górne tło

Regionalny Plan Działań dla Klimatu i Energii

Regionalny Plan Działań dla Klimatu i Energii to dokument opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w lutym 2020 roku. Jego celem jest wyznaczenie działań, które przyczynią się do: redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy jakości powietrza oraz niskoemisyjnej transformacji Małopolski.

W dokumencie określono aktualny poziom emisji gazów cieplarnianych oraz wyznaczono priorytetowe obszary działań.

Plan jest lokalną odpowiedzią na wyznaczone przez Unię Europejską cele ilościowe w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatycznych:

Osiągnięcie tych celów będzie wymagało przeprowadzenia sprawiedliwej społecznie transformacji energetycznej, przy szerokim poparciu społecznym i zaangażowaniu instytucjonalnym na wszystkich poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Walka ze zmianami klimatu w województwie małopolskim wymaga podjęcia działań równocześnie na dwóch płaszczyznach:

Regionalny Plan Działań dla Klimatu i Energii obejmuje zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski oraz jego jednostki organizacyjne. Zadania te wynikają również z innych dokumentów strategicznych: Planu działań ekoMałopolska, Programu ochrony powietrza, Planu gospodarki odpadami, Programu strategicznego ochrona środowiska.

Plan zawiera szczegółową diagnozę stanu obecnego. Określa m.in.:

Dokument precyzuje także główne kierunki działań długoterminowych w zakresie energii i klimatu.

Są to:

W dalszej części dokumentu można zapoznać się ze szczegółowym planem działań dla poszczególnych sektorów gospodarki:

Realizacja przyjętej w planie strategii wymagać będzie sporych inwestycji i nakładów finansowych. W dokumencie (str. 25) określono źródła finansowania planowanych działań wraz z szacunkowymi wielkościami dostępnych budżetów.

Z całością dokumentu Regionalny Plan Działań dla Klimatu i Energii​ można zapoznać się tutaj

Błonia