Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Komisje RMK

Rada powołuje komisje, które pełnią funkcje pomocnicze. Główne zadania komisji to przede wszystkim:

Marcin Smolski
  • doradztwo i inicjowanie działań rady,
  • opiniowanie projektów uchwał przygotowywanych przez inne podmioty (inną komisję, Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego RMK, grupę radnych),
  • kontrola wykonywania uchwał rady oraz wniosków komisji RMK,
  • ocena informacji składanych przez prezydenta miasta, miejskie jednostki organizacyjne, dzielnice miasta oraz współpraca z innymi komisjami.

Funkcje kontrolne pełni Komisja Rewizyjna, która sprawdza działalność prezydenta miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod względem legalności, rzetelności i gospodarności. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu miasta i występuje z wnioskiem do rady miasta w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Komisja Rewizyjna wykonuje też inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

Komisje Rady Miasta Krakowa VIII kadencji:
 

Komisja Główna

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa

Komisja Promocji i Turystyki

Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza

Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Komisja Infrastruktury

Komisja Rewizyjna

Komisja Budżetowa

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków

Komisja Praworządności

Komisja Edukacji

Komisja Zdrowia i Uzdrowiskowa

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Dialogu Obywatelskiego

Komisja Dyscyplinarna

Komisja Sportu i Kultury Fizycznej

Komisja Kształtowania Środowiska

Zespół opiniujący ds. wyboru ławników

Komitet Audytu dla Gminy Miejskiej Kraków

Komisja do spraw przygotowania referendum lokalnego

doraźna Komisja Rady Miasta Krakowa do spraw zbadania wydatków Gminy Miejskiej Kraków i spółki Kraków 5020 w zakresie działalności spółki i Prezydenta Miasta Krakowa

 

Plan posiedzeń komisji

pokaż metkę
Osoba publikująca: Małgorzata Kubowicz
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2012-04-26
Data aktualizacji: 2023-10-20
Powrót