Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Scenariusze redukcji emisji

Założenia redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z sektorów: odpady komunalne, ścieki oraz transport

I. Odpady komunalne

Redukcja emisji gazów cieplarnianych pochodzących z sektora odpadów komunalnych może zostać osiągnięta poprzez:

         1. zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych

         2. zmianę sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych na metodę mniej emisyjną.

 

Kluczowe czynniki wpływające na wielkość emisji:

 1. liczba mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków,
 2. liczba turystów odwiedzających Kraków oraz studentów (nieujęte w prognozie),
 3. ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przez 1 mieszkańca/użytkownika miasta.

Przed przystąpieniem do opracowania planów redukcji emisji z sektora odpadów komunalnych należy najpierw oszacować ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

Ograniczenie ich ilości można osiągnąć poprzez wdrożenie działań związanych z ideą gospodarki obiegu zamkniętego. Jest ona koncepcją gospodarczą, w ramach której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w  obiegu tak długo, jak to możliwe a generowanie odpadów powinno być zminimalizowane. Dzięki wdrożeniu GOZ możliwe jest zmniejszenie zużycia surowców, energii, wody oraz emisji gazów cieplarnianych.

Działania służące ograniczeniu emisji z sektora odpadów są powiązane z „zasadą 5R” odnoszącą się do sposobu gospodarowania zasobami:

 1. Refuse (Odmawiaj). W myśl tej zasady należy unikać produktów, które są problematyczne zarówno przy późniejszym ich przetworzeniu, jak i przy ponownym użyciu. Unikanie użytkowania/ kupowania takich przedmiotów pozwala na realne zmniejszenie ich produkcji, a co za tym idzie zmniejszenie ilości generowanych odpadów.

W tym zakresie Kraków planuje lub aktualnie realizuje poniższe działania: 

 • Edukacja mieszkańców w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów komunalnych
 • Wdrożenie kryteriów zielonych zamówień publicznych
 • Wdrożenie dyrektywy europejskiej single use plastics
 1. Reduce (Ogranicz). Zasada ta przypomina o możliwości zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów poprzez ograniczenie konsumpcji niepotrzebnych produktów. Aby ją stsoswać w praktyce należy w trakcie zakupów zastanowić się, czy dana rzecz jest niezbędna oraz z jakiego surowca została wykonana.

W tym obszarze GMK planuje lub aktualnie realizuje poniższe działania:

 • Realizacja projektu MINEV dotyczącego minimalizacji powstawania odpadów podczas wydarzeń/eventów
 • Ustanowienie wytycznych dotyczących minimalizacji powstawania odpadów na poziomie aktu prawa miejscowego
 • Edukacja mieszkańców w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów komunalnych
 • Promocja polityki współdzielenia (sharing)
 • Ustanowienie metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od ilości wytwarzanych odpadów komunalnych (metoda PAYT)
 • Ustanowienie rozszerzonej odpowiedzialności producenta
 1. Reuse (Użyj ponownie). Zgodnie z tą zasadą należy ponownie wykorzystać produkty, które już posiadamy, co skutecznie zmniejszy ilość wytwarzanych odpadów.

W tym przypadku GMK rekomenduje następujące działania:

 • Rozdawanie materiałów reklamowych/gadżetów tylko wielokrotnego użytku, np. torby, bidony
 • Tworzenie punktów wymiany przedmiotów/odpadów komunalnych
 • Produkowanie nowych przedmiotów z odpadów w ramach tzw. upcyclingu
 • Edukacja mieszkańców w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów komunalnych
 • Inicjowanie symbiozy przemysłowej (wykorzystanie do produkcji odpadów generowanych w jednej firmie przez inną firmę)
 1. Recycle (Poddawaj recyklingowi). Zasada ta mówi, co należy zrobić w sytuacji, gdy nie można zrezygnować z produktu, a powstałego z niego odpadu nie da się wykorzystać ponownie. Należy go wrzucić do odpowiedniego pojemnika, celem poddania go recyklingowi w sortowni odpadów. W takich sytuacjach wskazane są poniższe działania:
 • Ograniczenie termicznego przekształcania odpadów na rzecz recyklingu/przygotowania do ponownego użycia/odzysku
 • Budowa Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych (instalacja do wytwarzania regranulatu)
 • Budowa biogazowni na odpady ulegające biodegradacji
 • Ustanowienie systemu kaucyjnego
 1. Rot (Kompostuj). Kompostowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji sprawi, że odpady te staną się produktem do wytworzenia pełnowartościowego kompostu. GMK realizuje w tym zakresie poniższe działania:
 • Promocja prowadzenia kompostowania w kompostownikach przydomowych
 • Edukacja mieszkańców w zakresie prowadzenia kompostowania odpadów oraz wykonywania samodzielnie przydomowego kompostownika

II. Ścieki

W okresie ostatnich 15 lat gospodarka ściekowa w Krakowie została w znacznym stopniu uporządkowana. Dla porównania: poziom emisji metanu (CH4) ze ścieków w 2005 r. był dwukrotnie wyższy a w przypadku emisji podtlenku azotu (N2O) trzykrotnie wyższy niż w roku 2021. Obecnie ścieki pochodzące od blisko 91,5% mieszkańców są oczyszczane w scentralizowanych, wysokosprawnych oczyszczalniach z podwyższonym usuwaniem biogenów (Płaszów, Kujawy, Wadów). Pozostali (ok. 58 tys.) korzystają z systemów indywidualnych (zbiorniki na nieczystości ciekłe, przydomowe oczyszczalnie ścieków).

Do najistotniejszych czynników mający wpływ na wielkość emisji w sektorze ścieków należy:

 • Liczba mieszkańców korzystających z systemów indywidualnych (im mniejsza, tym mniejsza emisja CH4).
 • Liczba mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów (im większa tym mniejsza emisja N2O).
 • Redukcja zanieczyszczeń organicznych rozkładalnych oraz azotu w komunalnych oczyszczalniach ścieków (im większa tym mniejsza emisja CH4, N2O).
 • Redukcja ładunku zanieczyszczeń w ściekach komunalnych odprowadzanych bez oczyszczania (poprzez przelewy burzowe) do cieków (im większa tym mniejsza emisja CH4).

Szacuje się, że 95% wielkości emisji CH4 ze ścieków pochodzi od mieszkańców nieskanalizowanych, korzystających z  systemów indywidualnych, stąd ten czynnik ma zasadnicze znaczenie w procesie redukcji emisji CH4. Z kolei w przypadku emisji N2O blisko 80% emisji pochodzi z ładunku azotu obecnego w ściekach i trafiającego do odbiorników (cieków). Pozostałe 20% pochodzi z procesów oczyszczania w komunalnych oczyszczalniach ścieków. W obydwu przypadkach emisje pochodzące ze ścieków przemysłowych mają marginalne znaczenie.

Znaczne ograniczenie wielkości emisji ze ścieków w kolejnych latach aż do 2050 roku jest możliwe do osiągnięcia w wyniku realizacji następujących działań:

 • Kontynuacja budowy zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej w mieście pozwoli na sukcesywną likwidację zbiorników bezodpływowych, tak aby w 2050 r. niemalże wszyscy mieszkańcy Krakowa mogli korzystać ze zbiorczych systemów odbioru ścieków komunalnych. Wtedy 100% odbieranych ścieków komunalnych poddawana będzie efektywnemu procesowi ich oczyszczania w komunalnych oczyszczalniach ścieków.
 • Stosowanie wysokosprawnych rozwiązań technologicznych i optymalizacja procesów oczyszczania ścieków pozwoli na znaczną redukcję zanieczyszczeń organicznych rozkładalnych oraz azotu  w komunalnych oczyszczalniach ścieków na poziomie odpowiednio 99,5% oraz 95%.
 • W związku z zakończeniem wdrażania przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. modelu hydraulicznego ogólnospławnej sieci kanalizacyjnej, mającego usprawnić zarządzanie retencją kanałową, redukcja zanieczyszczeń w ściekach komunalnych odprowadzanych bez oczyszczania (poprzez przelewy burzowe) do odbiorników zostanie znacznie zredukowana (o 75%).
Redukcja emisji gazów cieplarnianych ze ścieków
Redukcja emisji gazów cieplarnianych ze ścieków

III. Transport

Emisja w sektorze transportu pochodzi głównie z bezpośredniego spalania paliw. Największy udział w emisji komunikacyjnej ma transport drogowy, w tym samochody osobowe (prawie 50%). W sektorze transportu występuje głównie emisja CO2. Emisja bezpośrednia, powstała w wyniku spalania paliw stanowi ok 83% całej emisji dwutlenku węgla.

Obniżenie poziomu emisji może nastąpić przez zrównoważone wykorzystanie środków transportu. Działania, które pomogą osiągnąć ten cel to:

 • Ograniczenie liczby podróży ogółem (np. jazda na zakupy raz w tygodniu),
 • Ograniczenie liczby podróży samochodem na rzecz transportu zbiorowego, roweru lub podróży pieszych,
 • Wprowadzenie hybrydowego systemu pracy, ograniczającego codzienne podróże,
 • W przypadku podjęcia decyzji o zakupie pojazdu osobowego – zakup pojazdu z napedem elektrycznym, nie spalinowym,
 • Korzystanie z możliwości parkowania poza centrum miasta i dojazd komunikacją zbiorową (P+R),
 • Korzystanie z carsharingu (system wspólnego używania pojazdów)
  i carpoolingu (współdzielenie pojazdu osobowego np. we wspólnych dojazdach do pracy).

Działania rekomendowane dla obniżenia poziomu emisji z branży transportowej:

 • Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu (w tej sprawie podjęto uchwałę, która wejdzie w życie 1 czerwca 2024 r.),
 • Wymiana taboru transportu zbiorowego na zeroemisyjny (obecnie tabor zeroemisyjny stanowi 11%),
 • Zwiększenie atrakcyjności oferty transportu zbiorowego, w tym m.in. budowa nowych linii tramwajowych,
 • Energia do ładowania pojazdów elektrycznych pozyskiwana z OZE,
 • Dofinansowanie do zakupu pojazdów elektrycznych,
 • Rozbudowa sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
 • Rozbudowa sieci dróg rowerowych,
 • Budowa parkingów P+R przy przystankach SKA,
 • Wymiana floty miejskiej na zeroemisyjną (UMK oraz jednostek i spółek miejskich),
 • Planowanie przestrzenne sprzyjające ograniczeniu liczby odbywanych przez mieszkańców podróży (poprzez m.in. zapewnienie bliskości przedszkoli/szkół w okolicy miejsca zamieszkania.

 

 

 

 

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Malina
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2023-03-13
Data aktualizacji: 2023-04-04
Powrót