Komunikat archiwalny

Wsparcie dla Centrum Integracji Społecznej

W środę (20 października) radni zapoznali się z projektem uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej.

Wsparcie dla Centrum Integracji Społecznej
Fot. www.krakow.pl

Projekt uchwały przewiduje ustalenie na 2011 r. miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w wysokości 500 zł brutto na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum Integracji Społecznej.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w ramach prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, do zadań własnych gmin należy m.in. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Na podstawie art. 10 z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, działalność Centrum Integracji Społecznej finansowana jest z dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy, w tym przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a kwota dotacji w przypadku gdy instytucją tworzącą jest organizacja pozarządowa, jest ustalana jako iloczyn kwoty określonej uchwałą rady gminy oraz liczby uczestników zajęć reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum.

Projekt uchwały zakłada, aby miesięczna kwota dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej wynosiła 500 zł brutto na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum Integracji Społecznej. Będzie ona niższa o kwotę 230 zł niż w 2009 r. i 150 zł niż w 2010 r. Obniżenie wynika z możliwości pozyskiwania przez Centrum Integracji Społecznej środków zewnętrznych. Środki na dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej zostaną ujęte w planie finansowym Wydziału Świadczeń Socjalnych UMK. Planowana wysokość dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2011 r. wyniesie 312000 zł.

Środki finansowe z dotacji przekazanej przez gminę będą stanowić jeden z elementów budżetu CIS, pozwalający sfinansować m.in. wynagrodzenia pracowników, utrzymanie lokalu czy zakup artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć reintegracji zawodowej. W pozostałej części działalność CIS może być finansowana z dochodów z działalności wytwórczej, handlowej, usługowej oraz działalności wytwórczej w rolnictwie, środków z Unii Europejskiej oraz zasobów instytucji tworzącej pochodzących ze zbiórek darowizn lub innych źródeł. Wraz z rozwojem działalności, CIS zacznie uzyskiwać przychody, które będą przeznaczane na jego funkcjonowanie, co pozwoli w przyszłości na zmniejszenie wysokości dotacji przekazywanej przez Gminę Miejską Kraków. (JD).

Tagi: urząd

Pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także