Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

O przedszkolu, dotacjach i projektach uchwał

Funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola nr 122, inicjatywa uchwałodawcza, opiniowanie  projektów uchwał oraz kwoty i sposoby naliczania dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych to tematy, o których rozmawiano na posiedzeniu Komisji Edukacji.

Fot. pixabay.com

Zofia Marcinek, dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 122 w Krakowie przedstawiła radnym informację na temat funkcjonowania placówki zlokalizowanej przy ulicy Fiołkowej 13. Samorządowe Przedszkole nr 122 działa od września 1968 roku. Od 1990 r. sprawuje także opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W placówce funkcjonują grupy dla dzieci o prawidłowym rozwoju, grupy integracyjne oraz oddziały specjalne. Obecnie do placówki uczęszcza 83 dzieci. Przedszkole zmaga się z problemami lokalowymi, co prowadzi do ograniczenia zapewniania opieki dzieciom i ich opiekunom chcącym uczęszczać do placówki. Rozbudowa placówki mogłaby zapewnić dzieciom komfort terapii i pracy specjalistów. Od wielu lat dyrektor zabiega, aby rozbudować albo dobudować przybudówkę modułową do siedziby przedszkola. Od 2005 roku budynek jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”, co znacznie zawęża pola działania w tej kwestii. Temat działalności Przedszkola nr 122 jeszcze powróci, będzie tematem spotkania zorganizowanego pomiędzy posiedzeniami Komisji Edukacji. Przedstawiciele Komisji odwiedzą także placówkę i podejmą się rozmów ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Ugorek”.

Agata Tatara, przewodnicząca Komisji Edukacji złożyła wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o przygotowanie informacji podstawowych, dotyczących możliwości wsparcia przedszkola i podjęcia wszelkich możliwych działań mających na celu poprawę jego funkcjonowania, dokonania rozpoznania w trybie pilnym. Postulat zyskał pełną akceptację ze strony radnych Komisji i został przegłosowany jednogłośnie.

W dalszej części posiedzenia Komisji Edukacji, Magdalena Węgrocka – Szwalec, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji przedstawiła radnym prezentację na temat kwot i sposobu naliczania dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych. Dyrektor wyjaśniła zagadnienie podstawowej kwoty dotacji, tłumacząc iż jest to wyliczenie kwoty rocznej, która będzie stanowić podstawę obliczenia kwoty miesięcznej, a potem stawki dotacji. Omówiła także podstawy prawne dotyczące zasad udzielania dotacji. Dotacje nie tylko dla przedszkoli są udzielane tylko tym jednostkom, które po pierwsze złożą dokument o planowanej liczbie uczniów do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Ale również te, które co miesiąc w systemie ODPN zaraportują dziecko/ucznia według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca. ODPN jest otwarty dla tych placówek do piątego dnia miesiąca. Dotacja udzielana jest według stawek liczonych na podstawie podstawowej kwoty dotacji (PKD), iloczynu subwencji oświatowej i wskaźnika zwiększającego oraz kwoty naliczanej według metryczki subwencji oświatowej. Podstawowa kwota dotacji jest liczona na podstawie art. 12 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych (podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i placówek).

Miesięczną wysokość dotacji dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oblicza się dzieląc podstawową kwotę dotacji przez 12 i mnożąc ją przez wskaźnik % określone w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych lub podwyższone uchwałą organu stanowiącego jednostek samorządu terytorialnego. W Gminie Miejskiej Kraków obowiązuje uchwała nr LXXV/ 208221 Rady Miasta Krakowa z 15 grudnia 2021 roku, w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne przedszkola, publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz publiczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Niniejsza uchwała ustala wyższy wskaźnik % niż określony w ustawie o finasowaniu zadań oświatowych (treść uchwały znajdziesz tutaj). W wyniku powyższej uchwały Kraków dopłacił w 2023 roku do dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego kwotę 51,1 mln zł, a w styczniu 2024 roku dopłata ta wyniosła 4,8 mln zł.

Magdalena Węgrocka – Szwalec udzieliła radnym również informacji na temat wartości podstawowej kwoty dotacji na 2024 r., jej aktualizacji, jak też nowej kwoty dotacji na dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym (po aktualizacji).

Radni z Komisji Edukacji przyjęli jednomyślnie inicjatywę uchwałodawczą w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Miasta Krakowa do pracy w komisjach konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek.

Pracowali także nad zaopiniowaniem projektów uchwał. Pozytywną opinię Komisji uzyskały projekty uchwał w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 31 im. dr. Henryka Jordana w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Senatorskiej 35 (druk nr 3913), zamiaru likwidacji Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4, os. Złotego Wieku 36 (druk nr 3961); zmieniającej uchwałę nr LXXVI/2141/22 w sprawie określenia terenu działania samorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (druk nr 3969); zmieniającej uchwałę nr XII/201/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie (druk nr 3971); zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 62 im. Komandora Porucznika Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ulicy Tynieckiej 110 B (druk nr 3972), zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 62 im. Komandora Porucznika Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ulicy Ćwikłowej (druk nr 3973). Jednogłośnie pozytywnie został zaopiniowany również projekt uchwały przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 8 w Krakowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Krakowie, poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Grochowej 21 w Krakowie (druk nr 3974). Komisja Edukacji nie wydała opinii dla projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących realizacji zadania w zakresie równego dostępu do stołówek w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków (druk nr 3964), z powodu nieobecności projektodawcy projektu.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Głodzińska
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-02-07
Data aktualizacji: 2024-02-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź