Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Pomoc rodzinom dotkniętym przemocą

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa (16 lutego) radni zapoznają się z projektem uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określa Prezydent Miasta Krakowa w drodze zarządzenia. Członkowie Zespołu są powoływani i odwoływani przez Prezydenta Miasta Krakowa na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Przewodniczący Zespołu wybierany jest na pierwszym posiedzeniu spośród jego członków.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Spotkania Zespołu odbywają się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, po ustaleniu terminu  przez Dyrektora placówki.

Zespół Interdyscyplinarny, na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, w trybie uchwały powołuje lokalne grupy robocze. W skład lokalnych grup roboczych wchodzą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Policji, Straży Miejskiej, Zespołu Interwencyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą, sądów, prokuratury, kuratorów sądowych, placówek oświaty, placówek ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych.

Zadania Zespołu:

1) Integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli instytucji zaproszonych do uczestnictwa w Zespole oraz specjalistów pracujących w lokalnych grupach roboczych.

2) Wypracowanie metod, form pomocy, inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy.

3) Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.

4) Współpraca ze wszystkimi instytucjami/placówkami działającymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków na rzecz przeciwdziałania przemocy i pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.

Zadania lokalnych grup roboczych:

1) Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

2) Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

3) Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

4) Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

5) Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy rodzinom dotkniętym przemocą w środowisku lokalnym.

6) Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

7) Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie.

Uchwalenie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania jest realizacją uprawnienia gminy określonego ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Ustawa nakłada na gminę obowiązek podejmowania działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. (JD).

pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN FABER
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-02-17
Data aktualizacji: 2011-02-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź