Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego

Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego

W myśl zapisów Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014, przyjętej uchwałą Nr CXIV/1524/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 r. w celu wzmocnienia wizerunku miasta Krakowa jako silnego ośrodka teatralnego oraz wspierania rozwoju sztuki teatru w jej różnych formach i odmianach (Cel strategiczny III: Kraków miasto kreatywne, cel operacyjny III.1.) Rada Miasta Krakowa Uchwałą Nr XXIV/302/11 z 14 września 2011 r. ustanowiła Nagrodę Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego.

Nagroda jest przyznawana corocznie za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym, których miejscem powstania i zasadniczej prezentacji było miasto Kraków.

Nagroda jest przyznawana indywidualnym artystom teatru (m.in. aktorom, reżyserom, scenografom, muzykom). W uzasadnionych przypadkach może stanowić nagrodę zespołową za wspólne osiągnięcie grupy artystów.

Nagroda jest nagrodą pieniężną. 

NAGRODA GŁÓWNA w wysokości 30.000 zł (indywidualna) lub 50.000 zł (zespołowa, dzielona pomiędzy członków zespołu) jest przyznawana za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym powstałe w Krakowie. W tej kategorii mogą zostać nagrodzeni artyści lub spektakle powstałe na dowolnej scenie Krakowa, przygotowane przez teatr instytucjonalny lub nieinstytucjonalny, uznane przez Kapitułę za szczególne osiągnięcie minionego roku. Nagroda jest dzielona w przypadku nagrody zespołowej.

NAGRODA SPECJALNA w wysokości 10.000 zł (nagroda indywidualna) lub 15.000 zł (nagroda zespołowa; dzielona równo pomiędzy członków zespołu) jest dedykowana teatrom nieinstytucjonalnym, przyznawana za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru zrealizowane w Krakowie przez krakowskie teatry nieinstytucjonalne lub za całokształt działań teatru nieinstytucjonalnego na rzecz promocji sztuki teatru, rozwoju widowni, tj. innowacyjne działania na rzecz zwiększania uczestnictwa w kulturze i pozyskiwania widza dla teatru. W tej kategorii nagradzani mogą być wyłącznie artyści lub spektakle powstałe w Krakowie jako produkcje krakowskich teatrów nieinstytucjonalnych, bądź krakowskie teatry nieinstytucjonalne (nie będące publicznymi instytucjami kultury). Została ustanowiona w 2017 r. w celu stymulowania rozwoju teatrów nieinstytucjonalnych, aby docenić ich pracę na rzecz edukacji teatralnej lokalnej społeczności a także pracę związanych z tymi teatrami artystów (Uchwała Rady Miasta Krakowa NR LXII/1371/17 z 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/302/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej „Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego”). Po raz pierwszy została przyznana w 2017 roku.

DODATKOWA NAGRODA SPECJALNA/DODATKOWE NAGRODY SPECJALNE w kategorii proponowanej corocznie przez Kapitułę Nagrody (nowa kategoria, wprowadzona w 2020 r.). Członkowie Kapituły Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego mogą, poza nagrodą główną i specjalną, zarekomendować osoby lub zespoły (spośród zgłoszonych do konkursu w dowolnej kategorii) do uhonorowania dodatkowymi nagrodami specjalnymi (na podstawie Uchwały Nr XLI/1098/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIV/302/11 w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej „Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego”).

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nie posiadające osobowości prawnej (w szczególności dyrektorzy teatrów, komisja Rady Miasta Krakowa właściwa ds. kultury, stowarzyszenia twórcze i inne organizacje pozarządowe działające w sektorze kultury i sztuki, instytucje kultury oraz redakcje prasy, radia i telewizji).

Formularz wniosku: http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/procedury/81387/karta

 

Szczegółowy regulamin konkursu (procedura KD-09) jest dostępny na stronie BIP http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=KD-9

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Kapitułę Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego, powołaną przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Więcej zob. BIP

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=46801

pokaż metkę
Osoba publikująca: JOANNA SZULBORSKA-ŁUKASZEWICZ
Podmiot publikujący: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data publikacji: 2018-03-07
Data aktualizacji: 2022-09-12
Powrót