Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

W całej Polsce trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Taki spis odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Udział w spisie ludności jest obowiązkowy.

Fot. spis.gov.pl

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Pytania dotyczą m.in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych.

W Krakowie działają także punkty spisowe obsługiwane przez rachmistrzów spisowych.

Lista punktów spisowych we wrześniu.

A dlaczego warto się spisać? Choćby po to, by polityka państwa i samorządów była trafniejsza – lepiej odpowiadała na nasze wspólne potrzeby i oczekiwania. Przeczytaj list prezesa GUS i prezesa Związku Miast Polskich [PDF].

Spisowi podlegają:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
 • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Spis dokonywany jest:

 • samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS
 • w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego
 • w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Wywiady bezpośrednie

Od czerwca rachmistrzowie spisowi prowadzą wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Rachmistrzowie kontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez internet, na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:

 1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
 2. numer identyfikatora oraz hologram,
 3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
 4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
 5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza?

 • poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną tutaj,
 • poprzez kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza,
 • w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także poprosić policję.

Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

Realizacja wywiadów bezpośrednich przez rachmistrza spisowego jest działaniem wykonywanym za zgodą rachmistrza spisowego, popartą pozytywną decyzją dyrektora urzędu statystycznego (jako ZWKS) ogłoszoną w formie komunikatu, po analizie sytuacji epidemicznej na terenie województwa (lub gminy jeżeli sytuacja epidemiczna na terenie województwa jest zróżnicowana), na podstawie komunikatów Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego. Decyzja może być odwołana, gdy sytuacja epidemiczna pogorszy się.

Dyrektor urzędu statystycznego (jako ZWKS) zarządza pracą rachmistrzów spisowych zgodnie z niniejszymi wytycznymi w celu pełnej realizacji spisu, z należytą troską o bezpieczeństwo rachmistrzów spisowych i respondentów i adekwatnie do stopnia zagrożenia epidemicznego. Dyspozytor wojewódzki przydziela rachmistrzowi adresy mieszkań do realizacji metodą wywiadu bezpośredniego.

W przypadku gdy:

 • rachmistrz lub osoby z jego najbliższego otoczenia miały kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2,
 • rachmistrz przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej lub ktoś z jego najbliższego otoczenia jest objęty kwarantanną lub izolacją domową,
 • występują u rachmistrza lub osób, z którymi przebywał w bliskim kontakcie, poniższe objawy sugerujące zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, utrata węchu i smaku, bóle mięśni i głowy, biegunka, wysypka),

rachmistrz spisowy zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania realizacji wywiadów bezpośrednich. W tej sytuacji rachmistrz spisowy nie potwierdza w aplikacji CAPI gotowości do prowadzenia wywiadów w terenie.

Wyniki spisu

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 odpowiedzą na pytania: ile nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Informacje o tym będziemy mogli podać w aplikacji spisowej lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana będzie sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez internet, aby uczynili to, nie czekając na telefon bądź wizytę rachmistrza. Spisać można się logując na stronie internetowej spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.

 

Jeśli zobowiązany do wpisu mieszkaniec Polski nie będzie miał możliwości spisania się samodzielnie – urzędy statystyczne, urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin każdemu zainteresowanemu udostępnią odpowiednie pomieszczenia i sprzęt do wykonania samospisu.

Lista miejsc, w których będzie można dokonać samospisu, została opublikowana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane obejmuje tajemnica statystyczna – są należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Dokładny zakres informacji zbieranych w Narodowym Spisie Powszechnym dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać na stronie internetowej spis.gov.pl albo dzwoniąc pod numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.

Dodatkowe pytania związane z realizacją spisu powszechnego w województwie małopolskim można kierować do Wojewódzkiego Biura Spisowego w Urzędzie Statystycznym w Krakowie – tel.: 12 42 04 050, e‑mail: WBS_Krakow@stat.gov.pl.

Główny Urząd Statystyczny przypomina, że odmowa udziału w narodowym spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny przez sąd w wysokości do 5 tys. zł. Zgodnie z ustawą z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej:

 • kto narusza tajemnicę statystyczną, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 54),
 • kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej wykorzystuje dane statystyczne, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem pracy lub czynności na zlecenie prowadzącego badanie statystyczne statystyki publicznej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 (art. 55),
 • kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie (art. 56),
 • kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie (art. 57),
 • kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny (art. 58).
pokaż metkę
Autor: Grażyna Rokita
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-03-10
Data aktualizacji: 2021-09-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź