Komunikacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ekspertki i Eksperci

Ekspertki i Eksperci Panelu to przedstawiciele i przedstawicielki środowiska naukowego, osoby zajmujące się kwestiami związanymi ze zrównoważonym transportem, wdrażające rozwiązania w tym zakresie oraz wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem w temacie Panelu.

Udział Ekspertek/ów w przebiegu spotkań panelowych ma na celu wzbogacenie dyskusji o merytoryczną wiedzę w dziedzinie zrównoważonego transportu. Osoby eksperckie odpowiadają za część edukacyjną Panelu.

Rola zespołu Ekspertek/ów

 • Ekspertki/ci mają za zadanie podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi uczestnikami i uczestniczkami Panelu w formie wystąpień podczas spotkań panelowych.
 • Oprócz tego osoby eksperckie przygotowują materiały zawierające streszczenie wystąpienia, propozycje rekomendacji oraz odpowiedzi na pytania Panelistów/ek.
 • Udzielają również opinii dot. wypracowanych rekomendacji, szczególnie pod względem merytorycznym.

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Panelu. [PDF]


Lista osób eksperckich:

 • Agata Rzędowska – redaktorka naczelna portalu LadyInGreen.Tech

Redaktorka ladyingreen.tech, jedyna polska jurorka konkursu Women's World Car of the Year. Wyróżniona w 2021 roku za cykl podcastów o elektromobilności nagrodą e-Mobility Media Awards. Znalazła się w gronie piętnastu propagatorek zrównoważonego transportu „Remarkable Women in Transport 2022” – międzynarodowej inicjatywy Transformative Urban Mobility Initiative. Jako jedyna osoba z Polski odbyła dwumiesięczny staż w Norsk elbilforening, największej na świecie organizacji elektromobilnej, mającej swoją siedzibę w Norwegii. Od 2019 roku prowadzi w Polskim Radio RDC audycję „Szybkie wózki”.

 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. W 2006 roku obronił pracę doktorską dotyczącą oceny efektywności parkingów przesiadkowych P&R, a w roku 2013 opublikował monografię habilitacyjną dotyczącą modelowania podróży wzbudzonych. W pracy dydaktycznej prowadzi wykłady z zakresu szeroko pojętych zagadnień transportowych i projektowania dróg. Poza działalnością dydaktyczną na Politechnice Krakowskiej, prowadzi wykłady na innych uczelniach, zarówno w Polsce jak i zagranicą (USA, Niemcy, Grecja, Ukraina). Jest członkiem Rady do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji powołanej przez Prezydenta RP oraz Rad Naukowych Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Techniki Budowlanej, GDDKiA oraz Metra Warszawskiego. Ponadto jest członkiem komitetu naukowego Archives of Transport. Autor ponad 100 publikacji naukowych, obejmujących swym zakresem problematykę modelowania podróży i prognozowani ruchu. Jest autorem lub współautorem ponad 300 prac projektowych oraz był zaangażowany w wiele projektów finansowanych przez UE, m.in. Civitas Caravel, MAX, Tracit, Posmetrans, GSP i inne. Działa aktywnie w obszarze transportu, jest członkiem zespołu doradców przy prezydencie miasta Krakowa, oraz konsultantem wielu projektów realizowanych przez samorządy lokalne. Został wyróżniony Honorową i Złotą Odznaką Politechniki Krakowskiej oraz trzykrotnie nagrodą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (Ernest 2011, 2013 i 2014). W roku 2019 odznaczony odznaką Zasłużony dla transportu RP.

 • Daniel Wrzoszczyk – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Politolog. Od 2008 roku zaangażowany we wdrażanie podejścia terytorialnego w ramach funduszy europejskich. Współtwórca partnerstw terytorialnych w obszarze funkcjonalnym  miasta Krakowa. Wieloletni prezes Lokalnej Grupy Działania wspierającej rozwój obszarów wiejskich. Dyrektor w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska. Odpowiada za tworzenie warunków do partnerskiej współpracy oraz realizacji strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (fundusze UE). Szczególnie zaangażowany w budowanie porozumień i tworzenie polityk na poziomie ponadlokalnym. Odpowiedzialny za politykę metropolitalną w zakresie: zmian klimatu, mobilności, efektywności energetycznej, gospodarki o obiegu zamkniętym, planowania przestrzennego. Uczestniczy w pracach sieci miast metropolitalnych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

 • Konrad Chwastek – pracownik merytoryczny Katedry Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej

Pracownik Katedry Systemów transportowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Od niemal 10 lat zajmuje się kwestiami zrównoważonej mobilności, systemami ITS oraz miejskich systemów roweru publicznego. Autor dokumentów strategicznych takich jak plany transportowe i plany zrównoważonej mobilności, a także koncepcji rozwiązań transportowych dla wielu gmin i miast w Polsce.

 • Paweł Engel – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Od początku drogi zawodowej związany z projektami finansowanymi ze środków europejskich, od 2008 roku w sektorze transportu. W latach 2008 – 2015 odpowiadał w GDDKiA za pozyskiwanie środków europejskich oraz od 2013 roku za przygotowanie studiów wykonalności. Autor kilkudziesięciu analiz kosztów i korzyści dla projektów drogowych. Od 2015 roku w CUPT odpowiedzialny jest m.in. za ocenę projektów w zakresie oddziaływania na środowisko oraz analizę kosztów i korzyści, a od 2017 roku również za proces ewaluacji w sektorze transportu. Współautor koncepcji Zintegrowanego Modelu Ruchu dla Polski, współtwórca i Przewodniczący Transportowego Obserwatorium Badawczego przy CUPT. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (dyplom MBA). Prywatnie pasjonat transportu, szczególnie szynowego.

 • Dr inż. Urszula Duda-Wiertel - Katedra Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej

Adiunkt w Katedrze Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Autorka obronionej w 2021 roku pracy doktorskiej w tematyce dostępności przestrzeni parkingowej w miastach. Od 2015 roku czynnie związana ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie. Naukowo zainteresowana szeroko pojętą tematyką parkowania, obejmującą m.in. dostępność parkingową obszarów śródmiejskich, konsekwencję różnego rodzaju ingerencji w miejski system parkingowy, możliwości zastosowania oraz skuteczność narzędzi polityki parkingowej miast. Realizuje/realizowała naukowe i komercyjne projekty parkingowe dla wielu miast w Polsce.

 • Dr Wojciech Szymalski - prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju

Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju, jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska. Wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony środowiska, rozwoju regionalnego, zrównoważonego transportu i partycypacji społecznej od 2004 roku wykorzystuje praktycznie w pracy w organizacjach pozarządowych. Od 2002 roku jest członkiem stowarzyszenia Zielone Mazowsze, gdzie realizował analizy z zakresu m.in. ruchu drogowego (Polityka parkingowa m.st. Warszawy), ocen oddziaływania na środowisko (członek Rady ds. OOŚ mazowieckiego RDOŚ), kosztów zewnętrznych, planowania przestrzennego. Redagował czasopismo „Zielone Światło”. Od 2009 roku pracuje w Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, gdzie zajmuje się zagadnieniami ochrony klimatu. W latach 2010-2014 koordynował projekt LIFE+ „Dobry klimat dla powiatów”, który otrzymał nagrodę BestLIFE2018. W latach 2014-2019 koordynował projekt LIFE+ LIFE_ADAPTCITY_PL, w ramach którego przygotowana została Strategia Adaptacji Warszawy do zmian klimatu. Od 2019 roku koordynował kolejne projekty m.in.: LIFE_UNIFY, Togetherfor1,5, W kierunku UE neutralnej dla klimatu. W międzyczasie realizował także warsztaty, szkolenia, konferencje (m.in. 100 lat ochrony środowiska w Polsce – i co dalej?) oraz plany gospodarki niskoemisyjnej czy obliczenia śladu węglowego (emisji gazów cieplarnianych). Od 2020 roku prowadzi debaty on-line portalu chronmyklimat.pl. Autor licznych publikacji Fundacji InE oraz cyklu felietonów na portalu chronmyklimat.pl.

 • Agnieszka Barnaś - Wydział Planowania Przestrzennego
 • Bartosz Piłat – ekspert Polskiego Alarmu Smogowego ds. polityk transportowych
pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-02-10
Data aktualizacji: 2023-04-26
Powrót