Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Majówka z inicjatywą lokalną

Nadal można składać wnioski w ramach inicjatywy lokalnej. Od początku roku do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia wpłynęło 27 wniosków. Sześć z nich zostało odrzuconych z przyczyn formalnych, a pozostałe są w trakcie oceny prowadzonej przez merytoryczne wydziały.

Majówka z inicjatywą lokalną
Fot. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Wśród złożonych projektów dominują te związane z zielenią i ochroną środowiska, jak również te z obszaru polityki społecznej.

Zapytaj o inicjatywę lokalną podczas dyżurów

Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia do końca maja organizują dyżury eksperckie dla mieszkańców, podczas których będą służyć pomocą w pisaniu wniosków. W tej sprawie można się skontaktować pod nr tel. 12 616 78 05.

Majówce z inicjatywą lokalną będzie towarzyszyć wydarzenie: w niedzielę, 26 maja, Święto Rodziny Krakowskiej. W tym czasie eksperci z wydziałów będą także do dyspozycji zainteresowanych osób.

Obok budżetu obywatelskiego inicjatywa lojalna stwarza możliwość uczestnictwa mieszkańców w procesie kształtowania miasta. W przeciwieństwie jednak do projektów w ramach BO, które mają z góry ustalony harmonogram i terminy zgłoszeń, w tym przypadku mieszkańcy mogą wdrażać swoje pomysły przez cały rok aż do wyczerpania puli środków.

Wszystkie projekty są składane, oceniane, a co najważniejsze realizowane w danym roku kalendarzowym. Składając wniosek warto się pospieszyć, gdyż trzeba się rozliczyć z opisanych działań jeszcze w danym roku.

Obszary, w których można realizować inicjatywy lokalne:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – z wyjątkiem zadań dotyczących budowy lub rozbudowy kanalizacji i sieci wodociągowej (regulują je odrębne uchwały Rady Miasta Krakowa)
 • działalność charytatywna
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • edukacja, oświata i wychowanie
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • turystyka i krajoznawstwo
 • ekologia i ochrona przyrody
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Jak złożyć wniosek?

Jeśli już mamy pomysł i grupę osób, która będzie go realizować, to czas na przygotowanie wniosku. Wszystkie niezbędne dokumenty oraz informacje o punktacji wniosków dostępne są na stronie internetowej bip.krakow.pl.

Przygotowując budżet wniosku, warto przypomnieć, że bardzo ważną kwestią jest wkład własny mieszkańców, czyli praca podczas realizacji projektu.

Miasto nie przekazuje bezpośrednio wnioskodawcom środków finansowych (dotacji), a jedynie realizuje niezbędne zakupy w założonej kwocie czy prace swoimi narzędziami, natomiast pomoc rzeczową przekazuje w ramach użyczenia na czas realizacji inicjatywy.

Jeśli potrzebujemy konsultacji w sprawie inicjatywy lokalnej możemy kontaktować się z pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia pod nr tel. 12 616 78 05.

Wniosek można:

 • wysłać tradycyjnie pocztą na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Partycypacji i Dialogu, ul. J. Dekerta 24, 30-703 Kraków
 • złożyć poprzez platformę e-PUAP za pomocą profilu zaufanego opatrując go kwalifikowanymi podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP
 • złożyć w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. J. Dekerta 24 lub w innych siedzibach Urzędu Miasta Krakowa.

Informacje o inicjatywie lojalnej znajdują się na stronie: Inicjatywa lokalna – Obywatelski Kraków.

pokaż metkę
Autor: Emilia Król
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-05-13
Data aktualizacji: 2024-05-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź