Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Kraków wspiera przedsiębiorczość

Podczas posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta w 2014 roku.

Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta przyjęty został uchwałą nr CXV/1572/10 Rady Miasta Krakowa z 3 listopada 2010 r. i jest rozszerzoną kontynuacją Programu wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie obowiązującego w latach 2006-2010.

Krakowski Program w okresie sprawozdawczym wykonywany był poprzez zadania: wspierające kluczowe dla rozwoju gospodarczego dziedziny gospodarcze - indywidualnych przedsiębiorców, przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorczości innowacyjnej i akademickiej; wspierające firmy w celu zwiększania inwestycji i nowych miejsc pracy; prowadzące do nowoczesnej, przyjaznej przedsiębiorcom infrastruktury obsługi i wsparcia przedsiębiorczości, inwestycji i promocji.

Do realizacji w 2014 r. przewidzianych zostało 78 zadań. W 2014 r. realizowano 68 zadań, nie realizowano 10. Porównując wybrane wskaźniki osiągnięć Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta na przestrzeni lat 2013 i 2014 stwierdzono, że w ramach:

Priorytetu 1. Wspieranie kluczowych dla rozwoju gospodarczego dziedzin gospodarczych: indywidualnych przedsiębiorców, przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorczości innowacyjnej i akademickiej - o ok. 29% zmalała liczba sprywatyzowanych lokali komunalnych; o ok. 12% zmalała średnia cena metra powierzchni prywatyzowanych lokali użytkowych i wyniosła 6 013 zł/m2; liczba lokali użytkowych objętych ulgami czynszowymi wyniosła 174, co stanowi wzrost o ok. 9%; rzeczywista kwota obniżenia dochodów budżetu Miasta wynikająca ze stosowania ulg czynszowych w stosunku dla lokali użytkowych zmalała o ok. 24% i wyniosła 1 609 228,-zł; na realizację zadań stanowiących pomoc publiczną Gmina Miejska Kraków przeznaczyła kwotę 1 708 064 zł, tj. o ok. 22% spadek w stosunku do roku poprzedniego; o ok. 8% wzrosła liczba osób (tj. 19 tys. 309), które odwiedziły internetową zakładkę, w której umieszczono informacje o inkubatorach przedsiębiorczości i parkach technologicznych; liczba korzystających ze strony www.msp.krakow.pl „Informator dla przedsiębiorcy" wzrosła o ok. 38% i wyniosła 130 tys. 598 wejść.

W ramach Priorytetu 2. Wspieranie firm w celu zwiększania inwestycji i nowych miejsc pracy kwota uzyskana przez miasto z tytułu zbycia gruntów pod inwestycje zmalała o ok. 79%; powierzchnia terenów przygotowanych pod inwestycje gospodarcze zmalała o ok. 32% i wyniosła 12,73 ha; o ok. 8% wzrosła ilość wydanych pozwoleń na budowę, w tym w ustawowym terminie (do 65 dni); o ok. 63% zmalała liczba wydanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu opinii inwestycyjnych.

W ramach Priorytetu 3. Nowoczesna, przyjazna przedsiębiorcom infrastruktura obsługi i wsparcia przedsiębiorczości, inwestycji i promocji - na internetowej stronie www.msp.krakow.pl zamieszczono 69 informacji dotyczących źródeł wsparcia finansowego; o ok. 29% wzrosła liczba odwiedzin na stronach internetowych z informacjami o instrumentach wsparcia finansowego i wyniosła 22 tys. 192 wejść; o ok. 5% wzrosła ilość firm zarejestrowanych w bazie przedsiębiorców na stronie www.msp.krakow.pl.

Koszt realizacji Programu w 2014 r. wyniósł 23 813 809 zł, z czego 13 328 737 zł pochodziło z budżetu miasta, a pozostałe środki pochodziły z funduszy UE, Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała sprawy: przekształcenia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku wspólnotowym położonym przy ulicy Basztowej 5 w Krakowie z zawartej na czas oznaczony na zawartą na czas nieoznaczony; przekształcenia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Kraków, usytuowanego w budynku przychodni zdrowia położonym przy ulicy Dunajewskiego 5 w Krakowie z zawartej na czas oznaczony na zawartą na czas nieoznaczony; przyznania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krakowie drogą bezprzetargową prawa do najmu gminnego lokalu użytkowego położonego w budynku usytuowanym na os. Szkolnym 15 w Krakowie, z przeznaczeniem na archiwum składnicę akt.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał: w sprawie wyrażenie zgody na wyznaczenie dodatkowego terminu zakończenia zagospodarowania nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Praskiej, będących własnością Miasta Kraków, pozostających w użytkowaniu wieczystym International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) Sekcja Polska - Region IPA Kraków; w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. św. Wawrzyńca nr 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej; w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Fryderyka Chopina nr 14 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek; w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Zamkowej; w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Aleksandra Lubomirskiego nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym udziałem i w nieruchomości wspólnej; w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. św. Wawrzyńca nr 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej; w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. św. Sebastiana nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.

Komisja negatywnie zaopiniowała wnioski w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r.

Na koniec radni pozytywnie zaopiniowali wnioski w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

pokaż metkę
Autor: BŁAŻEJ SIEKIERKA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2015-04-29
Data aktualizacji: 2015-04-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź