Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zaopatrzenie gminy w energię, plan ograniczenia skutków powodzi

Radni z Komisji Infrastruktury pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 w zakresie merytorycznego działania komisji. Również pozytywną opinię otrzymał projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa.

Fot. Pixabay

Pozytywną opinię otrzymały też projekty uchwał w sprawie zaliczenia do dróg publicznych kategorii gminnej: drogi łączącej ul. Wincentego Witosa z ul. Marcową (druk nr 3827); ul. Powstańców na odcinku od ul. Piasta Kołodzieja w kierunku wschodnim do końca działek nr 350/1, 269/11 i 269/9 obr. 1 jedn. ewid. Nowa Huta (druk nr 3828); drogi łączącej ul. Francesco Nullo z ul. Cystersów (druk nr 3829),  drogi przebiegającej od ul. Kąpielowej do parkingu P+R zlokalizowanego przy stacji kolejowej SKA „Kraków  woszowice” (druk nr 3830) oraz ul. Marii Orwid (druk nr 3831) i ustalenia ich przebiegu.

Radni pozytywnie zaopiniowali Plan Ograniczenia Skutków Powodzi oraz Odwodnienia Miasta Krakowa (druk nr 3797). Uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę Miasta Krakowa w 2018 roku. Plan podlega aktualizacji do 5 lat i w tym roku mija czas na nowelizację.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2023 – 2038” (druk nr 3832) także otrzymał pozytywną opinię Komisji Infrastruktury. Aktualnie obowiązujący dokument został przyjęty uchwałą nr CXIX/1870/14 Rady Miasta Krakowa z 22 października 2014 r. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne został opracowany nowy dokument uwzględniający zmiany w zakresie prawa unijnego i krajowego, a także polityki energetycznej państwa. Jest to dokument kierunkowy w zakresie planowania energetycznego na obszarze gminy i określa ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie tych mediów. W projekcie dokumentu zostały również przedstawione możliwości rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem energii wytwarzanej w źródłach kogeneracyjnych i odnawialnych. Określa on także zakres współpracy z sąsiednimi gminami. Celem dokumentu jest koordynacja planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych ze strategią rozwoju społeczno-gospodarczego gminy oraz ocena stanu bezpieczeństwa energetycznego gminy i wskazanie kierunków działań poprawiających ten stan.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: Oliwia Stępień
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-12-05
Data aktualizacji: 2024-02-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź