Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zmiany dla rodzin zastępczych

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, spowodowała wiele zmian, ale również udogodnień dla osób, które tworzą rodziny zastępcze. Tym tematem zajęła się Komisja Rodziny i Polityki Społecznej.

Zmiany, które zaszły w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej odnoszą się przede wszystkim do wychowania dzieci w rodzinach zastępczych oraz do zwiększonej uwagi na ich potrzeby psychologiczne. Wprowadzono wymóg posiadania opinii psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do podjęcia funkcji rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także tzw. rekwalifikacji co dwa lata. Wzmocniono również kompetencje wojewodów. Co oznacza, iż będzie sprawowana większa kontrola nad rodzinami zastępczymi lub placówkami opiekuńczymi. Zmiany te upoważniają kontrolujące organy do podejmowania pilnych interwencji.

Nowe zapisy dotknęły także kwestii finansowych, do tej pory dochody dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rent rodzinnych i alimentów) zaliczane były na poczet świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania. Od tej pory środki będą wypłacane bez dokonywania potrąceń. Największe  zainteresowania społeczne przynosi zmiana w finansowaniu Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych. W tej sprawie interweniowało wiele instytucji i mediów, gdyż sprawa kosztów utrzymania dziecka w takiej placówce była bardzo niejasna i wiele z takich miejsc miało ogromne problemy finansowe.

Dla przypomnienia, w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych przebywają dzieci pozbawione opieki rodziców, które ze względu na stan zdrowia nie mogą przebywać w rodzinach zastępczych ani w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W ZOL-ach udzielane są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne. Koszty udzielania tych świadczeń pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak nie finansuje on zakwaterowania i wyżywienia. Koszty pobytu dzieci objętych pieczą zastępczą ponosi starosta lub - również finansowana przez powiat - placówka opiekuńczo-wychowawcza, w której przebywa dziecko. Pobyt dziecka w pieczy zastępczej będzie finansował ten powiat, na terenie którego przyszło ono na świat. Ponadto starosta sprawować ma kontrolę nad jakością sprawowanej opieki przez ZOL-e nad dziećmi pozbawionymi opieki i wychowania rodziców umieszczonymi w tych zakładach przez sąd.

pokaż metkę
Autor: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2014-09-09
Data aktualizacji: 2014-09-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź