Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi

Podczas dzisiejszej (23 listopada, środa) sesji Rady Miasta Krakowa odbędzie się drugie czytanie projektu uchwały Prezydenta Krakowa dotyczącego Przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Partnerstwo to ma na celu coraz lepsze wykonywanie zadań Gminy Miejskiej Kraków poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych. Program stworzono we współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach konsultacji społecznych. Dokument jest elementem długofalowej Strategii Rozwoju Krakowa, zwłaszcza w zakresie realizowania lokalnej polityki społecznej, tj. zwiększenia atrakcyjności Krakowa jako miejsca zamieszkania.

Zakres współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi obejmuje zadania w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalności charytatywnej;

4) ochrony i promocji zdrowia;

5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

7) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

8) edukacji, oświaty i wychowania;

9) wypoczynku dzieci i młodzieży;

10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

11) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

13) ratownictwa i ochrony ludności;

14) promocji i organizacji wolontariatu;

15) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

16) działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

Realizacja zadań odbywają się w trybie otwartego konkursu ofert. (JD).

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-11-23
Data aktualizacji: 2011-11-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź