Programy, regulaminy, dotacje

W środę 24 października odbyła się przedostatnia w tej kadencji sesja Rady Miasta Krakowa. W jej trakcie radni wysłuchali informacji Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydanych decyzji WZ na terenie Krakowa niezgodnych ze Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, a także uchwalili miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów „Łąki Nowohuckie” oraz „Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego”.

Programy, regulaminy, dotacje
Fot. Katarzyna Maleta-Madejska

Ponadto radni uchwalili regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, przyjęli aktualizację „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków” oraz dokonali zmian w uchwale dotyczącej powołania Młodzieżowej Rady Krakowa.

W pierwszym czytaniu radni procedowali przyjęcie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019-2023”.

Odbyło się także pierwsze czytanie projektu uchwały dotyczącego wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce i zatrudniających dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek w Krakowie w roku kalendarzowym 2019.

Rada podjęła uchwałę w sprawie zasad postoju pojazdów samochodowych z wykupionym abonamentem postojowym obowiązującym w podstrefie P6IV i P6V w związku z przebudową ciągu drogowo-torowego na ulicach: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Kraków terenu Parku Jalu Kurka poprzez dokonanie wywłaszczenia za odszkodowaniem został odesłany do wnioskodawcy.

Z porządku obrad został natomiast zdjęty projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kraków, dzierżawionych na podstawie umowy zawartej na okres co najmniej 10 lat i zbudowanych na podstawie pozwolenia na budowę, na rzecz Krakowskiego Centrum Handlowo Targowego sp. z o.o.

Podsumowanie sesji

Kolejna sesja Rady Miasta Krakowa odbędzie się 7 listopada.

Pokaż metkę
Autor: MK
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także