Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Ostatnia debata mieszkaniowa

Dziś (10 marca, poniedziałek) odbędzie się ostatnia debata Okrągłego Stołu Mieszkaniowego. Początek o godzinie 17.00 w Sali Kupieckiej Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4. Dyskusja będzie miała charakter debaty zamknięcia, na której nastąpi podsumowanie dotychczasowych dwudziestu pięciu debat. W zakończeniu obrad weźmie udział Prezydent Jacek Majchrowski.

Przypomnijmy; pod hasłem „Okrągły Stół Mieszkaniowy", 11 października 2011 r. w magistracie rozpoczął się cykl debat dotyczących polityki mieszkaniowej i gospodarki gminnymi lokalami mieszkalnymi. Rada Miasta Krakowa w lipcu 2011 r. podjęła uchwałę w której zobowiązała Prezydenta Miasta Krakowa do zorganizowania obrad. Łącznie od listopada 2011 r. do lutego 2014 odbyło się 25 debat merytorycznych.

Tematami spotkań były: kwestie lokatorów budynków prywatnych oraz gminnych, gospodarka gminnymi lokalami mieszkalnymi, rozwój budownictwa komunalnego, problem wysokości czynszów z tytułu najmu mieszkań, zaległości czynszowe i groźby eksmisji, pomoc osobom bezdomnym, problematyka spółdzielni mieszkaniowych, polityka mieszkaniowa Miasta Krakowa oraz proponowane przez władze samorządowe rozwiązania w tym zakresie.

Przedstawiciele 25 organizacji społecznych, wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych, a także wojewody oraz posłowie na Sejm RP i radni miasta Krakowa szukali rozwiązań dla kwestii przedstawianych przez stronę społeczną w granicach obowiązującego prawa i na miarę możliwości budżetowych.

Wszystkie debaty były rejestrowane w formie audio-video i umieszczane do publicznej wiadomości na miejskim serwisie internetowym „Dialog Społeczny" www.dialoguj.pl - platformie poświęconej konsultacjom społecznym.

W czasie trwania obrad Strona Społeczna złożyła w sumie 182 postulaty. Z 97 złożonych do Gminy postulatów 28 zostało zrealizowanych w całości lub w części umożliwiającej ich realizację w granicach obowiązujących przepisów prawa. Pozostałe postulaty skierowane do podmiotów zewnętrznych zostały przesłane przez Wydział Rozwoju Miasta do radnych miasta Krakowa, posłów, wojewody małopolskiego.

Ze strony Urzędu Miasta Krakowa zrealizowane były m.in. postulaty:poszerzenia w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017 danych dot. rzeczywistej i prognozowanej liczby wyroków sądowych zobowiązujących Gminę do zapewnienia lokalu socjalnego i tymczasowego pomieszczenia osobom eksmitowanym; możliwość starania się o mieszkanie gminne przez osoby, które otrzymały wypowiedzenie czynszowe, a zamieszkują w lokalach stanowiących własność osób prawnych, analiza wywiązywania się z należności czynszowych przed dokonaniem wypowiedzenia; wyeliminowanie wymogu osiągania niskich dochodów w przypadku starania się o zamianę lokalu, zmiana terminu, do którego złożone wnioski będą brane pod uwagę przy weryfikacji mającej na celu sporządzenie list mieszkaniowych.

Postulaty Strony Społecznej, których kompetencja mieściła się w zakresie działania podmiotów zewnętrznych dotyczyły: układów indemnizacyjnych; ratyfikacji Karty Praw Lokatorów wzorem Europejskiej Karty Społecznej przez Parlament i Rząd; uchwalenia w trybie natychmiastowym przepisów przejściowych do ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów..., chroniących lokatorów z prywatnych kamienic; ustalenia jednoznacznych zasad liczenia stawki odtworzeniowej; uchwalenia niezgodnej z konstytucją ustawy z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Ponadto Strona Społeczna złożyła sprzeciw wobec zmian wprowadzonych ustawą z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego – jako sankcjonujących niezgodną z Konstytucją RP eksmisję na bruk; oraz wobec projektowanych przez Ministerstwo Infrastruktury zmian w ustawie z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw  lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Uwzględniając postulat Strony Społecznej w zakresie budownictwa gminnego, Gmina Miejska Kraków zabezpieczyła środki finansowe na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2019 w łącznej kwocie ponad 118 000 000 zł. Środki te pozwolą na wybudowanie około 600 lokali m.in przy ul. M. Wańkowicza i Jana Kantego Przyzby.

Rada Miasta Krakowa na wniosek Strony Społecznej powołała w 2012 Komisję Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa.

Kraków jest miastem z dużą ilością wielorodzinnych budynków należących do osób prywatnych. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, nałożonym przez ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Gmina Miejska Kraków pozyskuje lokale mieszkalne m.in. poprzez realizację inwestycji własnych, zakupy mieszkań, a także adaptacje budynków lub lokali. Realizacja budynków mieszkalnych na gruntach własnych Gminy jest najtańszą formą pozyskiwania lokali mieszkalnych. Kraków corocznie w ramach posiadanych środków finansowych pozyskuje do zasiedlenia lokale mieszkalne. Od 2003-2013 zostało pozyskanych prawie 3 900 lokali. Łącznie w latach 2003-2013 na pozyskanie lokali mieszkalnych wydano ponad 170 mln zł.

Liczba lokali, jakimi w obecnej chwili dysponuje Miasto, jest niewystarczająca, by w pełni zaspokoić potrzeby mieszkaniowe osób uprawnionych lub ubiegających się o skorzystanie z pomocy Gminy. Na pomoc mieszkaniową w związku ze spełnieniem kryteriów niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i niskich dochodów (wg. stanu na 31 grudnia 2013) oczekuje 646 osób. Są to wnioski osób, które zostały wstępnie zakwalifikowane do ubiegania się o pomoc mieszkaniową Gminy i oczekują na weryfikację pod kątem objęcia ostateczną listą mieszkaniową. Dodatkowo 220 osób (wg stanu na 31 grudnia 2013) oczekuje na propozycję zawarcia umowy najmu lokalu. Według stanu na 4 marca 2014 roku jest zaewidencjonowanych 1 152rodziny, które posiadają nakaz eksmisji z lokalu w zasobie prywatnym i oczekują na przyznanie lokalu socjalnego oraz 1 759 rodzin, które posiada nakaz eksmisji z lokalu w zasobie gminnym i posiadają uprawnienie do lokalu socjalnego.

pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2014-03-07
Data aktualizacji: 2014-03-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź