Regulamin Konta Użytkownika Oficjalnej Strony Internetowej Miasta „Magiczny Kraków"

Opisana w niniejszym Regulaminie usługa „Konto Oficjalnej Strony Internetowej Miasta „Magiczny Kraków" www.krakow.pl"  jest udostępniana przez Gminę Miejską Kraków - Urząd Miasta Krakowa;  pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków; NIP 676-101-37-17, Regon 351554353 na zasadach określonych w tym Regulaminie.

Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

Zakładając Konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia.

§ 1

Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin.

Magiczny Kraków, www.krakow.pl  – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, do których prawa posiada  Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa  i dostępne pod adresem www.krakow.pl lub pod innym adresem będącym w użyciu przez Gminę Miejską Kraków – Urząd Miasta Krakowa.

Administrator - podmiot udostępniający Konto Użytkownika, którym  jest Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa.

Konto, Konto Użytkownika - zbiór funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do Magicznego Krakowa oraz zbiór danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem serwisów Magicznego Krakowa wymagających zalogowania.

Użytkownik - osoba fizyczna, która skutecznie aktywuje Konto.

Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika w procesie zakładania Konta.

Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści zawartych w Profilach. Dane te są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika. Baza Profili podlega ochronie prawnej przewidzianej w obowiązujących przepisach.

§ 2

Przedmiot Regulaminu

Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków regulujących korzystanie z Konta.Dany Użytkownik może założyć tylko jedno Konto.

§ 3

Rejestracja

Warunkiem założenia Konta jest  przeprowadzenie przez Użytkownika w całości procedury jego rejestracji.Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
a) zaakceptował Regulamin;

b) podpisał zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Po dokonaniu rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, którym sam może administrować.Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.

§ 4

Odpowiedzialność

Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, (np. udostępnienia hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamania hasła przez osobę trzecią).W żadnym wypadku Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z danych dostępowych do Konta innego Użytkownika.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Konta przez Użytkownika.

§ 5

Ważność konta; kasowanie kont Użytkowników

Umowa o korzystanie z Konta, zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Okres umowy rozpoczyna się wraz z zakończeniem rejestracji przez Użytkownika.Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z konta. Rezygnacja  skutkować będzie niemożnością dostępu do usług świadczonych w Magicznym Krakowie oraz usunięciem danych osobowych Użytkownika. Rezygnacji można dokonać wybierając odpowiednią opcję w Panelu Użytkownika.Administrator może wypowiedzieć  umowę z ważnej przyczyny. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności, gdy:

a) Użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania przez Administratora danych osobowych zapisanych w ramach Konta,

b) zawinione zachowanie Użytkownika w istotny sposób negatywnie wpływa na możliwość korzystania z usług Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa przez innych  Użytkowników,

c) z Konta Użytkownika korzystają osoby trzecie,

d) Użytkownik w sposób zawiniony narusza przepisy prawa lub Regulamin.W przypadku dłuższej niż 12 miesięcy nieaktywności Użytkownika Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa ma prawo do wykasowania Konta.

§ 6

Ochrona danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi Konta Użytkownika.Dane osobowe użytkownika podane w procesie rejestracji będą przetwarzane jedynie i wyłącznie po podpisaniu Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przez podpis rozumie się wypełnienie wymaganych pól oraz odznaczanie wszystkich opcji w formularzu rejestracyjnym.Dane osobowe Użytkownika podane w procesie rejestracji Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

§ 7

Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z Kontem i jego funkcjonowaniem powinny być zgłaszane Administratorowi mailowo na adres users.mk@um.krakow.pl.Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

§ 8

Zmiany regulaminu, pozostałe informacje, komunikacja

Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakow zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.Jeśli w niniejszym Regulaminie nie ustalono inaczej, Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa będzie komunikowała się z Użytkownikiem drogą mailową. Użytkownik zapewni, by adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji był regularnie sprawdzany pod kątem wiadomości otrzymywanych od Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa.Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego regulaminu  należy kierować na adres users.mk@um.krakow.pl.

 

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI