Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych

Opracowanie Inwentaryzacji

Inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych dla Gminy Miejskiej Kraków przeprowadzono na potrzeby zidentyfikowania głównych źródeł emisji oraz określenia jej wielkości. Wykonano ją zgodnie z metodyką Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Inventories (GPC), na podstawowym poziomie raportowania (BASIC), który obejmuje sektory: Energia stacjonarna, Transport i Odpady.

Od 2021 r. wyniki dotyczące Krakowa są raportowane na platformie CDP*. Ze względu na przekrojowy charakter sektorów objętych Inwentaryzacją, może być ona wykorzystana w innych opracowaniach tworzonych dla Miasta Krakowa. Dla dokumentów typu Kontrakt Klimatyczny czy też SECAP jest ona wręcz niezbędna. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do planowania działań mitygacyjnych, a jednocześnie, w sposób całościowy, pozwalają na weryfikację ich efektu. Z kolei coroczne przeprowadzanie Inwentaryzacji pozwoli na monitorowanie emisji w sposób systemowy.

W raporcie „Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych dla Gminy Miejskiej Kraków” przedstawiono metodykę i źródła danych wykorzystanych do przeprowadzenia Inwentaryzacji oraz zbiorcze wyniki dla lat 2018-2022 w postaci tabel i wykresów wraz z komentarzem. Pozostałe dane (np. dane statystyczne) dotyczą 2022 r., chyba że zaznaczono inaczej.

 Wyniki przeprowadzonej Inwentaryzacji

Podczas prezentacji wyników wymagane jest zastosowanie dwóch podejść/ram: według działalności miasta („City-induced framework”) oraz według zakresów („Scopes framework”). W opracowaniu, podczas szacowania, wykorzystano dane pochodzące bezpośrednio od różnych podmiotów prowadzących działalność na terenie Krakowa oraz inne dane, np. krajowe wskaźniki emisji.

W Krakowie największy udział w sumarycznej emisji dla podejścia według działalności miasta (rys. 1.) ma sektor Energia stacjonarna (w 2018 r. było to ponad 93%). Jednocześnie w tym sektorze zanotowano największy spadek – w latach 2018-2022 emisja zmalała o ponad 36%. Udział sektora Transport w sumarycznej emisji wzrósł od 6,2% do 9,4%. Z kolei emisje z sektora Odpady w każdym roku nie przekroczyły 1%, ale należy wziąć pod uwagę fakt, że emisje ze spalania odpadów komunalnych są uwzględniane w sektorze Energia stacjonarna.

Rys. 1. Emisja gazów cieplarnianych z działalności miasta w latach 2018-2022

Rys. 1. Emisja gazów cieplarnianych z działalności miasta w latach 2018-2022 (1, 2, 3 w legendzie oznaczają numer zakresu)

W przypadku podejścia według zakresów (rys. 2.) suma emisji z zakresu 1 jest obecnie na porównywalnym poziomie do sumy emisji z zakresu 2. Emisja z zakresu 1 (terytorialnego) jest efektem przede wszystkim spalania paliw kopalnych. Za ponad połowę odpowiada produkcja energii cieplnej i elektrycznej, dostarczanych do systemów sieciowych. W zakresie 2 i 3 sektor Energia stacjonarna generuje aż ok. 98% emisji w całym analizowanym okresie.

Inwentaryzacja Rys. 9a

Inwentaryzacja Rys. 9 b

Inwentaryzacja Rys. 9 c

Inwentaryzacja Rys. 9 d

Rys. 2. Emisja gazów cieplarnianych w poszczególnych zakresach w latach 2018-2022 (1, 2, 3 w legendzie oznaczają numer zakresu)

* CDP jest organizacją typu non-profit, prowadzącą globalny system gromadzenia i publikowania danych o wpływie inwestorów, firm, miast i regionów na środowisko. Jest uznawana za jedną z najbardziej wiarygodnych na świecie organizacji rankingowych, zajmujących się tym tematem.

Raport pn. „Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych dla Gminy Miejskiej Kraków” jest dostępny tutaj

Szczegółowe dane liczbowe, dotyczące wielkości emisji za lata 2018-2022 (Załącznik nr 3 do raportu, plik GHGEmissionsReport_Summary.xlsx), są dostępne tutaj

 

pokaż metkę
Autor: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2023-03-09
Data aktualizacji: 2024-01-29
Powrót