Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dyskusja nad lasami

Głównym celem spotkania radnych z Komisji Ochrony Środowiska było wyjaśnienie wątpliwości związanych z wnioskiem o uznanie za ochronne lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, a stanowiących własność osób fizycznych oraz własność Gminy Miejskiej Kraków.

Fot. Archiwum CEE Symbioza

Prowadząca spotkanie przewodnicząca Joanna Hańderek podkreśliła, że jednym z celów jakie postawiła przed sobą Komisja Ochrony Środowiska jest dbałość o tereny zielone znajdujące się na terenie gminy Kraków, w tym lasy. Radni poprosili zatem Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasza Pawlika o wyjaśnienie, czy wnioski o uznanie za ochronne lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, a stanowiących własność osób fizycznych oraz własność Gminy Miejskiej Kraków spełniają ten cel. Dyrektor Pawlik podkreślił, że lasy ochronne mają za zadanie ochronę zdrowia człowieka przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń atmosfery i przed hałasem. Stanowią miejsca masowej turystyki i rekreacji oraz poprzez oddziaływanie biotyczne i estetyczne mają kształtować korzystne dla zdrowia warunki środowiska leśnego. Dyrektor Łukasz Pawlik wyraźnie zaznaczył, że wszystkie lasy wskazane w skierowanych do zaopiniowania przez Komisję wnioskach zostały zakwalifikowane do ww. kategorii ochronności. Radni po wysłuchaniu wyjaśnień pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wniosku o uznanie za ochronne lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, a stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków (druk nr 132) oraz projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, a stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków (druk nr 133).
Również trzy kolejne projekty uchwał: w sprawie nadania Parkowi Miejskiemu nazwy Park Rzeczny im. Włodzimierza Tetmajera, określenia granic Parku oraz przyjęcia regulaminu Parku (druk nr 127), projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XCII/2502/22 w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu aktualizacji tego dokumentu, w tym trybu konsultacji (druk nr 136) oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr CX/1666/14 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. (druk nr 139), uzyskały pozytywne opinie Komisji.

Podczas posiedzenia komisji radna Edyta Nowak poruszyła również temat zanieczyszczenia powietrza w Nowej Hucie, a dokładniej zgłoszonego przez nią Straży Miejskiej incydentu wystąpienia silnej chemicznej woni w okolicach ulicy Igołomskiej. Ponieważ zdarzyło się to już kilkukrotnie, co zgłaszali również mieszkańcy dzielnicy, radni z Komisji Ochrony Środowiska podjęli decyzję o podjęciu działań zmierzających do wyjaśnienia źródeł tego zdarzenia. Na wniosek radnych Agnieszki Łętochy oraz Michała Drewnickiego, postanowiono zaprosić na kolejne spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wydziału Kształtowania Środowiska by wspólnie rozpocząć działania dążące do rozwiązania problemu mieszkańców Nowej Huty.

pokaż metkę
Autor: Agnieszka Biernacka-Szpunar
Osoba publikująca: Małgorzata Kubowicz
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-07-04
Data aktualizacji: 2024-07-04
Powrót

Zobacz także

Znajdź