Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna mediacja

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Miasta Krakowa działa 31 punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Spośród 31 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w 2 punktach w określonych dniach będzie można skorzystać z nieodpłatnej mediacji, którą przeprowadzi adwokat lub radca prawny będący jednocześnie mediatorem.

Fot. pixabay
pixabay

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna:

 • z pomocy prawnej może skorzystać osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złożyła pisemne oświadczenie na potwierdzenie powyższego faktu;
 • dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Krakowa, które nie mogą przyjść do punktu osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej telefonicznie lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym  umówieniu wizyty. 

Nieodpłatna pomoc prawna

Osoba udzielająca pomocy prawnej w zależności od potrzeby:

 • poinformuje o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskaże rozwiązanie przedstawionego problemu prawnego,
 • sporządzi projekt pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • poinformuje o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Osoba uprawniona otrzyma pomoc prawną w każdej dziedzinie prawa. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Mediacja

Osoba przeprowadzająca mediację w zależności od potrzeby:
 • poinformuje osobę uprawnioną o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotuje projekt umowy o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotuje projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzi mediację;
 • udzieli pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Dla kogo darmowa mediacja?

Z darmowej usługi mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa) dążąca do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, ze stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Jak się przygotować?

Starając się o poradę w wybranym punkcie, należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby dostarczyć prawnikowi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, w szczególności umowy, akty notarialne, pisma urzędowe.

Jak uzyskać poradę?

 • ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu: 796-420-474 (telefon czynny jest w godzinach 9.30-17.00), 
 • zgłoś się w wyznaczonym terminie do punktu wyznaczonego podczas rejestracji
 • wypełnij oświadczenie
 • uzyskaj poradę
 • anonimowo przekaż swoją opinię odnośnie do udzielonej porady.

Bieżące informacje dotyczące systemu darmowego poradnictwa na terenie Krakowa obejmującego nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatną mediację, uwzględniające także lokalizację poszczególnych punktów w roku 2020 znajdują się w BIP UMK.

pokaż metkę
Autor: MOWiS
Osoba publikująca: MIROSŁAW PALUCHOWSKI
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót