Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Przemoc i becikowe

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej poświęcone było informacji o wdrażaniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy oraz zaopiniowaniu projektu w sprawie zmiany uchwały z 21 marca 2012 r. - ustanowieniu jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.

Informację o przeciwdziałaniu przemocy przekazał Jacek Kowalczyk - zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty".

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy wrodzinie przez OIK w Krakowie (wyciąg z materiału przedstawionego przez MOPS):

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w ramach swoich działań statutowych udziela całodobowo pomocy psychologicznej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Klienci zgłaszający się do OIK z problemem przemocy to głównie kobiety, sprawcą jest najczęściej partner, rzadziej rodzic lub dorosłe dziecko. Przemoc w większości ma charakter aktów fizycznego i psychicznego znęcania. Zgłaszana jest również przemoc seksualna wobec dzieci. Osoby potrzebujące pomocy zgłaszają się same lub są kierowane przez inne instytucje: głównie filie MOPS, rzadziej przez Policję, instytucje oświatowe, czy pracowników opieki zdrowotnej.

W większości przypadków przemoc ma charakter utrwalony. Długotrwałe pozostawanie w sytuacji traumatycznej wywołuje zaburzenia o charakterze pourazowym lub nasilenie objawów charakterystycznych dla chronicznego kryzysu jak: bezradność, brak motywacji do zmiany, lęk przed kontaktami społecznymi, obniżone poczucie wartości. Bezpośrednią przyczyną poszukiwania pomocy jest najczęściej nasilenie agresywnych zachowań ze strony sprawcy, zmiana formy przemocy lub pojawienie się agresywnych zachowań w stosunku do kolejnych członków rodziny np. dzieci.

Pomoc psychologiczna odbywa się w formie kontaktu indywidualnego o charakterze interwencyjnym, a w razie potrzeby terapeutycznym. Psychoterapia indywidualna w sytuacji przemocy nastawiona jest na leczenie odległych skutków traumy, odbudowę poczucia bezpieczeństwa, zaufania do siebie i innych oraz poczucia kontroli i wpływu na własną sytuację życiową. Interwencyjna pomoc w sytuacji przemocy wymaga uruchomienia naturalnej oraz instytucjonalnej sieci wsparcia, czasem zabezpieczenia osoby doświadczającej przemocy poprzez zaoferowanie jej schronienia w hostelu OIK lub umieszczenia w schronisku, a także podjęcia współpracy z innymi instytucjami pomocowymi.

Ośrodek oferuje również pomoc psychologiczną w formie grup wsparcia oraz grup terapeutycznych, które pomagają osobom doświadczającym przemocy wyjść z izolacji społecznej, uzyskać wiedzę na temat mechanizmów przemocy, zredukować objawy stresu pourazowego, odbudować poczucie własnej wartości i szacunku, pomagają tworzyć zdrowe, nie oparte na zależności relacje z ludźmi, dokonać większego wglądu we własne postawy, zachowania i emocje.

Ośrodek oferuje również pomoc w postaci konsultacji prawnych i medycznych (psychiatrycznych). W ramach konsultacji prawnych klienci mogą uzyskać informacje o przysługujących im prawach, procedurach sądowych oraz pomoc w przygotowaniu pism procesowych. Konsultacje medyczne pomagają pogłębić diagnozę klienta w celu zaplanowania dalszej pomocy.

W ramach pomocy klientom doświadczającym przemocy pracownicy Ośrodka współpracują z Ośrodkami Pomocy Społecznej, z Policją, szkołami, uczestniczą w spotkaniach grup roboczych w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty". Dyrektor Ośrodka jest Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach realizacji działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2012 r. Ośrodek przeprowadził:

- 2064 interwencje związane z przemocą w rodzinie, co stanowi blisko 20 % ogólnej liczby interwencji w 2012 roku,

- pomocą objęto 877 osób,

- ze schronienia w hostelu OIK przy ul. Radziwiłłowskiej 8b z powodu doświadczania przemocy skorzystało 18 osób - w tym 4 dzieci (626 osobodni),

- odbyło się 38 spotkań grupy terapeutycznej dla kobiet (śr. liczba uczestniczących – 5 kobiet).

Radni z uznaniem odnieśli się do funkcjonowania profilaktyki i „Niebieskich Kart" w Krakowie. W dalszej części posiedzenia pracowano nad opinią w sprawie zmian w uchwale o becikowym. Pewnych trudności dostarcza rozstrzygnięcie Wojewody Małopolskiego z 18 stycznia br, w którym stwierdzono nieważność części uchwały dotyczącej definicji dochodów. Radni argumentowali, że w Kielcach, gdzie funkcjonuje podobny dokument do takiego unieważnienia nie doszło. Nowy projekt uzyskał pozytywną opinię.

pokaż metkę
Autor: JAN BIŃCZYCKI
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2013-02-26
Data aktualizacji: 2013-02-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź