Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Poznaj propozycje miejskich planistów

Jest już gotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łuczanowice II - części A, B, C” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją. Od 28 stycznia do 25 lutego z rozwiązaniami zaproponowanymi przez planistów można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Józefa Sarego 4.

Fot. bip.krakow.pl

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Łuczanowice II - części A, B, C” pozwoli kompleksowo uregulować procesy inwestycyjne na obszarze wskazanym w dokumencie studium do utrzymania i rozwoju funkcji mieszkaniowej wraz z funkcjami towarzyszącymi, a w części zachodniej również terenów dla przemysłu i usług. Zaproponowane rozwiązania uwzględniają konieczność ochrony zachowanego układu urbanistycznego, zasobów kulturowych z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich, walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Zapewniają także obsługę komunikacyjną obszaru oraz rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej i komunalnej.

Szczegóły zaproponowanych rozwiązań można omówić w okresie wyłożenia planu z przedstawicielem zespołu projektowego, który dyżuruje w: poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9.00 – 11.00 i czwartki od 13.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna odbędzie się 7 lutego w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Początek spotkania w sali portretowej o godz. 16.00.

Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Z projektem planu można zapoznać się także tutaj.

Łuczanowice II - części A, B, C

pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-01-28
Data aktualizacji: 2019-01-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź