Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Regulamin Krakowskiego Panelu Klimatycznego

Instytyt Polityk Publicznych

Zasady i sposób realizacji Krakowskiego Panelu Klimatycznego określa Regulamin.

Powstał w trakcie konsultacji społecznych i opiera się na modelu organizacyjnym, który w sposób wyraźny rozdziela role pomiędzy mieszkańcami-panelistami, stronami, ekspertami, operatorem i zespołem monitorującym. Taki sposób organizacji zapewnia pełną transparentność, możliwość udziału wszystkich zainteresowanych stron, uwzględnienie najszerszego zakresu perspektyw, możliwość swobodnej deliberacji oraz niezależność operatora. Całość procesu jest monitorowana przez zespół, składający się z przedstawicieli rady miasta, środowiska naukowego i organizacji społecznych.

Organizacja panelu obywatelskiego została powierzona niezależnemu operatorowi, wybranemu w otwartym konkursie ofert: Fundacji Instytut Polityk Publicznych.

Operator został zobowiązany odpowiednim zapisem Regulaminu Krakowskiego Panelu Klimatycznego do przestrzegania standardów OECD. (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Oto one:

 1. Celowość – jasno sprecyzowany cel, powiązany z określonym problemem publicznym, sformułowany prostym językiem w formie pytania.
 2. Odpowiedzialność – mieszkańcy powinni mieć wpływ na decyzje publiczne a ich rekomendacje powinny być przez organy publiczne wiążące.
 3. Transparentność – publiczne ogłoszenie panelu przed jego rozpoczęciem. Projekt procesu i wszystkie materiały z nim związane, uzyskane wyniki wraz ze strategią działania oraz źródło finansowania powinny być udostępnione opinii publicznej.
 4. Reprezentatywność – grupa uczestników powinna odzwierciedlać strukturę demograficzną grupy społecznej, której dotyczy temat panelu.
 5. Włączenie w proces – w proces są zaangażowane wszystkie grupy reprezentatywne.
 6. Dostęp do informacji – uczestnicy powinni mieć dostęp do szerokiego zakresu wiedzy oraz możliwość zadawania pytań.
 7. Obrady grupowe – panel powinien obejmować dyskusje w grupach o różnej wielkości, kierowane przez wykwalifikowanych prowadzących (facylitatorów). 
 8. Czas – panel powinien zagwarantować uczestnikom odpowiednią ilość czasu na naukę, ocenę przedstawionych materiałów i opracowanie rekomendacji.
 9. Niezależność – panel powinien być przygotowany i prowadzony przez niezależny zespół koordynujący a nadzór nad jego działaniami winien sprawować zespół monitorujący, składający się z przedstawicieli różnych środowisk.
 10. Ochrona prywatności – w trakcie trwania panelu należy szanować i chronić prywatność uczestników.
 11. Ewaluacja – uczestnicy powinni mieć możliwość anonimowej oceny panelu w oparciu o obiektywne kryteria. Jej wyniki powinny zostać ujęte w sprawozdaniu podsumowującym wraz z zaleceniami, co można w przyszłości poprawić.  

Pełny tekst Regulaminu jest dostępny tutaj

pokaż metkę
Autor: Gospodarka komunalna
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej
Data publikacji: 2021-04-06
Data aktualizacji: 2021-04-15
Powrót