Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Czym są projekty uchwał RMK

Zgodnie ze Statutem Miasta Krakowa rada i powołane przez nią komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie uchwał.

sesja RMK

Inicjatywa uchwałodawcza w radzie przysługuje: prezydentowi, przewodniczącemu rady miasta, komisji, klubowi radnych (reprezentowanemu przez przewodniczącego klubu lub upoważnionego przez niego członka), co najmniej 1/10 ustawowego składu rady, grupie mieszkańców miasta posiadających czynne prawa wyborcze do rady oraz radzie dzielnicy w zakresie spraw bezpośrednio dotyczących danej dzielnicy.

Uchwały rady mające charakter deklaracji, oświadczenia lub wniosku noszą nazwę rezolucji. Z inicjatywą jej podjęcia może wystąpić komisja, klub lub co najmniej 1/10 ustawowego składu rady.

Projekty uchwał i rezolucji składane są do przewodniczącego rady miasta, z pisemnym wnioskiem o włączenie pod obrady sesji.  Przewodniczący umieszcza je w porządku obrad sesji przypadającej w ciągu 90 dni od daty jego otrzymania. Projekty uchwał opiniowane są przez prawnika, a także w zależności od tego kto jest projektodawcą mogą wymagać opinii: prezydenta, właściwej komisji lub obu wymienionych.

Uchwały podejmowane są w trybie jednego czytania, z wyjątkiem spraw dotyczących uchwalania m.in: budżetu gminy, Wieloletniej Prognozy Finansowej, absolutorium, studium, programów gospodarczych, strategii i polityk, podatków i opłat, spraw majątkowych gminy, współdziałania z innymi gminami, zakresu działania dzielnic, czy wysokości cen i opłat za usługi komunalne. 

Projektodawca może wprowadzać do projektu uchwały autopoprawki, a prawo do zgłaszania poprawek przysługuje: prezydentowi, komisjom, klubom i radnym.

Wszystkie głosowania rady są jawne, z wyjątkiem, gdy ustawa stanowi inaczej. W tajnym głosowaniu wybiera lub odwołuje się przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy.

Projekty uchwał

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: Małgorzata Kubowicz
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-03-02
Data aktualizacji: 2024-05-01
Powrót