Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Kultywować dialog

Projekt uchwały inicjatywa lokalna to kontynuacja otwarcia na dialog i udział mieszkańców w zarządzaniu miastem. Projekt uchwały w tej sprawie - autorstwa Małgorzaty Jantos, wiceprzewodniczącej RMK oraz Bogusława Kośmidera, przewodniczącego RMK - będzie przedmiotem dyskusji radnych podczas sesji RMK 11 czerwca.

Inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami wprowadzona do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku.

Wszystkie działania, począwszy od budżetu obywatelskiego mają wspólny mianownik – budowanie coraz to skuteczniejszych sposobów łączności władz samorządowych z mieszkańcami i kształtowania polityki w obywatelskim dialogu.

- Na jutrzejszej sesji odbędzie się prezentacja tej inicjatywy. Po wakacjach będzie drugie czytanie. Ten czas jest przeznaczony, także na to by wiele środowisk miało możliwość wypowiedzieć się w sprawach inicjatyw ich dotyczących – mówi Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

- To jest kolejny krok ku temu, żeby zachęcić ludzi do decydowania o lokalnej społeczności. Większość dużych miast, takich jak Warszawa, Toruń, Poznań z powodzeniem wykorzystuje tę inicjatywę. Grupa mieszkańców ma jakieś potrzeby, o których my nie wiemy. W ten sposób może złożyć projekt inicjatywy lokalnej. Muszą jednak dać coś z siebie, czyli stworzyć jakiś społeczny wkład własny np. może to być projekt architektoniczny  - tłumaczy Małgorzata Jantos, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa.

Obywatele, którzy uznają, że na terenie zamieszkiwanym przez nich konieczna jest określona inwestycja lub działania występują z wnioskiem w tej sprawie do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Z wnioskiem takim mieszkańcy mogą wystąpić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej.

Zakres zadań, które mogą być realizowane poprzez inicjatywę lokalną został określony w ustawie dość szeroko. Może to być:

• budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;

• działalność charytatywna,

• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,

• pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

• działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

• promocja i organizacja wolontariatu,

• edukacja, oświata i wychowanie,

• działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Nowość wprowadzona do ustawy polega na tym, że w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji. Współudział może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Świadczeniem pieniężnym są wpłaty na rachunek gminy, które będą przeznaczone na realizację danego przedsięwzięcia. Świadczeniem rzeczowym może być na przykład – dokumentacja budowlana wykonana na zlecenie mieszkańców, która posłuży gminie do zrealizowania inwestycji, nagrody w konkursie podczas festynu, ławki do parku, zakupione przez inicjatorów. Aby ta nowa forma realizacji zadań publicznych weszła w życie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien uchwalić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację inicjatywy lokalnej. Projekt uchwały przedłożony zostanie do konsultacji. (KMM, MB)

Projekt uchwały:

https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=72681

pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2014-06-11
Data aktualizacji: 2014-06-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź