Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wizja Miasta 2050

Jednym z kluczowych rezultatów projektu Atelier będzie opracowanie przez miasta (zarówno wiodące, jak i podążające, w tym Kraków) Wizji Miasta 2050.

Jej celem jest zaprojektowanie długofalowej strategii transformacji energetycznej w oparciu o ideę Dystryktów Dodatnich Energetycznie*, z ramami czasowymi wykraczającymi poza czas trwania samego projektu Atelier. 

Strategia będzie zawierać szczegółowy scenariusz rozpisany na kluczowe etapy: od planowania, przez wdrożenie projektów pilotażowanych, aż po  ich skalowanie i powielanie.

Planowanie będzie dotyczyło różnych, newralgicznych dla powodzenia projektu obszarów, jak: energia, mobilność czy planowanie przestrzenne. Mają one  bezpośredni wpływ na poziom emisji CO2 w kontekście miejskim, ponieważ zużycie energii jest mocno powiązane z transportem i zasobami budynkowymi. Zintegrowane planowanie w tych trzech obszarach gwarantuje zwiększenie efektywności energetycznej i lepsze wykorzystanie energii odnawialnej.

Do udziału w tworzeniu strategii zostaną zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk: deweloperzy, firmy budowlane, reprezentanci spółek miejskich (w tym przedsiębiorstw użyteczności publicznej) i szeroko pojętej branży energetycznej, a także organizacje pozarządowe i przedstawiciele mieszkańców, wspierani przez naukowców i ekspertów.

Strategia opracowana dla Krakowa będzie uwzględniać założenia wcześniej opracowanych przez miasto dokumentów strategicznych:

  1. Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe tutaj
  2. Strategia  Rozwoju Krakowa Tu chcę żyć. Kraków 2030 tutaj

Stworzona w ramach prac lokalnego zespołu projektowego Atelier strategia wyznaczy kierunki działań do pełnej dekarbonizacji miejskiego systemu energetycznego do roku 2050, uwzględniając przy tym wszystkie kluczowe aspekty: techniczne, społeczne, finansowe i prawne (zmiana istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych, wprowadzenie nowych regulacji).

Uczestniczące w inicjatywie Atelier miasta wypracują i wdrożą także wspólną metodologię działania, opartą na zintegrowanym podejściu do procesu planowania i implementacji. 

W obszarze mobilności i planowania zmian w zakresie infrastruktury drogowej i polityki transportowej pomocnym dokumentem będzie SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej), który określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach. Główną ideą SUMP jest dążenie do stworzenia zrównoważonego systemu transportu miejskiego. Dokument na potrzeby miasta Kraków jest w trakcie opracowywania.

Niewiele europejskich metropolii (jak na przykład Helsinki) działa w oparciu o tak długoletnie (jak w przypadku Wizji Miasta 2050) plany, bo prognozowanie zmian w wielu dziedzinach równocześnie w perspektywie kilku dekad jest ogromnym wyzwaniem, obarczonym na dodatek ryzykiem błędu.

Zintegrowane planowanie obejmujące: infrastrukturę i mobilność, system energetyczny, demografię, gospodarkę i zmiany społeczne wymaga nie tylko skutecznego przewidywania trendów w każdym z tych obszarów, ale także wpływu, jaki będą na siebie wzajemnie wywierać.

Zespół powołany do stworzenia Wizji Miasta 2050 rozpocznie pracę od wykonania pogłębionych analiz stanu obecnego: zapozna się z bieżącymi planami i realizowanymi programami na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym oraz określi ich wpływ na transformację energetyczną miasta.

Pozwoli to na postawienie wiarygodnej, opartej na  danych diagnozy stanu obecnego wraz ze wskazaniem koniecznych kierunków zmian.

Kolejnym etapem będzie stworzenie scenariuszy ich wprowadzania w oparciu o opracowaną wizję, które przekształcone zostaną w szczegółowe plany działania, z podziałem zadań i przypisaniem ich do poszczególnych uczestników procesu (jednostek miejskich, mieszkańców, partnerów społecznych i przedstawicieli biznesu).  

W efekcie tych prac powstanie zintegrowany plan strategiczny, który wytyczy ścieżki, którymi powinny podążać poszczególne miasta, aby osiągnąć wyznaczony, ambitny cel: przeprowadzenia skutecznej i sprawiedliwej transformacji energetycznej.

*Więcej informacji na temat Dystryktów Dodatnich Energetycznie tutaj

 

Atelier mapa

pokaż metkę
Autor: Gospodarka komunalna
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej
Data publikacji: 2021-05-20
Data aktualizacji: 2021-05-20
Powrót