Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Prawie 9 tysięcy wniosków do Studium

Minął termin składania wniosków do sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Do Wydziału Planowania Przestrzennego UMK wpłynęło ich 8916, ale ostateczna liczba będzie znana po podliczeniu tych, które jeszcze w poniedziałek spływały z Punktów Obsługi Mieszkańców zlokalizowanych w różnych częściach Krakowa.

Fot. Jan Graczyński

Najwięcej wniosków zostało złożonych dla obszarów znajdujących się na obrzeżach Krakowa, tj. dla Wolicy, Łuczanowic, Toń, Skotnik, Kostrza oraz dla południowej części Krakowa, położonej poza autostradą A4 (o uwolnienie nowych terenów inwestycyjnych), a także dla terenów objętych sporządzonym planem miejscowym obszaru „Osiedle Podwawelskie” oraz obszaru „Kazimierza Wielkiego” (o ochronę terenów przed zabudowę i wyznaczenie terenów zieleni).

Wydział Planowania Przestrzennego podaje, że liczba wniosków za uwolnieniem nowych terenów inwestycyjnych jest porównywalna z liczbą wniosków złożonych w sprawie objęcia ochroną wybranych terenów niezabudowanych i wskazania dla nich kierunku rozwoju jako tereny zieleni nieurządzonej i zieleni urządzonej.

Równolegle z etapem zbierania wniosków, rozpoczęły się prace nad przygotowaniem opracowania ekofizjograficznego oraz wykonaniem bilansu terenów inwestycyjnych. Ponadto prowadzone są prace nad prognozą demograficzną, mapą łączności ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem wartości faunistycznych, opracowaniem dotyczącym warunków aerosanitarnych, systemu odwadniania i gospodarką wodami opadowymi. Teraz czas na analizę postulatów, zawartych w złożonych wnioskach.

Po zakończeniu tych prac, jak również po analizie złożonych wniosków, sporządzeniu uwarunkowań i przygotowaniu projektu kierunków, nastąpi rozpatrzenie wniosków złożonych do Studium. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa zawierające informacje o sposobie rozpatrzenia złożonych wniosków zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej UMK.

Następnie przygotowany zostanie projektu dokumentu Studium, który po uzyskaniu pozytywnych uzgodnień i po zaopiniowaniu będzie gotowy do wyłożenia do publicznego wglądu. Wtedy też każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z projektem oraz złożyć ewentualne uwagi. Zorganizowana zostanie także dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami, zwartymi w projekcie dokumentu.

Jeżeli złożone uwagi nie będą skutkowały koniecznością ponowienia procedury planistycznej, to po ich rozpatrzeniu gotowy dokument dostanie przekazany do uchwalenia radnym miasta.

Przypomnijmy, że 24 stycznia 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu. Ostatnia zmiana aktualnie obowiązującego miała miejsce w 2014 r. Nowe Studium ma „zaplanować” miasto do 2050 r. Trzeba je przygotować z kilku powodów.

Po pierwsze, Kraków jest teraz większy – kilka lat temu do miasta włączono 4,6 ha terenu leżącego do tej pory w granicach administracyjnych gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Studium z założenia musi obejmować cały obszar gminy, a w tej chwili tak nie jest.

Po drugie, ten podstawowy dokument planistyczny musi odzwierciedlać dynamiczny rozwój miasta i jego metropolitalny charakter. Nie bez znaczenia są także liczne wnioski mieszkańców, którzy chcą zmiany granic pomiędzy terenami wolnymi od zabudowy i terenami inwestycyjnymi.

pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-04-02
Data aktualizacji: 2019-04-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź