Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

2012: lepszy dla zwierząt

Od nowego roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Nowe regulacje dają gminom i organizacjom społecznym więcej narzędzi na zwalczanie negatywnych zjawisk i zachowań w stosunku do zwierząt

„Nowe prawo to krok w dobrym kierunku, a nowe przepisy pozwolą na bardziej skuteczne zwalczanie bezdomności zwierząt, ukrócenie nielegalnego handlu zwierzętami, a co za tym idzie likwidację „dzikich” hodowli” – opiniuje Ewa Olszowska-Dej, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK.

W stosunku do obowiązujących do końca 2011 roku regulacji, nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza zakaz obrotu oraz nabywania zwierząt domowych na targowiskach i giełdach, a także zakaz prowadzenia targowisk i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych. Nie będzie można handlować psami i kotami poza miejscami ich chowu lub hodowli, dodatkowo wprowadzono zakaz rozmnażania psów i kotów w celach handlowych, poza hodowlami prowadzonymi pod kuratelą ogólnokrajowych organizacji społecznych (np. Związek Kynologiczny w Polsce).

Ustawodawca nałożył na gminy obowiązek corocznego opracowywania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W Krakowie projekt takiego programu jest już przygotowany i został przesłany do konsultacji Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, organizacjom społecznym zajmującym się ochroną zwierząt oraz zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze gminy także Pełnomocnikowi Wojewody Małopolskiego do spraw ochrony zwierząt.

Dodatkowo w myśl nowych przepisów, nie będzie można puszczać psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Wprowadzono także zasady odbierania zwierząt osobom, które się nad nimi znęcają. Kompetencje w tym zakresie posiadają: policja, straż miejska, lekarz weterynarii i upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej. W nowelizacji rozszerzono definicję „znęcania się nad zwierzętami” między innymi o zapisy dotyczące utrzymywania zwierząt w niewłaściwych warunkach, w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, a także przetrzymywania zwierząt w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji. Niedozwolone będzie także wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu, transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej oddychanie,  utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Właściciele czworonogów muszą pamiętać, że od nowego roku nie wolno będzie trzymać zwierząt domowych na  uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub w sposób powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie. Długość uwięzi  nie może być krótsza niż 3 metry.

W nowelizacji zapisano obowiązek, że każdy, kto napotka porzuconego psa lub kota musi powiadomić o tym fakcie schronisko dla bezdomnych zwierząt, policję lub straży miejską.

Zmianie  ulegnie też zasada odławiania zwierząt bezdomnych. W myśl nowych przepisów zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba, że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt.

Zgodnie z nową ustawą, nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt sprawuje Inspekcja Weterynaryjna. Współdziałać mogą z nią organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Kompetencje dotyczące postępowań egzekucyjno – mandatowych posiadają policja i straż miejska. (M)

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2012-01-02
Data aktualizacji: 2012-01-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź