Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Komisje Dialogu Obywatelskiego w Krakowie

Komisje Dialogu Obywatelskiego mogą już rozpoczynać w Krakowie swoją działalność. 28 kwietnia Prezydent Jacek Majchrowski podpisał Zarządzenie, które określa tryb ich powoływania oraz zasady funkcjonowania.

Dokument otwiera nowe pole do współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na zasadach samorządności i równości stron oraz woli współdziałania.

Charakter pracy komisji polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego powoduje, że są one podstawowym partnerem w wypracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do miasta.

Komisje Dialogu Obywatelskiego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez organizacje pozarządowe oraz Miasto Kraków. Mogą skuteczniej definiować potrzeby środowiska lokalnego i mieszkańców oraz zgłaszać je organom administracji. Celem każdej komisji będzie polepszenie i podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców poprzez  właściwe określanie potrzeb społecznych w danej dziedzinie (rewitalizacji, sportu, zdrowia, pomocy społecznej, kultury, środowiska) oraz sposobu ich zaspokajania.

Z wnioskiem o utworzenie tematycznej Komisji Dialogu Obywatelskiego może wystąpić minimum 8 organizacji pozarządowych. Wniosek powinien zawierać zakres tematów, które będą przedmiotem prac Komisji. Wniosek kierowany jest do Wydziału/Biura merytorycznego za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych UMK, który go sprawdza pod względem formalnym.

Dyrektor Wydziału/ Biura merytorycznego po weryfikacji wniosku powołuje KDO w terminie do 21 dni i zwołuje jej pierwsze posiedzenie.

W skład Komisji Dialogu Obywatelskiego wchodzą:

1) przedstawiciel zainteresowanych organizacji,

2) przedstawiciel/e właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej UMK.

W pracach Komisji mogą uczestniczyć eksperci oraz Radni Miasta i Radni Dzielnicowi.

W pracach może uczestniczyć przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych na zasadach obserwatora. W trakcie pierwszego posiedzenia zebrani wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza oraz przyjmują wewnętrzny regulamin określający tryb i organizację pracy.

Do zadań Komisji należy m.in.: konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez władze Miasta w zakresie działalności danej komisji, opiniowanie projektów dokumentów związanych z priorytetowymi zadaniami publicznymi.

Regulamin powoływania oraz zasad funkcjonowania komisji dialogu obywatelskiego w Krakowie powstawał w trybie konsultacji z organizacjami pozarządowymi z wykorzystaniem miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl. Wszystkie uwagi zgłoszone do projektu poddano dyskusji podczas spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami NGO 22 lutego br. w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie.

Komisje dialogu z powodzeniem działają już w Warszawie od 2005 roku i, jak dotąd, jest to jedyne takie miasto w Polsce. Pod nazwą komisji dialogu społecznego funkcjonuje ich 28 przy jedenastu miejskich biurach. Wśród nich są m.in. komisje dialogu społecznego: ds. architektury i planowania przestrzennego, edukacji, transportu, muzyki, kultury, ochrony zwierząt, przeciwdziałania alkoholizmowi, niepełnosprawności, dzieci i młodzieży, osób starszych i kombatantów, ochrony i promocji zdrowia, rekreacji, ochrony dziedzictwa kulturowego, równego traktowania, przeciwdziałania przemocy czy uniwersytetów trzeciego wieku. Istniejące zespoły nie mają zamkniętego katalogu zadań.

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-05-04
Data aktualizacji: 2011-05-04
Powrót

Zobacz także

Znajdź