Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Komisje RMK

Rada powołuje komisje, które pełnią funkcje pomocnicze. Główne zadania komisji to przede wszystkim:

Wiesław Majka
  • doradztwo i inicjowanie działań rady,
  • opiniowanie projektów uchwał przygotowywanych przez inne podmioty (inną komisję, Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego RMK, grupę radnych),
  • kontrola wykonywania uchwał rady oraz wniosków komisji RMK,
  • ocena informacji składanych przez prezydenta miasta, miejskie jednostki organizacyjne, dzielnice miasta oraz współpraca z innymi komisjami.

Funkcje kontrolne pełni Komisja Rewizyjna, która sprawdza działalność prezydenta miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod względem legalności, rzetelności i gospodarności. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu miasta i występuje z wnioskiem do rady miasta w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Komisja Rewizyjna wykonuje też inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

Komisje Rady Miasta Krakowa IX kadencji:

 

Komisja Główna

Komisja Rewizyjna

Komisja Budżetowa i Finansów

Komisja Infrastruktury

Komisja Mienia i Mieszkalnictwa

Komisja Planowania Przestrzennego

Komisja Edukacji

Komisja Zdrowia i Uzdrowiskowa

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków

Komisja Praworządności

Komisja Polityki Społecznej i Senioralnej

Komisja Ochrony Środowiska

Komisja Sportu

Komisja Innowacji, Metropolii i Rozwoju Gospodarczego

Komisja Promocji i Turystyki

Komisja Dialogu Obywatelskiego

Komisja Dyscyplinarna

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komitet Audytu dla Gminy Miejskiej Kraków

 

Plan posiedzeń komisji

pokaż metkę
Osoba publikująca: Małgorzata Kubowicz
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2012-04-26
Data aktualizacji: 2024-05-17
Powrót