Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Radni poprawiają budżet na 2023 rok

Poprawki do projektu budżetu radni, kluby radnych, czy komisje składać mogli do 12 grudnia. O wprowadzenie jakich zadań wnioskują w poprawkach radni? Skąd wezmą na nie środki? Odpowiedź poniżej.

Fot. materiały prasowe

Do 15 listopada każdego roku Prezydent Miasta Krakowa opracowuje projekt budżetu i przedstawia go do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz przekazuje Radzie Miasta Krakowa. Kolejny etap w harmonogramie prac nad uchwałą budżetową to zgłaszanie opinii przez poszczególne komisje Rady Miasta Krakowa oraz poprawek do projektu budżetu komisji, klubów i radnych Miasta (do 12 grudnia). Poprawki te muszą być zbilansowane i dla proponowanych zwiększeń wydatków wskazywać źródła pozyskiwania środków. Następnie Komisja Budżetowa dokonuje analizy i zajmuje ostateczne stanowisko wobec zgłoszonych zbilansowanych poprawek (do 16 grudnia). Prezydent Miasta ewentualnie dostarcza Radzie Miasta autopoprawkę do projektu budżetu (ma na to czas do 19 grudnia) oraz zestawienie zgłoszonych zbilansowanych poprawek nieprzyjętych w autopoprawce Prezydenta. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie budżetu na 2023 r. odbyło się podczas sesji 7 grudnia, a sam dokument powinien zostać uchwalony podczas ostatniej w tym roku sesji, która zaplanowana została na 21 grudnia.

Posiedzenie Komisji Budżetowej, podczas którego opiniowane będą poprawki do budżetu odbędzie się 14 grudnia o godz. 15:00 w trybie zdalnym.

Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość złożył w tym roku 10 poprawek do projektu budżetu na rok 2023 na łączną kwotę 7 mln 350 tys. zł. Radni chcą przeznaczyć 1 mln na remont jezdni ul. Kozienickiej od wiaduktu A4 do pętli Podgórki Tynieckie wraz pętlą, bilansując ten wydatek ze zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kolejny milion zł radni preferują przeznaczyć na rewitalizację Plant Bieńczyckich (wg. opracowanego już projektu – ZZM). Środki na ten cel mają być pozyskane z administracji publicznej - wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Minimalnie mniejsze kwoty, bo po 900 000 tys. zł. radni planują wydać na: remont schodów pomiędzy ul. J. Zamoyskiego, a ul. Kalwaryjską, na zadania inwestycyjne i remontowe Biblioteki Kraków, (w tym środki na modernizację Filii Biblioteki na os. Na Stoku) oraz w dzielnicach XIV-XVIII, a także na budowę boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek przy ul. Żywieckiej. Jako źródło pozyskania środków na te trzy poprawki wskazują administrację publiczną - wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Za 800 tys. zł. radni z klubu Prawo i Sprawiedliwość proponują budowę chodnika wzdłuż ulicy Kantorowickiej od ul. Gustawa Morcinka do ul. Zakole. Ten wydatek chcą zbilansować ze zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. To samo źródło finansowania Klub radnych PiS wskazuje zarówno na wyposażenie dla niewidomych i słabowidzących dzieci w szkole przy ul. Tynieckiej 6, jak również na wykonanie nakładki asfaltowej na górnej części ulicy Wysłouchów. Na obie propozycje radni proponują przeznaczyć po 600 tys zł.

Wszystkie poprawki Klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość, wg druku nr 3087 znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Klub radnych Platforma-Koalicja Obywatelska złożył 186 poprawek do projektu budżetu na łączną kwotę 55 mln 55 tys.

Radni chcą 1 mln zł przeznaczyć na budowę miejskiego basenu przy ul. Mackiewicza. Jako źródło pozyskania środków wskazują obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego. 1 mln 517 tys. zł klub radnych Platforma – Koalicja Obywatelska chciałby przeznaczyć na modernizację placu zabaw i rewitalizacji terenów zielonych na działkach gminnych nr 311/20 i 65/31 obręb 31 Podgórze (źródło pozyskania środków – wpływy z podatku od nieruchomości). 1 mln 400 zł poprawką do budżetu przeznaczone ma zostać na przebudowę ul. Wierzyńskiego (źródło pozyskania środków - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego). Na 1 mln zł opiewa poprawka wprowadzająca do projektu budżetu Miejski Program Integracji Międzypokoleniowej (jako źródło pozyskania środków radni wskazują promocję jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące).

Radni chcieliby również do projektu budżetu wprowadzić remont nakładkowy ul. Wadowskiej na kwotę 1 mln zł. Środki na ten cel chcą pozyskać z wpływów z pozostałych odsetek. Na park Grzegórzecki radni chcieliby przeznaczyć 1 mln 500 tys. zł, a na ten cel przeznaczyć wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. 2 mln 500 tys. zł radni chcą poprawką przeznaczyć na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 119 (źródło pozyskania środków – wpływy z usług), a 1 mln 200 tys. zł na drugi etap termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Stanisława ze Skalbmierza (źródło pozyskania środków – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego). Kolejna z poprawek mówi o przeznaczeniu 2 mln zł na kontynuację programu „Złap oddech w górach” - Pocovidowe zielone szkoły dla młodych krakowian (źródło pozyskania środków – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące). Poprawka na kwotę 2 mln 500 tys. zł  dotyczy osłonowego programu  dla osób zmieniających ogrzewanie na ekologiczne (źródło pozyskania środków – pozostała działalność – wydatki bieżące).

Wszystkie poprawki Klubu radnych Platforma-Koalicja Obywatelska, wg druku nr 3087 znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Klub radnych Przyjazny Kraków złożył 110 poprawek do budżetu na kwotę 25 mln 200 tys. zł.

Najwięcej, bo aż 1 mln 500 tys. zł radni chcą przeznaczyć na opracowanie dokumentacji, remont i modernizację pomieszczeń w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego, na potrzeby oddziału okulistyki. Środki na ten cel mają pochodzić z działu wydatki bieżące. Po 1 mln zł radni proponują przeznaczyć na Najlepszą szkołę w Polsce – zadanie konkursowe Wydziału Edukacji oraz wymianę opraw lamp ulicznych z sodowych na ledowe na terenie I, II, III dzielnicy – ZDMK, w obu przypadkach jako źródło finasowania wskazano dział wydatków bieżących. Na zagospodarowanie Zalewu Bagry radni planują przeznaczyć kwotę 800  tys. zł, środki mają pochodzić z działu transport i łączność. Nieco mniej, bo 750 tys. zł radni chcą przeznaczyć na modernizację i remont toru żużlowego na stadionie „Wanda” dla Zarządu Infrastruktury Sportowej, w celu przywrócenia funkcjonowania sportu żużlowego w Krakowie, źródło finasowania pochodzić ma z działu transport i łączność. 650 tys. zł radni z Klubu Przyjazny Kraków chcieliby przekazać na budowę toalety w Parku Krowoderskim, środki mają pochodzić z działu wydatki bieżące. Poprawki na kwotę 600 tys. zł miałaby być przeznaczone na realizację: remontu pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 142, remontu przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13, jako źródło finasowania tych dwóch zadań wskazano dział wydatków bieżących. Również po 600 tys. zł radni planują przeznaczyć na budowę toalety przy placu zabaw na ul. Jodłowej, rewitalizację terenu zielonego przy parkingu P&R „Mały Płaszów” oraz przebudowę budynku – montaż windy osobowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym „Czwórka”, os. Młodości 9 -  środki finasowania na te poprawki mają pochodzić z działu transport i łączność.

Wszystkie poprawki Klubu radnych Przyjazny Kraków, wg druku nr 3087 znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Klub Radnych Nowoczesny Kraków złożył 54 poprawki na kwotę ogółem 42 mln 641 tys. zł. Największa kwotowo poprawka, bo aż 11 mln zł dotyczy środków dla Dzielnic Miasta Krakowa. Kolejne poprawki to dodatkowe środki na Program budowy chodników –  na ten cel radni z Nowoczesnego Krakowa chcą przeznaczyć 6 mln zł oraz Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków – na kwotę 5 mln zł. Kolejna poprawka radnych dotyczy budowy zawrotki w ciągu ul. Witosa na odcinku za skrzyżowaniem z ul. Beskidzką a drogą wewnętrzną przy budynku nr 29 – kwota poprawki to 5,5 mln zł. Blisko 2 mln zł radni chcieliby poprawką przeznaczyć na zadanie ZZM/01.249/21 pod nazwą Skatepark Cechowa. Poprawka na milion złotych dotyczy budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Klubie Sportowym Borek. Również milion radni z Klubu Nowoczesny Kraków chcieliby poprawką do budżetu przeznaczyć na park kieszonkowy przy Dekerta 15. Dwie poprawki po 650 tys. zł dotyczą remontu nawierzchni Rytownicza/Szczawnicka oraz budowy chodnika przy ul. Podgórki. Wymienione poprawki radni chcą zbilansować z działu 756 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości. Na Miejsce Aktywności Mieszkańców przy ul. Dekerta 4 klub radnych Nowoczesny Kraków przeznaczyć chce 1 mln zł. Jako źródło pozyskiwania środków wskazuje dział 756 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn. Wszystkie poprawki klubu Nowoczesny Kraków dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, druk nr 3087.

Klub radnych Kraków dla Mieszkańców nie złożył poprawek do projektu budżetu na 2023 r.

Indywidualne poprawki złożyli radni: Małgorzata Kot, Rafał Komarewicz, Włodzimierz Pietrus, Krzysztof Sułowski, Adam Migdał, Michał Drewnicki, Marek Sobieraj, Kazimierz Chrzanowski, Łukasz Wantuch, Józef Jałocha, Edward Porębski, Renata Kucharska, Stanisław Moryc, Agata Tatara oraz Lech Kucharski.  

Wszystkie poprawki do projektu uchwały Budżet Miasta Krakowa na rok 2023 (druk nr 3087).

 

Radni indywidualnie oraz przez Kluby złożyli również poprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 3088).

pokaż metkę
Autor: Łukasz Nowakowski
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-12-13
Data aktualizacji: 2022-12-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź