górne tło

Stypendium twórcze miasta Krakowa – trwa nabór wniosków

1 stycznia 2017 roku ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendiów twórczych miasta Krakowa. Stypendium jest przyznawane artystom, twórcom oraz menedżerom kultury działającym w zakresie upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami, którzy nie przekroczyli, do ostatniego dnia roku złożenia wniosku, 35 roku życia (w dziedzinach: architektura i film) lub 30 roku życia (w pozostałych dziedzinach) – z przeznaczeniem na realizację projektu artystycznego lub podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej. Wnioski można składać do 31 stycznia. W 2017 roku kwota przeznaczona na stypendia wynosi 120 000 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać w następujących kategoriach:

Stypendium może być przeznaczone na wspólną realizację projektu artystycznego przez więcej niż jedną osobę. Wnioski mogą składać osoby fizyczne – kandydaci do otrzymania stypendium, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie prawni.

Proces ubiegania się o stypendium twórcze miasta Krakowa opisuje procedura KD-08. Wniosek do pobrania na stronie www.bip.krakow.pl. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać informacje na temat dorobku artystycznego oraz wykształcenia kandydata, wskazywać dziedzinę, w której ma być przyznane stypendium, zawierać program stypendialny obejmujący cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan realizacji programu stypendialnego/kierunek i program kształcenia oraz termin jego zakończenia.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo i nieczytelne, niepodpisane lub złożone po terminie uznaje się za niespełniające wymogów formalnych. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, plac Wszystkich 3-4 lub przesłać drogą pocztową na adres wydziału właściwego ds. kultury Urzędu Miasta Krakowa, z dopiskiem na kopercie „Stypendium twórcze miasta Krakowa”. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą, o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2017 roku. Więcej informacji o stypendium twórczym miasta Krakowa można znaleźć na stronie: Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 

Szczegółowych informacji o naborze udziela Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tel. 12 616 19 13.