Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Procedura dotycząca pomników

30 stycznia br. Prezydent poleceniem służbowym wyznaczył i wprowadził procedurę dotyczącą zasad wznoszenia pomników na terenie/obszarze należącym do Gminy Miejskiej Kraków/Skarbu Państwa. O tym jakie są jej wytyczne zostali poinformowani radni z Komisji Kultury i Ochrony Zabytków.

Fot. ZIKiT

Nadzór nad realizacją procedury powierzony został dyrektorowi Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podzielona została ona na dwie fazy. Pierwsza z nich (wstępna) dotyczy zadań koordynatora, czyli Wydziału Kultury oraz zasad przyjmowania wniosków w sprawie budowy pomnika. Druga zaś dotyczy realizacji, którą zajmą się w zależności od kompetencji: Zarząd Inwestycji Miejskich, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Zarząd Zieleni Miejskiej bądź sam inwestor.

Wniosek w sprawie wzniesienia pomnika może być zgłoszony przez każdy z podmiotów, któremu przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, zgodnie ze Statutem Miasta Krakowa lub właściwą ustawą (wniosek wewnętrzny), a także przez osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi lub grupy tych podmiotów (wniosek zewnętrzny). Wniosek w sprawie wzniesienia pomnika na terenie Gminy Miejskiej Kraków powinien zawierać:

  • dane wnioskodawcy;
  • uzasadnienie z podaniem celu budowy i przesłania pomnika;
  • wskazanie źródeł finansowania pomnika;
  • wskazanie inwestora;
  • harmonogram planowanych prac;
  • ogólną propozycję formy pomnika wraz z jego opisem (ewentualnie szkicem);
  • ogólną propozycję lokalizacji wraz ze szkicem/planem sytuacyjnym;
  • wskazanie miejsca posadowienia pomnika (o ile to możliwe);

Koordynator przekazuje wniosek w sprawie wzniesienia pomnika do zaopiniowania pod względem możliwości realizacji do odpowiednich wydziałów, bądź jednostek miejskich. Są to: Wydział Architektury i Urbanistyki, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Zarząd Inwestycji Miejskich, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Zarząd Zieleni Miejskiej, Wydział Skarbu Miasta, Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Kształtowania Środowiska, Główny Architekt Miasta, Plastyk Miasta, Wydział Geodezji, Wydział Gospodarki Komunalnej, Zarząd Infrastruktury Sportowej, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Krakowie, Instytucje odpowiedzialne za infrastrukturę techniczną (MPWiK, MPEC, TAURON, PGNiG, etc.).

Po otrzymaniu wszystkich opinii koordynator przedstawia Prezydentowi Miasta Krakowa lub osobie upoważnionej, projekt stanowiska dla wnioskodawcy uwzględniający także wskazanie dodatkowych, niezbędnych elementów wymagających analizy (jeśli wniosek ich nie uwzględnia), warunkujących możliwość wzniesienia pomnika np. dokładną lokalizację, zwymiarowanie projektu pomnika, konieczność uzyskania wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych.

W końcowym etapie, przygotowany przez koordynatora i pozytywnie zaopiniowany przez Prezydenta projekt uchwały w sprawie budowy pomnika, zostaje przekazany Radzie Miasta Krakowa pod obrady. Radzie Miasta oraz Prezydentowi przysługuje także prawo do ogłoszenia konsultacji społecznych w tej sprawie. To tylko ogólny zakres działań Miasta. Najważniejszą kwestią jest stałe porozumienie pomiędzy wnioskodawcą a koordynatorem. Między innymi dotyczy to także kwestii zasad i źródeł finansowania, a także ewentualnego współfinansowania zadania budowy pomnika przez wnioskodawcę zewnętrznego i GMK z podziałem na poszczególne etapy.

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków pozytywnie zaopiniowała zmiany w uchwale z 8 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej Miasta Krakowa, pn. „Nagroda im. Józefa Konrada Korzeniowskiego”. Tekst otrzymał jednolite brzmienie.

Natomiast nie wydała opinii dla druku dotyczącego wzniesienia pomnika upamiętniającego wydarzenia z dnia 31 października 1918 r. oraz ustalenia jego lokalizacji.

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Data publikacji: 2018-04-11
Data aktualizacji: 2018-04-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź