Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Dodatek osłonowy – najważniejsze pytania i odpowiedzi

Dodatek osłonowy to świadczenie, które ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Oto odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania krakowian o to wsparcie finansowe.

Fot. pixabay.com

Gdzie mogę złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wniosek o wsparcie dodatku osłonowego można złożyć w siedzibach Krakowskiego Centrum Świadczeń: na os. Zgody 2, przy ul. Stachowicza 18 i ul. Wielickiej 28a, od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.00.

Czy mogę wysłać wniosek e-mailem lub złożyć go elektronicznie?

Wniosku nie można wysłać e-mailem, ale można go złożyć elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznych – ePUAP, np. wchodząc na stronę internetową peu.um.krakow.pl. Wniosek należy wydrukować, wypełnić, a po wybraniu opcji „Wyślij pismo do urzędu”, dołączyć zeskanowany druk. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Jak zaadresować wniosek o dodatek osłonowy?

Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie wysłany listem, należy przesłać go z dopiskiem „Dodatek osłonowy” na adres: Krakowskie Centrum Świadczeń, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków.

Do kiedy należy złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wniosek o dodatek osłonowy można składać do 31 października. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną już rozpatrzone.

We wniosku o dodatek osłonowy trzeba podać numer konta bankowego. Co zrobić, gdy ktoś nie posiada konta?

Można wskazać konto bankowe inne osoby z podaniem jej imienia i nazwiska (bezpiecznie wpisać PESEL; jeżeli jest członkiem gospodarstwa domowego to nie ma z tym problemu) lub wpisać „Auto wypłata” – odbiór w banku w przypadku, gdy nie posiadamy rachunku bankowego albo nie wskażemy rachunku innej osoby.

Jakich dochodów nie bierze się pod uwagę przy podawaniu dochodów we wniosku o dodatek osłonowy?

Do dochodu niezbędnego do określenia kryterium dochodowego nie bierze się dochodów, które nie zostały wymienione w ustawie o świadczeniach rodzinnych, np. świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny. Dochody nieopodatkowane, wymienione w części III wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, są wliczane do dochodu.

Co uznaje się za dochody, jeśli nie posiadam żadnych? Czy stypendium szkolne też się wlicza do dochodu?

Jeśli osoba zgłaszająca lub członkowie jej gospodarstwa domowego osiągnęli dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, w takim przypadku należy wypełnić część III wniosku.

Do dochodów niepodlegających opodatkowaniu zalicza się np. świadczenie rodzicielskie, alimenty na rzecz dzieci, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy. Szczegółowa lista dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych znajduje się w dalszej części wniosku na samym końcu.

W oświadczeniu należy wpisać następujące rodzaje dochodów, które zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z 17 grudnia 2021 r.  o dodatku osłonowym w związku z art. 411 ust. 10 i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.), nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

 • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
 • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
 • świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
 • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów
 • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy
 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych
 • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc
 • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)
 • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych
 • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód
 • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne
 • alimenty na rzecz dzieci
 • stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), a także – zgodnie z art. 336 pkt 1 ustawy z 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669, z późn. zm.) – dotychczasowe stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom
 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich
 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób
 • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762)
 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych
 • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
 • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006
 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora
 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego
 • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne
 • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów
 • pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także – zgodnie z  art. 336 pkt 2 ustawy o ustawy z 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotychczasową pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
 • świadczenie pieniężne określone w ustawie z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1255)
 • świadczenie rodzicielskie
 • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca.

Pod jakim numerem telefonicznym mogę uzyskać informacje o dodatku osłonowym?

Od 4 stycznia jest czynna specjalna infolinia dla jednostek samorządu terytorialnego pod numerem telefonu 22 369 14 44. W zakresie spraw związanych z obsługą wniosków należy kontaktować się z gminą właściwą ze względu na miejsce zamieszkania.

Czy cudzoziemiec może otrzymać dodatek osłonowy?

Tak. Dodatek może być wypłacony cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d, lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2021 r. poz. 2354), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej
 • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego
 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy z 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co w przypadku, gdy dochód przekracza ustalony limit? Czy dostanę dodatek osłonowy?

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania dodatku osłonowego, obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Czy dodatek osłonowy będzie wypłacany co miesiąc?

Nie. Dodatek jest wypłacany jednorazowo – raz na wniosek. Gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego zostanie złożony do 31 stycznia, wypłata świadczenia następuje w dwóch ratach. Złożenie wniosku po 31 stycznia skutkuje jednorazową wypłatą świadczenia.

W jakim czasie po złożeniu wniosku otrzymam dodatek osłonowy?

Wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata dodatku zostanie zrealizowana w całości do 2 grudnia 2022 r.

Skąd wziąć druk wniosku o dodatek osłonowy?

Wnioski papierowe są do pobrania w Krakowskim Centrum Świadczeń: na os. Zgody 2, przy ul. Stachowicza 18 i ul. Wielickiej 28a, a także w formie elektronicznej ze stron internetowych peu.um.krakow.pl lub sprawyspoleczne.krakow.pl.

Jak wypełnić informacje dotyczące źródła ogrzewania?

Na dzień składania wniosku o dodatek osłonowy główne źródło ogrzewanie musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku źródeł ogrzewania na paliwo stałe, zaznaczając opcję „Potwierdzam”, deklarujesz, że głównym źródłem ogrzewania twojego gospodarstwa domowego jest jedno z wymienionych źródeł ciepła na paliwo stałe; to źródło zostało wpisane do CEEB. Spełniając obydwa powyższe kryteria możesz uzyskać dodatek osłonowy w podwyższonej o 25 proc. wysokości. Zaznaczając opcję „Zaprzeczam”, deklarujesz, że ubiegasz się o dodatek osłonowy w podstawowej wysokości.

W związku z ogrzewaniem gazowym nie zaznacza się nic w część I, w punkcie 3.

Czy z dodatku osłonowego mogą skorzystać także mieszkańcy bloków czy tylko posiadacze domów jednorodzinnych?

Tak. Z dodatku osłonowego mogą skorzystać także osoby mieszkające w bloku. Nie ma rozróżnienia na rodzaj budynku.

Kto może pomóc osobie zainteresowanej dobrze wypełnić formularz wniosku?

Osoby objęte pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie mogą otrzymać wsparcie pracownika socjalnego przy wypełnianiu wniosku. Ponadto, w internecie jest już sporo stron, które tłumaczą, jak wypełnić ten wniosek. Trudność w skali od 1 do 5 określamy na 2.

Czy można złożyć wniosek, gdy mieszka się w domu rodzinnym, ale prowadzi osobne gospodarstwo domowe?

Jeśli osoby te gospodarują oddzielnie, to adres zamieszkania nie ma znaczenia. Osoby te mogą złożyć dwa osobne wnioski.

W systemie ePUAP nie ma Krakowskiego Centrum Świadczeń? Co należy wybrać, aby skorzystać z tej opcji zgłoszenia wniosku?

Należy wybrać: „Gmina Miejska Kraków” lub „Urząd Miasta Krakowa”.


Więcej informacji o dodatku osłonowym można przeczytać tutaj.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-01-18
Data aktualizacji: 2022-03-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź