Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Obowiązek informacyjny

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania z usług internetowych Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków” oraz aplikacji mobilnej „Kraków”, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa. Nota zawiera takie informacje, jak: polityka prywatności, regulamin konta użytkownika oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawy prawne: Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; Zarządzenie nr 512/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z 4 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Krakowa polityki informacyjnej za pomocą kanałów internetowych.

Polityka prywatności

Polityka prywatności – aplikacja mobilna „Kraków”

Regulamin Konta użytkownika oficjalnej strony internetowej Miasta „Magiczny Kraków”

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja dotycząca platformy Budżet Obywatelski

Regulamin udostępniania i wykorzystywania materiałów promocyjnych

Polityka prywatności

Miejska Platforma Internetowa szanuje prawo użytkowników do prywatności. Ze szczególną troską chroni dane osobowe i stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa internautom korzystającym z usług i odwiedzającym strony „Magicznego Krakowa”, wprowadzone zostały w niektórych serwisach systemy rejestracji i logowania.

1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

a) Administratorem danych osobowych w rozumieniu unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO), jest Prezydent Miasta Krakowa, z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

b) Dane osobowe użytkowników zbierane przez Miejską Platformę Internetową, przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek uprawniających do przetwarzania danych, w celu umożliwienia użytkownikom: odebrania nagród wylosowanych w konkursach, zgłaszania interwencji za pośrednictwem elektronicznego modułu interwencyjnego, głosowania na elektronicznej platformie do głosowania, udziału w czatach i forach dyskusyjnych, w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych, zgłaszania pytań poprzez Internetowy Dziennik Zapytań (IDZ), będący elementem Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), otrzymywania Newslettera „Magicznego Krakowa” oraz aktywności na oficjalnym profilu Krakowa w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram). Zbiór zgromadzonych przez Miejską Platformę Internetową danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników, zajmująca się administracją bazy.

c) Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe, Miejska Platforma Internetowa zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

d) Miejska Platforma Internetowa nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika. Może jednak ujawnić opracowania zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą oglądalności serwisów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

2. Prawo autorskie

a) Wszelkie treści Miejskiej Platformy Internetowej są chronione prawem autorskim. Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

b) Wszelkie prawa dotyczące zawartości elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, filmów oraz innych podlegają ochronie prawnej, są zastrzeżone na rzecz Gminy Miejskiej Kraków – Urzędu Miasta Krakowa lub odpowiednio na rzecz podmiotów współpracujących z Gminą, których materiały zostały zamieszczone na stronie Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

c) Znaki towarowe znajdujące się w dysponowaniu prawnym Gminy Miejskiej Kraków – Urzędu Miasta Krakowa, podlegają ochronie i każdorazowe wykorzystanie logotypów wymaga pozyskania stosownej zgody. Herb Miasta należy do kategorii symboli Miasta, zatem podlega ochronie prawnej na gruncie ustawy o samorządzie gminnym (zgoda Rady Miasta Krakowa) oraz wiąże się z korzystaniem z tego dobra prawnego, nie prowadząc do jego używania w sposób godzący w dobre imię i wizerunek Gminy (deprecjacja oznaczenia lub obniżenia prestiżu Gminy).

d) Projekt, wdrożenie i utrzymanie Serwisu – ACK Cyfronet AGH, wszelkie prawa zastrzeżone.

3. Zasady korzystania z serwisu

a) Informacje zamieszczone na stronach internetowych „Magicznego Krakowa” mają wyłącznie charakter informacyjny.

b) Właściciel serwisu „Magiczny Kraków” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uzupełniania informacji oraz danych zawartych na stronach WWW w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia i w każdym czasie mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

4. Odpowiedzialność

Właściciel serwisu „Magiczny Kraków” dokłada starań, aby zawarte na stronach Miejskiej Platformy Internetowej informacje i dane były możliwie aktualne. Wyłącza się jednak wszelką odpowiedzialność cywilną za aktualność, poprawność, rzetelność, kompletność udostępnionych informacji i danych oraz ich części składowych. Odnosi się to również do wszystkich innych stron WWW, do których odsyłają odnośniki. „Magiczny Kraków” nie odpowiada również za treść stron WWW, otwieranych przy pomocy takiego połączenia.

5. Informacje o plikach Cookies

W czasie odwiedzin stron „Magicznego Krakowa” może się zdarzyć, że na komputer użytkownika przekazana zostanie informacja w formie plików Cookies, które pomagają rozpoznać go automatycznie przy kolejnym wejściu na stronę. Pliki Cookies umożliwiają np. dopasowywanie strony do zainteresowań użytkownika itp. Jeżeli użytkownik nie wyraża na to zgody, powinien nastawić swoją przeglądarkę internetową w ten sposób, aby usuwał pliki Cookies z twardego dysku komputera, blokował wszystkie Cookies lub ostrzegał zanim jakiś plik Cookie zostanie zapisany.

Pytania, komentarze lub uwagi dotyczące strony internetowej prosimy zgłaszać przez formularz Zgłoś uwagi.

 

Polityka prywatności – aplikacja mobilna „Kraków”

Właściciel aplikacji mobilnej „Kraków”, Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa, szanuje prawo użytkowników do prywatności. Ze szczególną troską chroni dane osobowe i stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich.

 1. Wszelkie dane, które mogłyby w jakikolwiek sposób pozwolić na identyfikację (ustalenie tożsamości) użytkownika, nie są gromadzone przez aplikację ani nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim.
 2. Mapy Miasta Krakowa dostępne w aplikacji Kraków.pl dostarczane są przez system – Google Maps Platform (policies.google.com/privacy?hl=pl).
 3. Powiadomienia PUSH w aplikacji Kraków.pl wysyłane są przy pomocy usługi Firebase Cloud Messaging (firebase.google.com/support/privacy).

Aplikacja może używać poniższych uprawnień:

 • Lokalizacja – pozwala przeglądać użytkownikom mapę miasta w aplikacji. Lokalizacja w tle wykorzystywana jest do wyświetlania na mapie tras turystycznych, atrakcji miasta oraz informacji o strefach parkingowych
 • Pełny dostęp do sieci – dane dostępne w aplikacji pobierane są przez sieć, w szczególności najnowsze aktualności i informacje na temat wydarzeń w mieście
 • Pamięć – wykorzystywane do zapisywania danych w pamięci urządzenia, co pozwala użytkownikowi na dostęp do treści w trybie offline
 • Google Play Services – służy do komunikacji z usługami Google – mapy Google Maps, Gmail
 • Powiadomienia PUSH – umożliwia aplikacji na wysyłanie powiadomień użytkownikom na temat ważnych aktualności w mieście
 • Wibracje – używane dla powiadomień PUSH

Kontakt: w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z informacjami zawartymi w polityce prywatności, prosimy o kontakt: magiczny.krakow@um.krakow.pl

 

Regulamin Konta użytkownika oficjalnej strony internetowej Miasta „Magiczny Kraków”

Opisana w niniejszym Regulaminie usługa: Konto oficjalnej strony internetowej Miasta „Magiczny Kraków” (www.krakow.pl), jest udostępniana przez Gminę Miejską Kraków – Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP 676-101-37-17, Regon 351554353, na zasadach określonych w tym Regulaminie.

Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Zakładając Konto, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia.

§ 1. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin.

Magiczny Kraków, www.krakow.pl – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, do których prawa posiada Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa i dostępne są pod adresem www.krakow.pl lub pod innym adresem, będącym w użyciu przez Gminę Miejską Kraków – Urząd Miasta Krakowa.

Administrator – podmiot udostępniający Konto użytkownika, którym jest Prezydent Miasta Krakowa, z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Konto, Konto użytkownika – zbiór funkcji dostępnych dla użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do Magicznego Krakowa oraz zbiór danych i ustawień użytkownika związanych z działaniem serwisów Magicznego Krakowa wymagających zalogowania.

Użytkownik – osoba fizyczna, która skutecznie aktywuje Konto.

Profil – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez użytkownika w procesie zakładania Konta.

Baza profili – zbiór danych, informacji i innych treści zawartych w profilach. Dane te są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez administratora za zgodą użytkownika. Baza profili podlega ochronie prawnej przewidzianej obowiązującymi przepisami.

§ 2. Przedmiot Regulaminu

Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków regulujących korzystanie z Konta. Dany użytkownik może założyć tylko jedno Konto.

§ 3. Rejestracja

Warunkiem założenia Konta jest przeprowadzenie przez użytkownika w całości procedury jego rejestracji. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:

a) zaakceptował Regulamin,

b) podpisał zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Po dokonaniu rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do Konta użytkownika, którym sam może administrować. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.

§ 4. Odpowiedzialność

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika (np. udostępnienia hasła osobie trzeciej przez użytkownika, naruszenia lub złamania hasła przez osobę trzecią). W żadnym wypadku użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z danych dostępowych do Konta innego użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Konta przez użytkownika.

Administrator informuje użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika w ramach strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony
 • kod śledzenia Gemius – w celu analizy statystyk strony

§ 5. Ważność Konta; kasowanie Kont użytkowników

Umowa o korzystanie z Konta zostaje zawarta pomiędzy użytkownikiem i administratorem na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Okres umowy rozpoczyna się wraz z zakończeniem rejestracji przez użytkownika. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z Konta. Rezygnacja skutkować będzie niemożnością dostępu do usług świadczonych w Magicznym Krakowie oraz usunięciem danych osobowych użytkownika. Rezygnacji można dokonać wybierając odpowiednią opcję w Panelu użytkownika. Administrator może wypowiedzieć  umowę z ważnej przyczyny. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności, gdy:

a) użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania przez administratora danych osobowych zapisanych w ramach Konta,

b) zawinione zachowanie użytkownika w istotny sposób negatywnie wpływa na możliwość korzystania z usług Gminy Miejskiej Kraków – Urzędu Miasta Krakowa przez innych użytkowników,

c) z Konta użytkownika korzystają osoby trzecie,

d) użytkownik w sposób zawiniony narusza przepisy prawa lub Regulamin. W przypadku nieaktywności użytkownika dłuższej niż 12 miesięcy, Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa ma prawo do wykasowania Konta.

§ 6. Ochrona danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi Konto użytkownika strony Magiczny Kraków. Dane osobowe użytkownika podane w czasie rejestracji będą przetwarzane jedynie i wyłącznie po podpisaniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przez podpis rozumie się wypełnienie wymaganych pól oraz odznaczanie wszystkich opcji w formularzu rejestracyjnym. Dane osobowe użytkownika podane w czasie rejestracji Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 7. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z Kontem i jego funkcjonowaniem powinny być zgłaszane administratorowi mailowo na adres: users.mk@um.krakow.pl. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości regulaminu, niezastosowania się przez użytkownika do wskazówek udzielanych użytkownikom na bieżąco na łamach serwisu lub bezpośrednio przez administratora. Reklamacje kierowane do administratora, dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem serwisu będą przekazywane przez administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

§ 8. Zmiany regulaminu, pozostałe informacje, komunikacja

Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie ustalono inaczej, Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa, będzie komunikowała się z użytkownikiem drogą mailową. Użytkownik zapewni, by adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji był regularnie sprawdzany pod kątem wiadomości otrzymywanych od Gminy Miejskiej Kraków – Urzędu Miasta Krakowa. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników niniejszego regulaminu  należy kierować na adres users.mk@um.krakow.pl.

 

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Urząd Miasta Krakowa informuje, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe użytkownika, jest Prezydent Miasta Krakowa, z siedzibą: pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa. Informujemy, że:

1. Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

2. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez Urząd Miasta Krakowa usługi, o którą się użytkownik stara.

6. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016, s. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie zgody użytkownika albo w związku z wykonywaniem umowy, której jest stroną.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

Informujemy, że w trosce o ochronę danych osobowych użytkownika wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowany według wymagań normy ISO 27001. Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących użytkownikowi w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie użytkownikowi przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych
– uczestnicy konkursów organizowanych przez Miejską Platformę Internetową „Magiczny Kraków”
:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa, z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem można się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: ks.umk@um.krakow.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursach organizowanych przez Miejską Platformę Internetową „Magiczny Kraków”. Dane te są objęte rejestrem czynności przetwarzania pn. „Konkursy organizowane w ramach Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w powyższym celu. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu.

Informujemy, że:

 1. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
 2. Uczestnik ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia konkursu.
 4. Odbiorcą danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa.
 5. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w konkursach organizowanych w ramach Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.
 7. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e)/art. 9 ust. 2 lit. e)* RODO, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie zgody uczestnika.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – jw., adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

Regulamin konkursów organizowanych przez Miejską Platformę Internetową „Magiczny Kraków” oraz miejski dwutygodnik „Kraków.PL”:

 1. Aby wziąć udział w konkursie, należy odpowiedzieć na pytania konkursowe i we wskazanym terminie przesłać odpowiedzi na adres:

2. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni losowo spośród autorów poprawnych odpowiedzi. O wygranej i sposobie odbioru nagrody zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani drogą e-mailową do dwóch dni od daty jego rozstrzygnięcia.

3. Zgłoszenie w konkursie każdorazowo musi być opatrzone formułą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu”.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.

5. Wynik konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych
– uczestnicy konkursów organizowanych w miejskim dwutygodniku „Kraków.PL”:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa, z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem można się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: ks.umk@um.krakow.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursach organizowanych przez dwutygodnik miejski „Kraków.PL”. Dane te są objęte rejestrem czynności przetwarzania pn. „Konkursy organizowane w dwutygodniku miejskim «Kraków.PL»”.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w powyższym celu. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu.

Informujemy, że:

 1. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
 2. Uczestnik ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia konkursu, a następnie usunięte.
 4. Odbiorcą danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa.
 5. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w konkursach organizowanych w dwutygodniku miejskim „Kraków.PL”.
 7. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tzn. zadanie wynika z przepisów prawa (Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) i realizuje zadania z zakresu promocji gminy, wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz kultury.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – jw., adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

Informacja dotycząca platformy Budżet Obywatelski

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: sz.umk@um.krakow.pl.

Twoje dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer IP będą przetwarzane przez nas w celu weryfikacji zgłaszanych projektów, informowania o przebiegu weryfikacji oraz realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego oraz przeprowadzania badań ewaluacyjnych budżetu obywatelskiego.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
 3. Odbiorcą danych osobowych jest Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet w Krakowie.
 4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z uchwały Rady Miasta Krakowa i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w  procesie złożenia wniosku  w ramach  budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.
 6. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
 7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi uchwała Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 556).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres pocztowy – jw., adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

Regulamin udostępniania i wykorzystywania materiałów promocyjnych

Opisana w niniejszym Regulaminie usługa udostępniania materiałów promocyjnych jest świadczona przez Gminę Miejską Kraków – Urząd Miasta Krakowa, Wydział Komunikacji Społecznej, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków; NIP 676-101-37-17, REGON: 351554353, na zasadach w nim określonych.Przed złożeniem zamówienia na materiały promocyjne należy uważnie przeczytać Regulamin.

W ramach niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia i skróty rozumiane są w następujący sposób:
 • GMK-UMK – Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która na potrzeby własne lub wskazanego podmiotu skutecznie aktywuje konto (zarejestruje się) na stronie „Magiczny Kraków" (www.kraków.pl)
 • Wnioskodawca użytkownik, który za pośrednictwem modułu z materiałami promocyjnymi składa zamówienie na materiały promocyjne (wypełnił formularz zamówienia)
 • Moduł z materiałami promocyjnymi/moduł – funkcjonujące w ramach strony „Magiczny Kraków" narzędzie, za pomocą którego udostępniane są użytkownikom/wnioskodawcom materiały promocyjne
 • Materiały promocyjne – wszystkie elementy znajdujące się w module z materiałami promocyjnymi, tj. zdjęcia, filmy, prezentacje multimedialne oraz teksty
 • Formularz zamówienia – elektroniczny wzór wniosku, który wypełnia wnioskodawca składając zamówienie na materiały promocyjne

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania i wykorzystywania materiałów promocyjnych (tj. usługi „udostępniania materiałów promocyjnych"), stanowiących własność GMK-UMK, znajdujących się na stronie „Magiczny Kraków” (www.kraków.pl).

2. Wśród materiałów promocyjnych, o których mowa w ust. 1, znajdują się przedstawiające i/lub odnoszące się do Krakowa, w tym w szczególności:

2.1.  zdjęcia,

2.2.  filmy,

2.3.  prezentacje multimedialne,

2.4.  teksty.

3. Usługa będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich Użytkowników, tj. osób zarejestrowanych (posiadających swoje konto) na stronie „Magiczny Kraków" (www.kraków.pl).

4. Korzystanie z modułu z materiałami promocyjnymi każdorazowo wymaga logowania do konta użytkownika, utworzonego na stronie „Magiczny Kraków" (www.kraków.pl).

5. Złożenie zamówienia na materiały promocyjne za pośrednictwem modułu jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.

§ 2.

1. Aby móc przeglądać materiały promocyjne udostępniane poprzez moduł, należy najpierw zalogować się lub zarejestrować (utworzyć konto) na stronie „Magiczny Kraków" (www.kraków.pl). Zasady związane z zakładaniem i użytkowaniem konta określa „Regulamin konta użytkownika oficjalnej strony internetowej miasta „Magiczny Kraków".

2. Aby uzyskać dostęp do wybranych materiałów promocyjnych (móc je pobrać), należy najpierw poprawnie wypełnić elektroniczny formularz zamówienia w module z materiałami promocyjnymi, tj. poprawnie wypełnić wszystkie pola obowiązkowe – w tym dotyczące celu wykorzystania wybranych materiałów promocyjnych oraz potwierdzające zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptację jego zapisów. Jednorazowo można zamówić maksymalnie 10 sztuk materiałów promocyjnych.

2.1. Wypełniając pole dotyczące celu wykorzystania materiałów promocyjnych wskazanych w formularzu zamówienia, o którym mowa w ust. 2, należy uwzględnić (w zależności od charakteru projektu) w szczególności takie informacje, jak: nazwa i termin projektu, krótki opis, grupa docelowa, szacowana liczba odbiorców, partnerzy etc.

2.2. Niewypełnienie któregokolwiek z pól obowiązkowych formularza zamówienia – zwłaszcza tych dotyczących celu wykorzystania wybranych materiałów promocyjnych oraz akceptacji zapisów niniejszego Regulaminu – będzie skutkowało automatycznym brakiem zgody na ich wykorzystanie.

3. Decyzję o wydaniu zgody na wykorzystanie wskazanych w formularzu zamówienia materiałów promocyjnych lub odmowie jej wydania podejmuje dyrektor Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Krakowa lub osoba zastępująca.

4. Zgoda dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej (lub osoby zastępującej), o której mowa w ust. 3 lub odmowa udzielenia zgody, będzie miała formę elektronicznego powiadomienia. Zostanie ono przesłane przez GMK-UMK na adres mailowy wskazany przez użytkownika przy rejestracji na stronie „Magiczny Kraków" (www.kraków.pl), w terminie do 48 godzin od momentu poprawnego złożenia przez użytkownika zamówienia w module z materiałami promocyjnymi. Powiadomienie o decyzji odmownej będzie zawierało krótkie uzasadnienie odrzucenia wniosku o udostępnienie materiałów promocyjnych.

5. Użytkownik po otrzymaniu elektronicznego powiadomienia o uzyskaniu zgody na wykorzystanie wskazanych w zamówieniu materiałów promocyjnych ma 72 godzin na to, aby zalogować się na swoje konto na stronie „Magiczny Kraków" (www.kraków.pl) i je pobrać. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie zdezaktywowane.

6. Jeśli wydając zgodę na wykorzystanie wskazanych w zamówieniu materiałów promocyjnych, GMK-UMK zwróci się do Wnioskodawcy z prośbą o okazanie do wglądu pliku podglądowego (w wersji elektronicznej) projektu, w ramach którego mają one zostać wykorzystane, wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania pliku podglądowego i/lub ścieżki dostępu do niego na adres e-mail: ks.umk@um.krakow.pl.

7. Wnioskodawca ma również obowiązek nanieść ewentualne uwagi dotyczące wykorzystania udostępnionych materiałów promocyjnych, zgłoszone przez GMK-UMK w związku z przesłanym plikiem podglądowym, o którym mowa w ust. 6. GMK-UMK ma na ich zgłoszenie 48 godzin, licząc od momentu otrzymania wiadomości mailowej zawierającej plik i/lub ścieżkę dostępu do niego.

8. Nieokazanie na prośbę GMK-UMK pliku podglądowego, o którym mowa w ust. 6-7 i/lub nieuwzględnienie we wskazanym terminie uwag merytorycznych, o których mowa w ust. 7, będzie skutkowało automatycznym cofnięciem wydanej wcześniej zgody na wykorzystanie wskazanych materiałów promocyjnych.

§ 3.

1. Zgoda na wykorzystanie materiałów promocyjnych, o której mowa w §2 ust. 3-6 i 8, dotyczy wyłącznie ich niekomercyjnego i nieodpłatnego wykorzystywania i ma charakter jednorazowy, tj. odnosi się do konkretnego, wskazanego w danym zamówieniu projektu, a nie do użytkownika. Wykorzystanie raz udostępnionych materiałów do innych niż wskazane we wcześniejszym zamówieniu/zamówieniach celów, wymaga każdorazowo uzyskania zgody dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krakowa lub osoby zastępującej.

2. Udostępniane materiały promocyjne należące do GMK-UMK mogą być wykorzystywane w celu promocji Krakowa, w sposób niegodzący w dobre imię i wizerunek Gminy Miejskiej Kraków-Urzędu Miasta Krakowa oraz nienaruszający powszechnie uznawanych dóbr osobistych osób trzecich i zasad współżycia społecznego.

3. Materiały promocyjne, na wykorzystanie których Użytkownik otrzymał zgodę, nie mogą stanowić przedmiotu dalszego obrotu ani być przechowywane i katalogowane w archiwach.

4. Udostępnione za pośrednictwem modułu zdjęcia, filmy, teksty oraz prezentacje mogą być wykorzystywane wyłącznie w całości (bez dokonywania jakichkolwiek modyfikacji), w sposób nienaruszający ich integralności (zabronione jest m.in. zmienianie ich warunków graficznych, tj. proporcji wymiarów, kolorystyki, rozmieszczenia elementów, tła etc.). Zabronione jest również dokonywanie zmian lub usuwanie wbudowanego w strukturę zdjęć znaku wodnego przedstawiającego logotyp Krakowa.

5. Udostępnione za pośrednictwem modułu zdjęcia, filmy oraz prezentacje mogą być wykorzystywane samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, z zastrzeżeniem ust. 4.

6. Udostępnione za pośrednictwem modułu zdjęcia nie mogą być wykorzystywane w projektach graficznych stron internetowych, a jedynie w charakterze ilustracji do zawieranych na stronach treści o Krakowie.

7. Udostępnione za pośrednictwem modułu teksty mogą być wykorzystywane w całości lub części (fragmentach). Postanowień ust. 4 nie stosuje się.

8. Wykorzystanie materiałów promocyjnych wiąże się z koniecznością oznaczenia ich autorstwa i/lub źródła, zgodnie z następującymi wytycznymi:

8.1. Oznaczenie zdjęć: [imię i nazwisko autora], Archiwum Urzędu Miasta Krakowa / www.kraków.pl.

8.2. Oznaczenie filmów i prezentacji: Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.

8.3. Oznaczenie tekstów: Archiwum Urzędu Miasta Krakowa (gdy tekst wykorzystywany jest w całości) lub stosowna adnotacja, że dany materiał powstał na bazie/z wykorzystaniem fragmentów tekstu (tytuł) Urzędu Miasta Krakowa.

9. Materiały promocyjne udostępniane za pośrednictwem modułu podlegają aktualizacji przez GMK-UMK. Z chwilą pobrania materiałów udostępnionych, odpowiedzialność za ich dalszą aktualność (zgodność z wersją zaktualizowaną w module) w trakcie korzystania, ponosi wyłącznie podmiot korzystający.  

§ 4.

1. GMK-UMK zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zgody na wykorzystanie materiałów promocyjnych w szczególności w przypadku, gdy:

1.1. Zachodzą przesłanki, że udostępniony materiał może zostać wykorzystany w sposób godzący w dobre imię i wizerunek Gminy Miejskiej Kraków-Urzędu Miasta Krakowa i/lub naruszający powszechnie uznawane dobra osobiste osób trzecich i zasady współżycia społecznego.

1.2. Złożony wniosek nie spełnia zapisów niniejszego Regulaminu.

2. GMK-UMK zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na wykorzystanie danego materiału promocyjnego, udzielonej przez dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej lub osobę zastępującą,  ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

2.1. Posługiwania się przez Wnioskodawcę materiałami promocyjnymi w sposób godzący w dobre imię i wizerunek Gminy Miejskiej Kraków-Urzędu Miasta Krakowa i/lub naruszający powszechnie uznawane dobra osobiste osób trzecich i zasady współżycia społecznego.

2.2. Naruszenia przez Wnioskodawcę zasad zawartych w Regulaminie.

§ 5.

1. Regulamin wchodzi w życie 2 marca 2015 r., z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt. 5.

2. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących jego przedmiotu, mają zastosowanie przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. GMK-UMK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu w dowolnym czasie i bez podania uzasadnienia, w tym w szczególności do zaprzestania świadczenia usługi udostępniania materiałów promocyjnych.

4. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na oficjalnej stronie miasta „Magiczny Kraków" (www.kraków.pl).

5. Data istotnej aktualizacji Regulaminu: 1 lutego 2019 r.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-01-26
Data aktualizacji: 2024-07-01
Powrót