Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Opiniowanie na Komisji Planowania

Radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Krakowa za 2020 rok w zakresie merytorycznego działania Komisji oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania (druk nr 1996). Opiniowali też projekty uchwał związane z tworzeniem kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Fot. BIP

- Jesteśmy przeciwni projektowi miejscowego planu w obecnej formie. Nie jest on w zgodzie z interesem publicznym w zakresie zapisów dotyczących ul. Stanisława Żółkiewskiego oraz fabryki Peterseima. Miejscowe plany powinno się projektować z perspektywą wieloletnią, a nie krótkotrwałego zysku inwestorów – mówiła w trakcie posiedzenia Komisji mieszkanka ul. Żółkiewskiego na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wesoła - rejon ulicy Kopernika" (druk nr 1987).
– Gdzieś na etapie pierwszego wyłożenia tego planu zgubiliśmy ideę zrównoważonego miasta – mówił o projekcie uchwały radny Łukasz Maślona. Projekt uchwały w tej sprawie uzyskał pozytywną opinię Komisji.

Natomiast pozytywnej opinii nie uzyskał projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kobierzyńska" (druk nr 2012).

Radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Projektowana nowa kategoria ul. Buszka" (druk nr 2002). - Po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piastowska - Armii Krajowej” okazało się, że mieszkańcy protestują przeciwko połączeniu ulicy Stanisława Przybyszewskiego z ul. Piastowską. Złożone w tej sprawie uwagi zostały odrzucone przez Prezydenta Miasta Krakowa. Po podjęciu uchwały w sprawie powyższego planu, Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Projektowana nowa kategoria ul. Buszka".  Do tej pory prace związane z tym planem nie zostały wykonane (..) dodatkowo mieszkańcy postulują, by w tej sprawie przeprowadzić konsultacje społeczne, stąd propozycja odstąpienia od sporządzania tego planu oraz projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w tej sprawie - uzasadniał projektodawca uchwały radny Grzegorz Stawowy.

 

Koncepcje do zaprezentowania

Radnym zaprezentowana została koncepcja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piasek". To obszar o powierzchni 36,25 ha w Dzielnicy I Stare Miasto oraz V Krowodrza. Plan obejmuje tereny o wysokich wartościach historycznych, kulturowych i urbanistycznych.  Jego celem jest zachowanie tych wyjątkowych wartości, realizacja zasady zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego i krajobrazowego - krajobrazu miejskiego, w tym ochrona przestrzeni strefy buforowej UNESCO i ochrona sylwety Miasta. Do celów planu miejscowego należy również poprawa standardów zamieszkania, a także zapewnienie dalszego rozwoju obszaru i jego prawidłowego funkcjonowania, w oparciu o ustalone planem miejscowym precyzyjne zasady zagospodarowania, zapewniające ochronę występujących wartości, w zgodzie z politykami przyjętymi w Studium. Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną koncepcję, nie wnosząc do niej uwag.

Radnym zaprezentowana została też koncepcja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kapelanka". Jest to 13 ha terenu ograniczonego ulicami Kobierzyńską, Kapelanka oraz gen. Stefana Grota-Roweckiego w Dzielnicy VIII Dębniki. Celem sporządzenia planu miejscowego dla tego terenu jest opracowanie kompleksowego programu funkcjonalnego tej części Krakowa, uwzględniającego przeobrażenia przestrzenne, które nastąpiły od momentu powstania Centrum Handlowego przy ul. Kapelanka. Radni zaopiniowali pozytywnie koncepcję planu z uwagami do tekstu planu w zakresie zapisów dotyczących lokalizacji naziemnych miejsc postojowych oraz realizacji nasadzeń drzew.


Powołanie Zespołu zadaniowego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w celu wypracowania ustaleń dotyczących projektu uchwały według druku nr 1338 w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia użytku ekologicznego "Słona Woda" zostało przełożone na kolejne posiedzenie komisji.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Marcin Smolski
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-06-29
Data aktualizacji: 2021-06-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź