Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Strategia Rozwoju Krakowa

– Strategia Rozwoju Krakowa 2030 to rodzaj umowy społecznej między nami, krakowianami.(…) Taką wizję przyszłości Krakowa opracowaliśmy wspólnie — urzędnicy, mieszkańcy, środowiska akademickie, biznesowe i twórcze — i wiem, że wszyscy wspólnie będziemy ją realizować – Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa.

Nasza Misja

Misją Krakowa jest tworzenie inteligentnej metropolii, zapewniającej wysoką jakość życia, budowanie kreatywnej gospodarki, kształtowanie środowiska przestrzennego, poszanowanie środowiska przyrodniczego oraz rozwój potencjału kulturowego, poprzez współpracę podmiotów różnych sektorów oraz partnerskie współdziałanie mieszkańców.

W dokumencie przyjętym przez Radę Miasta Krakowa w lutym 2018 r. zaprezentowana została kompleksowa wizja rozwoju miasta do roku 2030, uwzględniająca rozmaite uwarunkowania: społeczne, kulturowe, demograficzne czy środowiskowe.

„Strategia Rozwoju Krakowa Tu chcę żyć. Kraków 2030” wyznacza podstawowe kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego Krakowa. Dokument ten aktualizuje Strategię Rozwoju Krakowa z 2005 r., czyli na nowo ukierunkowuje rozwój miasta w najbliższych kilkunastu latach. Jest efektem partycypacyjnego procesu, który rozpoczął się w 2013 r.

W tworzeniu nowej Strategii dla Krakowa uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki społeczności Krakowa, w tym m.in.: aktywiści, naukowcy, przedsiębiorcy, eksperci. Podczas debat, warsztatów, konferencji, hackathonu czy za pomocą ankiety internetowej dzielili się swoimi pomysłami na ulepszenie miasta.

Dokument definiuje cele strategiczne miasta. Oto one:

 1. Kraków – otwartą i harmonijną metropolią o znaczeniu międzynarodowym w sferach: innowacji, nauki, gospodarki i kultury
 2. Kraków – miasto rozwijające gospodarkę opartą na wiedzy
 3. Kraków – kreatywna i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia
 4. Kraków – miasto przyjazne do życia
 5. Silna wspólnota samorządowa mieszkańców Krakowa
 6. Kraków – nowocześnie zarządzana metropolia

W dokumencie zdiagnozowane zostały wyzwania stojące przed Miastem wraz z propozycjami rozwiązań i konkretnie zaplanowanych obszarów działań.

Jednym z najistotniejszych jest poprawa jakości środowiska przyrodniczego, rozumiana w szczególności jako:

 • poprawa jakości powietrza
 • dostosowanie do polityki klimatycznej, szczególnie w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń
 • zwiększenie efektywności energetycznej
 • zapobieganie skutkom negatywnych zmian klimatycznych
 • ograniczenie poziomu hałasu i emisji pól elektromagnetycznych.

Aby skutecznie odpowiedzieć na te wyzwania Kraków chce stać się miastem, które:

 • optymalizuje zużycie energii
 • prowadzi działania na rzecz ochrony oraz adaptacji do zmian klimatu
 • realizuje politykę prowadzącą do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń
 • gospodaruje własnymi zasobami, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju
 • wykorzystuje infrastrukturę opartą o nowoczesne technologie

Powyższe założenia będą realizowane w oparciu o konkretnie zaplanowaną listę rozwiązań i  obszarów działania. Oto ona:

 • Ograniczenie niskiej emisji, poprzez likwidację pieców węglowych, z równoczesną kontynuacją programu osłonowego
 • Zintensyfikowanie współpracy Krakowa z otaczającymi gminami oraz samorządem województwa na rzecz ograniczenia emisji napływowych
 • Zmniejszenie emisji komunikacyjnej poprzez zwiększanie udziału w ruchu transportu zbiorowego i innych ekologicznych form mobilności, szczególnie rowerów oraz radykalne ograniczenie ruchu samochodów w centrum Krakowa.
 • Ograniczenie emisji hałasu poprzez wprowadzanie wyciszonych torowisk tramwajowych, zakup nowoczesnego taboru tramwajowego i autobusowego (w tym elektrycznego), stosowanie nawierzchni drogowych o ograniczonej emisji hałasu, ograniczanie dopuszczalnej prędkości ruchu samochodów i stosowanie ekranów akustycznych tylko w przypadku braku alternatywy.
 • Ograniczenie emisji pól elektromagnetycznych (PEM) do środowiska poprzez preferowanie niekonfliktowych lokalizacji źródeł emisji pól elektromagnetycznych.
 • Efektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi, aby do 50% odpadów (papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła) podlegało ponownemu wykorzystaniu.
 • Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunalnej.
 • Niemal dwukrotne zwiększenie powierzchni lasów w obszarze miasta.
 • Stosowanie zasady tzw. zielonych zamówień publicznych przy planowaniu inwestycji i zakupów.
 • Edukacja i promocja postaw proekologicznych.

Działania te zostały usystematyzowane i wpisane w dokumenty wykonawcze, takie jak: Polityki, Programy i Projekty strategiczne. Większość z nich jest obecnie realizowana, niektóre są w fazie planowania. Oto one:

Polityki:

 • Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie

Programy strategiczne:

 • Program Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa
 • Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków
 • Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego
 • Program Ochrony Środowiska przed Hałasem
 • Powiatowy program zwiększenia lesistości miasta Krakowa (planowany)
 • Program Ochrony Środowiska przed Promieniowaniem Elektromagnetycznym (planowany)

Projekty strategiczne:

 • Systemowa zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym
 • Rozbudowa sieci ciepłowniczej w centrum miasta, w tym doprowadzenie ciepła do Starego Miasta i Kazimierza
 • Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja, zarządzanie energią, wykorzystanie energii odnawialnej
 • Rozbudowa i modernizacja systemu odwodnienia miasta

Mieszkańców zainteresowanych zapoznaniem się z całą strategią zapraszamy do lektury dokumentu tutaj.

*Cytowana wypowiedź pochodzi z dokumentu: „Tu chcę żyć. KRAKÓW 2030. Strategia Rozwoju Krakowa” 

 

Stare Miasto z Drogą Królewską

 

 

pokaż metkę
Autor: Gospodarka komunalna
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2021-04-06
Data aktualizacji: 2023-04-04
Powrót