górne tło

Komisje RMK

Rada powołuje komisje, które pełnią funkcje pomocnicze. Główne zadania komisji to przede wszystkim:

Funkcje kontrolne pełni Komisja Rewizyjna, która sprawdza działalność prezydenta miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod względem legalności, rzetelności i gospodarności. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu miasta i występuje z wnioskiem do rady miasta w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Komisja Rewizyjna wykonuje też inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

Komisje Rady Miasta Krakowa VIII kadencji:
 

Komisja Główna

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa

Komisja Promocji i Turystyki

Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza

Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Komisja Infrastruktury

Komisja Rewizyjna

Komisja Budżetowa

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków

Komisja Praworządności

Komisja Edukacji

Komisja Zdrowia i Uzdrowiskowa

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Dialogu Obywatelskiego

Komisja Dyscyplinarna

Komisja Sportu i Kultury Fizycznej

Komisja Kształtowania Środowiska

Zespół opiniujący ds. wyboru ławników

Komitet Audytu dla Gminy Miejskiej Kraków

Plan posiedzeń komisji