górne tło

Scenariusze redukcji emisji

Założenia redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z sektorów: odpady komunalne, ścieki oraz transport

I. Odpady komunalne

Redukcja emisji gazów cieplarnianych pochodzących z sektora odpadów komunalnych może zostać osiągnięta poprzez:

         1. zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych

         2. zmianę sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych na metodę mniej emisyjną.

 

Kluczowe czynniki wpływające na wielkość emisji:

  1. liczba mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków,
  2. liczba turystów odwiedzających Kraków oraz studentów (nieujęte w prognozie),
  3. ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przez 1 mieszkańca/użytkownika miasta.

Przed przystąpieniem do opracowania planów redukcji emisji z sektora odpadów komunalnych należy najpierw oszacować ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

Ograniczenie ich ilości można osiągnąć poprzez wdrożenie działań związanych z ideą gospodarki obiegu zamkniętego. Jest ona koncepcją gospodarczą, w ramach której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w  obiegu tak długo, jak to możliwe a generowanie odpadów powinno być zminimalizowane. Dzięki wdrożeniu GOZ możliwe jest zmniejszenie zużycia surowców, energii, wody oraz emisji gazów cieplarnianych.

Działania służące ograniczeniu emisji z sektora odpadów są powiązane z „zasadą 5R” odnoszącą się do sposobu gospodarowania zasobami:

  1. Refuse (Odmawiaj). W myśl tej zasady należy unikać produktów, które są problematyczne zarówno przy późniejszym ich przetworzeniu, jak i przy ponownym użyciu. Unikanie użytkowania/ kupowania takich przedmiotów pozwala na realne zmniejszenie ich produkcji, a co za tym idzie zmniejszenie ilości generowanych odpadów.

W tym zakresie Kraków planuje lub aktualnie realizuje poniższe działania: 

  1. Reduce (Ogranicz). Zasada ta przypomina o możliwości zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów poprzez ograniczenie konsumpcji niepotrzebnych produktów. Aby ją stsoswać w praktyce należy w trakcie zakupów zastanowić się, czy dana rzecz jest niezbędna oraz z jakiego surowca została wykonana.

W tym obszarze GMK planuje lub aktualnie realizuje poniższe działania:

  1. Reuse (Użyj ponownie). Zgodnie z tą zasadą należy ponownie wykorzystać produkty, które już posiadamy, co skutecznie zmniejszy ilość wytwarzanych odpadów.

W tym przypadku GMK rekomenduje następujące działania:

  1. Recycle (Poddawaj recyklingowi). Zasada ta mówi, co należy zrobić w sytuacji, gdy nie można zrezygnować z produktu, a powstałego z niego odpadu nie da się wykorzystać ponownie. Należy go wrzucić do odpowiedniego pojemnika, celem poddania go recyklingowi w sortowni odpadów. W takich sytuacjach wskazane są poniższe działania:
  1. Rot (Kompostuj). Kompostowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji sprawi, że odpady te staną się produktem do wytworzenia pełnowartościowego kompostu. GMK realizuje w tym zakresie poniższe działania:

II. Ścieki

W okresie ostatnich 15 lat gospodarka ściekowa w Krakowie została w znacznym stopniu uporządkowana. Dla porównania: poziom emisji metanu (CH4) ze ścieków w 2005 r. był dwukrotnie wyższy a w przypadku emisji podtlenku azotu (N2O) trzykrotnie wyższy niż w roku 2021. Obecnie ścieki pochodzące od blisko 91,5% mieszkańców są oczyszczane w scentralizowanych, wysokosprawnych oczyszczalniach z podwyższonym usuwaniem biogenów (Płaszów, Kujawy, Wadów). Pozostali (ok. 58 tys.) korzystają z systemów indywidualnych (zbiorniki na nieczystości ciekłe, przydomowe oczyszczalnie ścieków).

Do najistotniejszych czynników mający wpływ na wielkość emisji w sektorze ścieków należy:

Szacuje się, że 95% wielkości emisji CH4 ze ścieków pochodzi od mieszkańców nieskanalizowanych, korzystających z  systemów indywidualnych, stąd ten czynnik ma zasadnicze znaczenie w procesie redukcji emisji CH4. Z kolei w przypadku emisji N2O blisko 80% emisji pochodzi z ładunku azotu obecnego w ściekach i trafiającego do odbiorników (cieków). Pozostałe 20% pochodzi z procesów oczyszczania w komunalnych oczyszczalniach ścieków. W obydwu przypadkach emisje pochodzące ze ścieków przemysłowych mają marginalne znaczenie.

Znaczne ograniczenie wielkości emisji ze ścieków w kolejnych latach aż do 2050 roku jest możliwe do osiągnięcia w wyniku realizacji następujących działań:

Redukcja emisji gazów cieplarnianych ze ścieków
Redukcja emisji gazów cieplarnianych ze ścieków

III. Transport

Emisja w sektorze transportu pochodzi głównie z bezpośredniego spalania paliw. Największy udział w emisji komunikacyjnej ma transport drogowy, w tym samochody osobowe (prawie 50%). W sektorze transportu występuje głównie emisja CO2. Emisja bezpośrednia, powstała w wyniku spalania paliw stanowi ok 83% całej emisji dwutlenku węgla.

Obniżenie poziomu emisji może nastąpić przez zrównoważone wykorzystanie środków transportu. Działania, które pomogą osiągnąć ten cel to:

Działania rekomendowane dla obniżenia poziomu emisji z branży transportowej: