Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Regionalny Plan Działań dla Klimatu i Energii

Regionalny Plan Działań dla Klimatu i Energii to dokument opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w lutym 2020 roku. Jego celem jest wyznaczenie działań, które przyczynią się do: redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy jakości powietrza oraz niskoemisyjnej transformacji Małopolski.

W dokumencie określono aktualny poziom emisji gazów cieplarnianych oraz wyznaczono priorytetowe obszary działań.

Plan jest lokalną odpowiedzią na wyznaczone przez Unię Europejską cele ilościowe w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatycznych:

 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% (w porównaniu do poziomu z 1990 r.), w tym dla sektorów non-ETS (głównie transport, sektor komunalno-bytowy i rolnictwo), jako 30% w porównaniu do poziomu w 2005 r.,
 • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do co najmniej 32% zużycia energii końcowej brutto,
 • osiągnięcie co najmniej 32,5% poprawy efektywności energetycznej

Osiągnięcie tych celów będzie wymagało przeprowadzenia sprawiedliwej społecznie transformacji energetycznej, przy szerokim poparciu społecznym i zaangażowaniu instytucjonalnym na wszystkich poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Walka ze zmianami klimatu w województwie małopolskim wymaga podjęcia działań równocześnie na dwóch płaszczyznach:

 • przeciwdziałania i łagodzenia zmian klimatu poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
 • działań i środków adaptacyjnych łagodzących skutki zmian klimatu

Regionalny Plan Działań dla Klimatu i Energii obejmuje zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski oraz jego jednostki organizacyjne. Zadania te wynikają również z innych dokumentów strategicznych: Planu działań ekoMałopolska, Programu ochrony powietrza, Planu gospodarki odpadami, Programu strategicznego ochrona środowiska.

Plan zawiera szczegółową diagnozę stanu obecnego. Określa m.in.:

 • Główne źródła emisji gazów cieplarnianych w Małopolsce dla 6 kluczowych obszarów:  energia, budownictwo, transport, gospodarka, rolnictwo oraz lasy i użytkowanie gruntów (str. 5)
 • Stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie (str. 6-8)
 • Bilans energetyczny (str. 8-9)

Dokument precyzuje także główne kierunki działań długoterminowych w zakresie energii i klimatu.

Są to:

 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów.
 • Dywersyfikacja działań w kierunku niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii (wzrost wykorzystania lokalnego potencjału OZE).
 • Zwiększenie dynamiki rozwoju instalacji OZE w latach 2020–2030 w zakresie produkcji ciepła i chłodu oraz energii elektrycznej.
 • Transformacja niskoemisyjna regionu.
 • Wykorzystanie efektu synergii z istniejącymi programami modernizacji (w szczególności działaniami mającymi na celu zmniejszenie zużycia energii i zanieczyszczeń powietrza w sektorze mieszkalnictwa oraz budynków użyteczności publicznej).
 • Budowa zintegrowanego i nowoczesnego sektora energii opartego na źródłach odnawialnych.
 • Wzorcowa rola sektora użyteczności publicznej w zakresie działań na rzecz klimatu (neutralność klimatyczna budynków użyteczności publicznej).
 • Poprawa efektywności energetycznej istniejących budynków (trwałe zmniejszenie zapotrzebowania na energię), zaostrzenie standardów dla nowych budynków oraz budowa zintegrowanego i nowoczesnego sektora budowlanego, łączącego nowoczesne technologie budownictwa z instalacjami OZE.
 • Rozwój ekologicznych rozwiązań transportowych (elektryczne hulajnogi, komunikacja pieszo–rowerowa, lokalizacja położenia przystanków transportu publicznego na żądanie, elektromobilność)
 • Utrzymanie dominującej roli i zwiększenie udziału bezpiecznego i niezawodnego transportu zbiorowego w systemie transportowym.
 • Budowa zintegrowanego i nowoczesnego systemu transportowego, jako kluczowego ogniwa w budowaniu spójności ekonomicznej, terytorialnej oraz społecznej województwa.
 • Racjonalna gospodarka odpadami (ograniczenia ilości produkcji odpadów oraz ich deponowania w środowisku).
 • Zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby i energię w produkcji oraz wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Wykorzystanie odpadów, ścieków i osadów ściekowych oraz biomasy odpadowej (rolnej, rolno–spożywczej i zieleni miejskiej) do celów energetycznych.
 • Oszczędna gospodarka wodna.
 • Transformacja technologiczna w rolnictwie (racjonalizacja rolnictwa, zrównoważona produkcja rolna, adaptacja do zmian klimatu).
 • Wzrost wykorzystania lokalnego potencjału biomasy odpadowej do celów energetycznych oraz wzrost wykorzystania technologii OZE.
 • Zwiększenie małej retencji wód.
 • Przeciwdziałanie powodziom i ograniczenie skutków susz.
 • Dostosowanie lasów do zmian klimatu (zwiększenie ilości zalesionych gruntów).
 • Wzrost pochłaniania CO2 przez tereny zielone w miastach.
 • Ochrona trwałych użytków zielonych.
 • Ograniczanie negatywnego wpływu sektora energii, budownictwa, transportu, przemysłu, rolnictwa oraz zminimalizowanie skutków ich rozwoju na klimat

W dalszej części dokumentu można zapoznać się ze szczegółowym planem działań dla poszczególnych sektorów gospodarki:

 • Energetyka i budownictwo (str. 12-15)
 • Transport (str. 15-16)
 • Przemysł i gospodarka (str. 16-19)
 • Rolnictwo i zagospodarowanie terenu (str.19-21)

Realizacja przyjętej w planie strategii wymagać będzie sporych inwestycji i nakładów finansowych. W dokumencie (str. 25) określono źródła finansowania planowanych działań wraz z szacunkowymi wielkościami dostępnych budżetów.

Z całością dokumentu Regionalny Plan Działań dla Klimatu i Energii​ można zapoznać się tutaj

Błonia

pokaż metkę
Autor: Gospodarka komunalna
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2021-05-10
Data aktualizacji: 2023-04-04
Powrót