Odwiedź Kraków rozwiń menu
Kulinarny Kraków rozwiń
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowskie Obiekty Noclegowe

Praktyczne informacje dla właścicieli obiektów innych niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe i schroniska.

 

Świadczysz usługi noclegowe?

(popularnie zwane turystycznym najmem krótkoterminowym)

Fot. Magiczny Kraków
Magiczny Kraków

 

PAMIĘTAJ:

 • Prezydent Miasta Krakowa prowadzi ewidencję1 obiektów świadczących usługi hotelarskie, (tzw. niekategoryzowanych) niebędących obiektami hotelarskimi (innych niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe lub schroniska) oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków - art. 38 ust. 3 ustawy2 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 238, z 2020 r. poz. 374, 568).
 • Przed rozpoczęciem świadczenia takich usług, zgodnie z art. 39 ustawy2, przedsiębiorca obowiązany jest zgłosić obiekt noclegowy do ewidencji1.
 • Zgłoszenie do ewidencji1 dokonywane jest na wniosek przedsiębiorcy.
 • Zgłoszony obiekt zgodnie z obowiązującymi przepisami (§ 4. Rozporządzenia3) musi spełniać wymagania budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe.
   
 • Informujemy, że od dnia 8 marca br. obowiązują przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374,567, 568, 695, 875, 1086, 1106). Dnia 31 marca 2020 r. ukazała się ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568
  W związku z powyższym, w ustawie o usługach hotelarskich [...]do art. 35 został wprowadzony ust. 4, o brzmieniu:
  "4. Domniemywa się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38, nie są spełnione wymagania sanitarne, o których mowa w ust. 1 pkt 2.”.
  Należy zatem do wniosku o wpis do ewidencji1 załączyć opinię właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie w obiekcie wymagań sanitarnych określoną w § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia3.
 • Pełna informacja dotycząca warunków świadczenia usług hotelarskich w obiektach niekategoryzowanych oraz wpisu obiektu świadczącego usługi hotelarskie (wniosek o dokonanie wpisu), umieszczona jest na stronach internetowych: www.bip.krakow.pl - złóż wniosek/turystyka i sport.
 • Złóż wniosek przez ePUAP,
 • Wpis do ewidencji1 nie podlega opłatom skarbowym.
 • Wszelkie informacje dotyczące wpisu do ewidencji1 można uzyskać w Wydziale ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa: pl. Wszystkich Świętych 3-4, tel.: 12 616 17 30, 12 616 60 70, 12 616 12 76, e-mail: kon@um.krakow.pl
 • Lista aktów prawnych dotyczących ww. działalności można pobrać tutaj,
 • Wykaz ww. obiektów noclegowych można pobrać tutaj [Excel] a dane liczbowe tutaj [Excel],
 • Wszystkie krakowskie obiekty noclegowe można również wyszukać na MAPIE. Na liście warstw należy wybrać Krakowskie Obiekty Noclegowe lub/i Krakowskie Obiekty Hotelarskie.

 • Obowiązki w zakresie podatku od nieruchomości dotyczące nieruchomości związanych z turystycznym najmem krótkoterminowym znajdują swoje uregulowanie w przepisach ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn.zm.).

  Właściciel nieruchomości związanej z turystycznym najmem krótkoterminowym deklaruje ją dla celów podatku od nieruchomości z zastosowaniem stawki właściwej dla działalności gospodarczej. Zadeklarowanie nieruchomości w takim charakterze jest niezależne od faktu czy właściciel sam prowadzi tego rodzaju działalność gospodarczą  czy też wynajmuje ją podmiotowi zajmującemu się taką działalnością. 

  Szczegółowe informacje dotyczące podatku od nieruchomości można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat  Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielicka 28A oraz os. Zgody 2 (tel. 12 616 91 34, 12 616 94 21, 12 616 94 22) oraz na stronach internetowych www.bip.krakow.pl - podatki i opłaty, Krakowski Portal Podatnika https://kpp.um.krakow.pl/.


 • Wytyczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie dla osób rejestrujących działalność w ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie (niekategoryzowane) oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków można pobrać TUTAJ [PDF]


UWAGA:

 • Świadczenie usług hotelarskich w obiekcie niekategoryzowanym (np. hostelu, apartamencie, pokojach gościnnych), niezgłoszonym do ewidencji1 zgodnie z Kodeksem Wykroczeń podlega sankcjom karnym.
 • PRZEDSIĘBIORCO! Poproś swoich gości o poszanowanie komfortu życia mieszkańców. nalepka Respect.jpg

Użyte przypisy:

1Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

2Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 238, z 2020 r. poz. 374, 568).

3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2166 z późn. zm)

 

 • O czym warto wiedzieć świadcząc usługi noclegowe w obiektach niekategoryzowanych? [ulotka pdf] + PLAKAT[pdf]
   
 • Do you provide accommodation services? (popularly known as short-term tourist rentals) – What is it worth knowing about? [pdf]
   
 • Вы предоставляете услуги по краткосрочному проживанию? (которые обычно называются туристической краткосрочной арендой) – О чем СТОИТ ЗНАТЬ? [pdf]
   
 • Ви надаєте послуги з розміщення? (які звичайно називаються туристичною короткотерміновою орендою) – Про що ВАРТО ЗНАТИ? [pdf]
pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Brzostowska
Podmiot publikujący: Wydział Ds. Turystyki
powrót