Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Stypendium twórcze miasta Krakowa – trwa nabór wniosków

1 stycznia 2017 roku ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendiów twórczych miasta Krakowa. Stypendium jest przyznawane artystom, twórcom oraz menedżerom kultury działającym w zakresie upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami, którzy nie przekroczyli, do ostatniego dnia roku złożenia wniosku, 35 roku życia (w dziedzinach: architektura i film) lub 30 roku życia (w pozostałych dziedzinach) – z przeznaczeniem na realizację projektu artystycznego lub podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej. Wnioski można składać do 31 stycznia. W 2017 roku kwota przeznaczona na stypendia wynosi 120 000 zł.

Fot. Magiczny Kraków

Wnioski o przyznanie stypendium można składać w następujących kategoriach:

 • muzyka,
 • sztuki sceniczne (w tym taniec, piosenka aktorska),
 • sztuki wizualne (w tym architektura, rzeźba, fotografia, rękodzieło artystyczne),
 • film,
 • literatura,
 • zarządzanie kulturą oraz organizacja i produkcja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych,
 • intermedia, projekty interdyscyplinarne i z wykorzystaniem nowych technologii,
 • opieka nad zabytkami.

Stypendium może być przeznaczone na wspólną realizację projektu artystycznego przez więcej niż jedną osobę. Wnioski mogą składać osoby fizyczne – kandydaci do otrzymania stypendium, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie prawni.

Proces ubiegania się o stypendium twórcze miasta Krakowa opisuje procedura KD-08. Wniosek do pobrania na stronie www.bip.krakow.pl. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać informacje na temat dorobku artystycznego oraz wykształcenia kandydata, wskazywać dziedzinę, w której ma być przyznane stypendium, zawierać program stypendialny obejmujący cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan realizacji programu stypendialnego/kierunek i program kształcenia oraz termin jego zakończenia.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • dokumentacja twórczości, wydruki, kserokopie do maksymalnej objętości 20 stron formatu A4, płyty CD i DVD,
 • kopia dyplomu ukończenia uczelni lub szkoły artystycznej/zaświadczenie o ukończeniu studiów/zaświadczenie o byciu uczniem/studentem – w przypadku absolwentów i uczniów/studentów szkół i uczelni artystycznych,
 • rekomendacja opiekuna artystycznego, dyrektora instytucji kultury, związku twórczego lub innej organizacji z oceną projektu stypendialnego pod względem merytorycznym,
 • dodatkowa opinia ze szkoły/uczelni – w przypadku studentów i uczniów,
 • zdjęcie,
 • oświadczenie składane dla celów podatkowych – załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1412/2016 z 1 czerwca 2016 r.

Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo i nieczytelne, niepodpisane lub złożone po terminie uznaje się za niespełniające wymogów formalnych. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, plac Wszystkich 3-4 lub przesłać drogą pocztową na adres wydziału właściwego ds. kultury Urzędu Miasta Krakowa, z dopiskiem na kopercie „Stypendium twórcze miasta Krakowa”. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą, o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2017 roku. Więcej informacji o stypendium twórczym miasta Krakowa można znaleźć na stronie: Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 

Szczegółowych informacji o naborze udziela Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tel. 12 616 19 13.

pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: NATALIA WÓJS
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2017-01-21
Data aktualizacji: 2017-01-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź