Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informacja o ZIP i banery wyborcze

O tym jak mają wyglądać procedury przyjmowania, procedowania oraz przygotowania projektów uchwał do podjęcia przez Radę Miasta Krakowa w zakresie zintegrowanego planu inwestycyjnego. O zmianach w uchwale dotyczącej „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”. Miedzy innymi tymi tematami zajęli się radni z Komisji Planowania Przestrzennego.

Fot. J. Graczyński

Zintegrowany Plan Inwestycyjny został wprowadzony wraz z nowelizacją ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Narzędzie to umożliwia większą swobodę w zakresie lokalizacji oraz realizacji inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z planem ogólnym oraz przy zwiększonym udziale partycypacji społecznej. Jego głównym celem jest usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz skoordynowanie działań w różnych sektorach gospodarki. Co te zmiany przyniosą w naszym mieście? Założenie jest takie, by deweloperzy mogli realizować inwestycje w miejscach, które ich interesują w zamian za przekazanie miastu inwestycji uzupełniających, które będą służyć obsłudze inwestycji głównej, a przede wszystkim miastu i mieszkańcom. Inwestycją uzupełniającą może być np. budowa: biblioteki, żłobka, przedszkola, szkoły, placówki wsparcia dziennego czy opieki zdrowotnej, obiektów sportu i rekreacji, obszarów zieleni publicznej, obiektów budowlanych przeznaczonych na działalność handlową lub usługową i inne, wymienione w art. 2 ust. 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Inwestycje mogłyby powstawać w miejscach, gdzie nie ma planów miejscowych, ale również tam, gdzie obowiązują i konieczne byłoby dokonanie zmiany punktowej w planie przestrzennym. Istotne jednak jest, by zintegrowany plan inwestycyjny był zgodny ze studium, a po 1 stycznia 2026 r. z planem ogólnym dla miasta. Zintegrowany plan inwestycyjny uchwalany będzie przez radę miasta na wniosek inwestora. Wymagał będzie obligatoryjnych negocjacji i konsultacji ze stroną społeczną, a następnie zawarcia umowy urbanistycznej, która określi warunki realizacji inwestycji głównej oraz oczekiwania gminy wobec inwestora w postaci inwestycji uzupełniających. W negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy urbanistycznej w procesie procedowania zintegrowanego planu inwestycyjnego ustawa przewiduje udział przedstawiciela rady miasta. Radni wyrazili chęć, by w negocjacjach uczestniczyło kilku przedstawicieli Rady Miasta Krakowa.

Radni pozytywnie zaopiniowali także projekt uchwały kierunkowej w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń". Radna Aleksandra Owca, referująca zapis projektu mówiła, iż jest on stworzony po to, by uporządkować kwestię materiałów wyborczych w przestrzeni miasta. – Obecna interpretacja Urzędu Miasta Krakowa, ujawniona w pismach Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa z 8 marca 2024 roku i 6 września 2023 roku, różnicuje uprawnienia reklamodawców w zależności od tego, jaka jest treść reklamy. Takie rozwiązanie nie tylko nie znajduje podstawy w przepisach prawa – czy to w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czy w Kodeksie wyborczym – ale także rażąco godzi w zasadę równości wobec prawa – referowała uzasadnienie do projektu uchwały radna. Klub radnych „Kraków dla mieszkańców” będący pomysłodawcą projektu uchwały kierunkowej proponuje by wyeliminować te rozbieżności interpretacyjne i zapewnić przestrzeganie uchwały krajobrazowej wszystkim podmiotom. Radny Grzegorz Stawowy zaproponował, by wysłać zapytanie do Biura Legislacji Kancelarii Sejmu w celu wyjaśnienia tych sprzeczności.

Radni pozytywnie zaopiniowali druk, który będzie procedowany podczas najbliższej sesji – 5 czerwca.

pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-06-04
Data aktualizacji: 2024-06-04
Powrót

Zobacz także

Znajdź