Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 35,14 µg/m3 PM10 - 34µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-19 03:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-19 03:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-19 03:00 PM10 - 41µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-19 03:00 PM10 - 49µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-19 03:00 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-19 03:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-19 03:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA