Komunikat archiwalny

Wsparcie dla osób o niskich dochodach

Funkcjonowanie systemu wypłacania świadczeń rodzinnych, w tym szczegóły dotyczące podwyższenia kryterium dochodowego i zasiłku rodzinnego, było tematem posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa.

Wsparcie dla osób o niskich dochodach
Fot. Magiczny Kraków

Wydział Spraw Społecznych realizuje zadanie „obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego", jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Z przedstawionych przez Jana Żądło - dyrektora Wydziału Spraw Społecznych UMK informacji wynika, że zgodnie z ustawą świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze, tj.: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne; zapomoga wypłacana przez gminy (becikowe gminne); oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe ustawowe). W ramach obowiązującego systemu wsparcie finansowe otrzymują głównie rodziny o niskich dochodach.

W 2012 r., zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego, które podlega weryfikacji co 3 lata, zostało podwyższone. Od 1 listopada 2012 r. kryterium to wynosi 539 zł na członka rodziny (wcześniej 504 zł) oraz w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - 623 zł na członka rodziny (wcześniej 583 zł).

Od listopada 2012 r. tj. od nowego okresu zasiłkowego została również podwyższona o kilkanaście procent wysokość zasiłku rodzinnego i obecnie miesięcznie wynosi ona 77 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia, 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 roku życia oraz 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Nie uległa zmianie wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych takich jak: dodatki do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń opiekuńczych.

W roku 2013 na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Wojewoda Małopolski zaplanował kwotę 94 mln 553 tys.  643 zł,
co stanowi 98% środków wydatkowanych na realizację zadania w 2012 r.

W dalszej części posiedzenia radni zajęli się projektami uchwał. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie:

- określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

- określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2013 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków.

 

Pokaż metkę
Autor: Krystyna Sitek
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także