Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Studium: czas na kierunki

W jaki sposób  powinien  rozwijać się Kraków?  Czy jest tu miejsce dla wysokościowców bez uszczerbku dla panoramy miasta? Jak udoskonalić rozwiązania komunikacyjne? Na te i wiele innych pytań związanych z kierunkami rozwoju przestrzennego Krakowa poszukuje odpowiedzi zespół pracujący nad zmianą Studium – jednego z najważniejszych dokumentów planistycznych miasta. Członkowie zespołu przygotowali sześć wstępnych koncepcji rozwoju Krakowa.

Trwają prace nad drugą częścią zmiany Studium dla Krakowa – kierunkami  zagospodarowania przestrzennego miasta. Opracowuje je zespół, który tworzą:
Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Rozwoju Miasta – arch. Elżbieta Koterba, Główny Architekt Miasta  prof. Andrzej Wyżykowski, specjalista ds. komunikacji, urbanista mgr inż. Stanisław Albricht, ekspert w zakresie urbanistyki - prof. Krzysztof Bieda z Politechniki Krakowskiej, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów arch. Borys Czarakcziew, były Główny Architekt Miasta – arch. Stanisław Deńko, dr arch. Romuald Loegler oraz prof. arch. Zbigniew Zuziak z Politechniki Krakowskiej. Z zespołem autorskim współpracuje Biuro Planowania Przestrzennego: p.o. Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego – arch. Bożena Kaczmarska – Michniak oraz kierownik Pracowni Prac Studialnych arch. Jan Adam Barański.

Każdy z członków zespołu przygotował własną wizję rozwoju Krakowa. Koncepcje mają punkty wspólne, spośród których rysują się propozycje kierunków. Eksperci uważają, że należy postawić na przekształcanie struktury miejskiej do wewnątrz, a nie dodawanie nowych terenów. Miasto nie powinno się więc rozrastać, należy zagospodarowywać istniejące przestrzenie. Historyczne centrum miasta członkowie zespołu uznali jako centrum metropolii z rozwinięciem w kierunku południowo wschodnim ( Kazimierz, Podgórze, Zabłocie). Istotne powinno być połączenie Nowej Huty z centrum miasta poprzez ulice śródmiejskie, których charakterystyczną cechą będzie obudowanie ich usługami (ul. Mogilska, al. Jana Pawła, al. Pokoju).

Zespół uznał, że należy wzmocnić rolę Nowej  Huty – powinna stać się rejonem działalności gospodarczej opartej na wysokich technologiach  i nowoczesnych usługach. Powinna wzrosnąć też rola Balic gdzie zlokalizowane będą funkcje biznesowe, targowe i wystawiennicze.
Głównym założeniem polityki transportowej miasta powinna być kontynuacja realizacji systemu transportu szynowego i drogowego oraz jego uzupełnienie w zakresie docelowym: budowy linii metra, szybkiego tramwaju i kolei aglomeracyjnej, a także zabezpieczenia obsługi nowych terenów inwestycyjnych transportem drogowym i budową parkingów strategicznych. Rzeka Wisła w swoim przebiegu powinna być podzielona na segmenty, w zależności od ich lokalizacji będzie obudowana bądź traktowana jako park (bulwar).
Trwa dyskusja na temat  budownictwa wysokościowego: czy i gdzie powinno być zlokalizowane, mając świadomość, że niekoniecznie wieżowce świadczą o prestiżu miasta.

Najlepsze rozwiązania z przedstawionych opracowań posłużą do przygotowania  projektu zmiany Studium.  Na podstawie zaprezentowanych koncepcji powstanie wizja rozwoju miasta w formie szkicowej. To opracowanie zostanie przedstawione do opiniowania przede wszystkim Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej, Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa oraz wybranym architektom z europejskch miast. Po uzyskaniu tych opinii Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa uszczegółowi koncepcję by mogła zostać przedstawiona do wstępnych konsultacji społecznych  za pośrednictwem Rad Dzielnic.
Dopiero po przeprowadzeniu wstępnych konsultacji społeczych zespół opracuje projekt Studium. Ostateczna koncepcja będzie podlegała opiniowaniu oraz konsultacjom społecznym, a przede wszystkim zostanie zaprezentowana architektom i urbanistom zewnętrznym, w tym ekspertom międzynarodowym.
Dokument powinien być gotowy do uchwalenia  pod koniec 2012 roku. W przypadku gdy konsultacje z mieszkańcami  będą się wydłużać, termin ukończenia przesunie się na koniec pierwszego kwartału 2013 roku.

Przypomnijmy: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest jednym z najważneszych dokumentów planistycznych miasta. Określa główne cele polityki przestrzennej miasta w okresie kierunkowym do 2050 roku. Polityka ta jest następnie realizowana poprzez ustalenia zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Studium ustala kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczenu terenów, ustala zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego, i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Ustala kierunki rozwoju systemu komunkacji i infrastruktury technicznej. W szczególności zaś określa kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów w tym tereny wyłączone spod zabudowy, obszary na których rozmieszczone są inwestyce celu  publcznego. Zmana Studium jest sporządzana na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa z 2007 roku. Obecnie obowiązujące Studium (z 2003 roku)  jest już nieaktualne w wielu elementach.  (KS).

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2012-01-10
Data aktualizacji: 2012-01-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź