Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wybory samorządowe w Krakowie

7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy wybiorą prezydenta Krakowa, a także radnych kolejnej kadencji. Lokale wyborcze w Krakowie będą czynne w godz. 7.00–21.00. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Fot. pexels.com

Kto może głosować w Krakowie?

Aby zagłosować w wyborach samorządowych w Krakowie, musisz być osobą stale zamieszkującą na terenie naszego miasta. Chcesz zaktualizować swój adres w Centralnym Rejestrze Wyborców? Już teraz złóż wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (jeśli spełniasz warunki).

W spisach wyborców w wyborach samorządowych znajdą się wyłącznie ci wyborcy, którzy są ujęci w danym obwodzie głosowania na stałe.

W wyborach tych nie możesz jednorazowo zmienić miejsca głosowania ani pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Aby zmienić komisję wyborczą, w której głosujesz, musisz zaktualizować swój stały adres w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Możesz to zrobić poprzez:

Spodziewamy się, że szczególnie ta druga procedura będzie się cieszyć dużą popularnością w ostatnich dniach przed wyborami. Wiąże się ona jednak z koniecznością przeprowadzenia postępowania, w którym organ gminy potwierdza, że wnioskodawca mieszka pod wskazanym adresem, a które kończy się wydaniem decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania. Termin na wydanie decyzji wynosi zaledwie 5 dni.

W tym momencie nie obserwujemy jeszcze znaczącego wzrostu zainteresowania tymi usługami, dlatego jest to dobry moment, aby wszelkie formalności załatwić już teraz.

Wszelkie informacje o obowiązujących w wyborach samorządowych procedurach zmiany miejsca głosowania, dostępne są w BIP.

Wnioski papierowe można składać we właściwych referatach Wydziału Spraw Administracyjnych od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.40–15.00:

 • adresy w dzielnicach I-VII (Śródmieście, Krowodrza) – aleja Powstania Warszawskiego 10
 • adresy w dzielnicach VIII-XIII (Podgórze) – ul. Wielicka 28A
 • adresy w dzielnicach XIV-XVIII (Nowa Huta) – os. Zgody 2.

Z uwagi na spodziewaną wysoką frekwencję i dużą liczbę wniosków składanych bezpośrednio przed wyborami, prosimy aby nie zwlekać z tymi czynnościami do ostatniej chwili. Zmiany bowiem nie zachodzą automatycznie, a każdy wniosek musi zostać rozpatrzony przez urzędnika, który wprowadza stosowne dane do Centralnego Rejestru Wyborców w obowiązujących terminach ustawowych.

Osoby, które nie są pewne tego, czy są ujęte we właściwym stałym obwodzie głosowania, mogą to samodzielnie sprawdzić za pomocą e-usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji.

Łącznie, do 18 lutego, liczba osób zameldowanych w Krakowie na pobyt stały wyniosła 703 418 osób. 158 osób złożyło wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnościami

Wyborcy z niepełnosprawnościami przysługuje prawo do zmiany miejsca głosowania, jeżeli lokal obwodowej komisji wyborczej właściwej dla jego adresu zameldowania nie jest dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Głosowanie przy użyciu nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a:
W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym:
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania ani obserwator społeczny. Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach.

Obwodowe Komisje Wyborcze

Praca w obwodowych komisjach wyborczych

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, która:

 1. jest obywatelem polskim
 2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat
 3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu
 4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu
 5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

W Krakowie, kandydaci do pracy w obwodowych komisjach wyborczych muszą być mieszkańcami województwa małopolskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa małopolskiego.

Zgłoszenie przez komitety wyborcze:
W celu zgłoszenia kandydatury do pracy w obwodowej komisji wyborczej z ramienia komitetu wyborczego, należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia. Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami samorządowymi oraz ich adresy zamieszczane są na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie druku zgłoszenia kandydata do komisji wyborczej (przez komitet wyborczy). Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 8 marca. Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy. Zgłoszenia kandydatów od pełnomocników wyborczych lub osób upoważnionych przyjmują urzędnicy wyborczy za pośrednictwem Urzędu Miasta Krakowa, w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa: pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Uwaga! Zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji. W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania ich składu. Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, Komisarz Wyborczy dokonuje uzupełnienia spośród kandydatów, którzy dokonali indywidualnego zgłoszenia.

Zgłoszenie indywidualne kandydatów:
W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, Komisarz Wyborczy dokonuje uzupełnienia składu komisji spośród zgłoszeń dokonanych indywidualnie przez kandydatów. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie druku zgłoszenia kandydata do komisji przez wyborcę. Wyborcy mogą indywidualnie zgłaszać swoje kandydatury w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa:

 • pl. Wszystkich Świętych 3-4,
 • ul. Wielicka 28a,
 • os. Zgody 2

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.40–15.30.

Termin dokonywania zgłoszeń indywidualnych upływa 8 marca.

Uwaga! Zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji. Uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego składów komisji następuje tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej kandydatów z ramienia komitetów wyborczych w liczbie mniejszej od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji.

Diety:

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

 • przewodniczący komisji – 900 zł,
 • zastępca przewodniczącego – 800 zł,
 • członek komisji – 700 zł.

W przypadku przeprowadzania II tury głosowania, będzie przysługiwać za nią dieta w wysokości 50% wyżej wymienionych kwot.

Szczegółowe informacje o wyborach w Krakowie będą publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Informacje można także uzyskać pod numerem infolinii Urzędu Miasta Krakowa – 12 616 55 55.

pokaż metkę
Autor: Joanna Dubiel
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-02-02
Data aktualizacji: 2024-03-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź