Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zobacz, jak wygląda rewitalizacja

Do 12 września można składać projekty w ramach aktualizowanego Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa. Przypomnijmy, do programu zostały wybrane trzy podobszary: Stare Miasto-Kazimierz, Stare Podgórze-Zabłocie i „stara” Nowa Huta. Zapraszamy również do obejrzenia filmu o miejscach w naszym mieście, które dzięki rewitalizacji i zaangażowaniu mieszkańców już zyskały nowe życie.

Fot. Tomasz Stankiewicz

Rewitalizacja to szeroko pojęta poprawa warunków życia w mieście poprzez wspólne działania: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz administracji publicznej. To szansa na to, aby te dzielnice i osiedla, w których dziś żyje się nie najlepiej, stały się lepszym i bezpieczniejszym miejscem zamieszkania. To również uzgodniony i zapisany w Miejskim Programie Rewitalizacji zestaw działań i przedsięwzięć, które wpłyną na poprawę jakości życia w Krakowie.

Urząd Miasta Krakowa przystąpił do aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa przyjętego uchwałą Rady Miasta Krakowa z 5 listopada 2014 r. Potrzeba aktualizacji Programu wynika z fundamentalnych zmian zapoczątkowanych ustawą o rewitalizacji, w tym dostrzeżenia wagi spraw społecznych.

Gdzie będą prowadzone działania rewitalizacyjne?

W skali całego Krakowa przeprowadzono identyfikację miejsc ujawniających niekorzystne dla mieszkańców zjawiska i problemy. Badanie przeprowadzono metodami zgodnymi z Wytycznymi Ministra Rozwoju, z uwzględnieniem opinii mieszkańców (ankiety, spotkania, punkt informacyjny). Wykorzystano 12 wskaźników cząstkowych, charakteryzujących skalę degradacji społecznej, a w tym: spadek ilości mieszkańców, starzenie się społeczeństwa, bezrobocie, ubóstwo i poziom przestępczości. Dodatkowo, zidentyfikowano miejsca występowania na terenie miasta innych niekorzystnych zjawisk, związanych z: niedostatkiem usług publicznych, niskim poziomem przedsiębiorczości, złym stanem technicznym zabudowy, czy też zagęszczeniem problemów środowiskowych.

Na podstawie wyników tych działań określono zakres obszaru rewitalizacji, który charakteryzuje się nasileniem niekorzystnych zjawisk społecznych, a przy tym ma istotne znaczenie dla rozwoju gminy.

Na obszar rewitalizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa składają się 3 podobszary:

 • Podobszar Stare Miasto-Kazimierz, obejmuje Stare Miasto (wraz z Plantami i przestrzenią I. obwodnicy), Kazimierz, Stradom oraz część Wesołej – do linii kolejowej. Jego łączna powierzchnia wynosi 235 ha i zamieszkiwany jest przez 18,5 tys. stałych mieszkańców. Podobszar ten wyludnia się oraz koncentrują się na nim problemy społeczne, takie jak: bezrobocie, ubóstwo i przestępczość. Ponadto, występują tu istotne problemy ekologiczne, w tym: znaczna liczba palenisk na paliwo stałe, koncentracja ruchu samochodowego, a także deficyt terenów zielonych.
 • Podobszar Stare Podgórze-Zabłocie, obejmuje Stare Podgórze oraz część Zabłocia – do linii kolejowej tzw. małej obwodowej. Na podobszarze o powierzchni 203 ha zamieszkuje 11,2 tys. stałych mieszkańców.  Jego problemy są zbliżone do Podobszaru Stare Miasto-Kazimierz – od którego oddzielony jest Wisłą. Ponadto wschodnia część – Zabłocie, pomimo szybkich przekształceń terenów przemysłowych w mieszkaniowe i usługowe, charakteryzuje się niską jakością przestrzeni publicznych i deficytem podstawowych usług dla mieszkańców.
 • Podobszar „stara” Nowa Huta, obejmuje teren „starej” Nowej Huty wraz z obszarem użytku ekologicznego Łąki Nowohuckie. Jego powierzchnia wynosi 399 ha i zamieszkuje go 47,3 tys. stałych mieszkańców. „Starą” Nową Hutę charakteryzują: duża skala problemów społecznych (bezrobocia i ubóstwa), spadek liczby mieszkańców oraz starzenie się społeczności lokalnej. Problemem dzielnicy jest też słabnący potencjał lokalnych przedsiębiorstw. Remontów i modernizacji wymagają przestrzenie publiczne oraz stara zabudowa dzielnicy.

Podobszary rewitalizacji objęte zostaną działaniami naprawczymi prowadzonymi przez Miasto wspólnie z partnerami społecznymi, gospodarczymi i mieszkańcami Krakowa. Celem tych działań będzie podniesienie jakości życia mieszkańców tych obszarów.

Co ważne, nowe regulacje dotyczące rewitalizacji zakładają możliwość dofinansowania projektów rewitalizacyjnych, zlokalizowanych także poza obszarem rewitalizacji. Warunkiem jest wspieranie – w istotny sposób – procesów odnowy społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji i jego mieszkańców. Oznacza to dla niektórych projektów zlokalizowanych poza podobszarami rewitalizacji, możliwość włączenia do MPRK i ubiegania się o wsparcie z UE.

Jaki jest harmonogram prac nad Programem?

 • 18 lipca 2016 r. – ogłoszenie naboru projektów do MPRK.
 • 25 lipca – 12 września 2016 r. – zgłaszanie inicjatyw i projektów, planowanych przez uprawnione  grupy podmiotów, do realizacji w obszarze rewitalizacji.

W tym czasie odbędą się spotkania konsultacyjne:

 • 9, 16 i 25 sierpnia
 • 2 i 9 września

Miejsca i godziny spotkań zostaną podane w prasie, na stronach internetowych: bip.krakow.pl, rewitalizacja.krakow.pl, dialogspoleczny.krakow.pl oraz na Facebooku @mprk2016. Celem spotkań będzie prezentacja elementów Programu oraz pomoc zainteresowanym podmiotom i osobom w przygotowaniu wniosków do MPRK.

Październik 2016 r. – przedłożenie projektu zaktualizowanego Programu do Rady Miasta Krakowa w celu uchwalenia.

Skąd pochodzić będą kluczowe środki na sfinansowanie projektów rewitalizacyjnych?

Aktualizowany Program jest dostosowywany do wymagań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Pozwoli to na ubieganie się o środki z funduszy Unii Europejskiej m.in. w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, ale również Działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego planuje przeprowadzenie naboru projektów rewitalizacyjnych w ramach Działania 11.1 w 2017 roku.

Oprócz tego możliwe będzie zgłaszanie projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (tzw. projekty miękkie), m.in. w ramach Osi 8, 9 i 10 RPO WM: Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego.

Rewitalizacji dotyczą także: działania Osi I Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Priorytet Inwestycyjny 6.IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jakie przykładowe inwestycje mogą ubiegać się o dofinansowanie z RPO WM?

 • dostosowanie obiektów infrastrukturalnych dla celów społecznych,
 • budowa i modernizacja obiektów kultury,
 • działania prowadzące do ożywienia gospodarczego,
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne,
 • poprawa estetyki zewnętrznej budynków użyteczności publicznej,
 • modernizacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Kto może występować o wsparcie przedsięwzięć rewitalizacyjnych?

 • Gmina Kraków,
 • instytucje kultury,
 • podmioty prowadzące szkoły i placówki,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • szkoły wyższe,
 • przedsiębiorcy.

Ze szczegółami dotyczącymi wsparcia unijnego rewitalizacji można zapoznać się w: Szczegółowym Opisie Osie Priorytetowych Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 od str. 237 (wersja z 16 czerwca 2016 r.), Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wersja 4, Warszawa, 24 marca 2016 r.), Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Dokumenty dostępne są na: www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.rpo.malopolska.pl.

Ogłaszając nabór projektów do MPRK, Urząd Miasta Krakowa opublikuje instrukcję dla beneficjentów, gdzie określone będą Szczegółowe wymagania dla projektów ubiegających się o wpisanie do Programu.

Wszelkie informacje o pracach nad aktualizacją Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa są udostępniane:

 • na miejskiej stronie internetowej procesu rewitalizacji w Krakowie - www.rewitalizacja.krakow.pl
 • na dedykowanym aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa profilu na Facebooku – @mprk2016.

Zapraszamy także do Punktu Informacyjnego, mieszczącego się w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 (parter) do 12 września, w godzinach od 10.00 do 18.00, w dni robocze (przed odwiedzeniem Punku Informacyjnego – warto zapoznać się z ogłoszeniami na facebookowym profilu @mprk2016).

pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2016-07-20
Data aktualizacji: 2016-07-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź