Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

II Międzynarodowa konferencja w Krakowie o zanieczyszczaniu polami elektromagnetycznymi

27 listopada 2017 roku w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się konferencja pt. „II Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi”, którego tematem przewodnim była „Ochrona Dzieci” Na drugie już forum zaprosili prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa oraz Marta Patena – Radna Miasta Krakowa. Konferencja zorganizowana została przy czynnym udziale Konsulatu Generalnego Francji w Krakowie, tak aby przybliżyć mieszkańcom II międzynarodowa działania Francji – światowego lidera w ochronie obywateli przed zanieczyszczeniem sztucznymi polami elektromagnetycznymi.

Prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa podczas otwarcia forum zwrócił uwagę, że Kraków jako pierwsze miasto w Polsce rozpoczęło walkę ze smogiem. Jednak poza zanieczyszczeniem pyłami zawieszonymi w naszym otoczeniu istnieje również problem oddziaływania fal elektromagnetycznych. z jednej strony chcemy, aby wszyscy mieli dostęp do łączności, z drugiej musimy dbać o zdrowie i sprawdzać, czy fale nie wpływają negatywnie na życie ludzi. Ponadto Prezydent Miasta Krakowa powiedział, że Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi stało się cyklem dorocznych spotkań, podczas których przedstawiane są działania innowacyjne i naprawcze mające na celu poprawę jakości życia krakowian w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi.

 

Materiał wideo w języku polskim:

pem krkJacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa i Marta Patena, Radna Miasta Krakowa, „Otwarcie Forum”

Vidéo en français:

Jacek Majchrowski, Maire de la ville de Cracovie et Marta Patena, Conseillère municipale, « Ouverture du Forum »

Video in English:

Jacek Majchrowski, Mayor of the City of Krakow and Marta Patena, Councillor of the City of Krakow. ”Opening of the Forum”

 

Wśród prelegentów z Francji byli m.in. prof. Olivier Cachard, Honorowy Dziekan Wydziału Prawa Université de Lorraine i specjalista w zakresie prawa telekomunikacyjnego, który przedstawił „Aspekty prawne ochrony mieszkańców przed zanieczyszczeniem polami elektromagnetycznymi ze stacji bazowych telefonii komórkowej – na przykładzie Francji” zwracając uwagę na fundamentalną zasadę w ochronie środowiska, która we Francji ma charakter konstytucyjny, czyli „Zasadę Ostrożności”. Podkreślił, że nawet jeśli nie ma jednoznacznych opinii świata nauki, a wyniki badań są różne, obowiązkiem władz jest stosowanie prewencji i podejmowanie takich działań, które zminimalizują potencjalne szkody w środowisku.

Materiał wideo w języku polskim:

pem krkProf. Olivier Cachard, „Aspekty prawne ochrony mieszkańców przed zanieczyszczeniem polami elektromagnetycznymi ze stacji bazowych telefonii komórkowej - na przykładzie Francji”

Vidéo en français:

Prof. Olivier Cachard, « Aspects juridiques de la protection des habitants contre la pollution constituée par des champs électromagnétiques des stations de base des télécommunications mobiles - à l’exemple de la France »

Video in English:

Prof. Olivier Cachard, ”Legal aspects of protecting the citizens against the Electromagnetic Fields pollution generated by base stations: on the example of France"

 

Prof. Dominique Belpomme z paryskiej uczelni medycznej Uniwersytetu René Descartes, który od wielu lat prowadzi badania naukowe dotyczące wpływu PEM na zdrowie, w tym na dziecii dorosłych z nadwrażliwością elektromagnetyczną przedstawił wyniki swoich badań na temat wpływu sztucznych pól elektromagnetycznych na organizm człowieka. Opisał metodologię badań u osób z nadwrażliwością elektromagnetyczną, która jest w jego praktyce stosowana w celu prawidłowej diagnostyki i weryfikacji takich osób.

Materiał wideo w języku polskim:

pem krkProf. Dominique Belpomme, „Diagnozowanie, leczenie oraz zapobieganie negatywnym skutkom oddziaływania pól elektromagnetycznych u dorosłych i dzieci”

Vidéo en français:

Prof. Dominique Belpomme, « Diagnostic, traitement et prévention des incidences négatives des champs électromagnétiques chez les adultes et les enfants »

Video in English:

Prof. Dominique Belpomme, “Diagnosing, treating and preventing the Electromagnetic Fields impact on adults and children"

 

Ze strony polskiej referat pt. „Korzystanie z telefonów komórkowych, a ryzyko wystąpienia nowotworów w obrębie głowy” wygłosiła profesor Alicja Bortkiewicz z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera z Łodzi przedstawiając wyniki meta-analizy, która wykazała wzrost zachorowania na nowotwory w obrębie głowy u osób korzystających wiele lat z telefonów komórkowych. Podkreśliła jednocześnie, że ryzyko zachorowania u dzieci i młodzieży jest większe, z uwagi na fakt większej absorpcji promieniowania przez czaszkę młodej osoby.

Materiał wideo w języku polskim:

pem krkProf. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz, „Korzystanie z telefonów komórkowych, a ryzyko wystąpienia nowotworów w obrębie głowy”

Vidéo en français:

Prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz, « Utilisation des téléphones mobiles et le risque de cancer cervico-facial »

Video in English:

Prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz, "Using mobile phones as a risk factor of developing of head and neck cancers"

 

Prof. Janusz Mikuła z Politechniki Krakowskiej oraz dr inż. Jacek Stępień z AGH zaprezentowali „Propozycje założeń i kierunków działań związanych z ochroną przed PEM dla Miasta Krakowa”. Zwrócili uwagę na niespójne przepisy prawa, które obowiązują w Polsce oraz potrzebę monitoringu i prowadzenia systematycznych pomiarów pól elektromagnetycznych, aby dostarczyć mieszkańcom rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Materiał wideo w języku polskim:

pem krkDr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK, „Propozycje założeń i kierunków działań związanych z ochroną przed PEM dla Miasta Krakowa”

Dr inż. Jacek Stępień, „Propozycje założeń i kierunków działań związanych z ochroną przed PEM dla Miasta Krakowa”

Vidéo en français:

Dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK, « Propositions d’actions et orientations liées à la protection contre les champs électromagnétiques pour la ville de Cracovie »pem krk

Dr inż. Jacek Stępień, « Propositions d’actions et orientations liées à la protection contre les champs électromagnétiques pour la ville de Cracovie »

Video in English:

Dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK, ”Proposed objectives and lines of activities for the City of Krakow related to protection against EMF”

Dr inż. Jacek Stępień, ”Proposed objectives and lines of activities for the City of Krakow related to protection against EMF”

 

Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, wyniki kontroli NIK w zakresie budowy i funkcjonowania stacji bazowych telefonii komórkowych. Zwrócił uwagę, że niejasne przepisy sprawiły, że część stacji bazowych telefonii komórkowej funkcjonowała bez analizy ich oddziaływania na sąsiednie nieruchomości. w ocenie NIK obowiązujące regulacje prawne nie gwarantują także należytego badania wpływu na zdrowie i jakość życia mieszkańców działających już anten, nawet w przypadkach wielokrotnego zwiększania mocy nadawanego sygnału. Przypomniał, że Najwyższa Izba Kontroli zbadała postępowania administracyjne dotyczące lokalizacji, budowy, rozbudowy i instalacji stacji komórkowych, a także to w jaki sposób spełniano standardy ochrony środowiska związane z emisją promieniowania elektromagnetycznego. Kontrola objęła postępowania w wybranych urzędach trzech miast (Krakowa, Warszawy i Lublina) w latach 2009-2014.

Niedookreślone przepisy Prawa budowlanego sprawiały, że skontrolowane urzędy nie badały odziaływania stacji bazowych telefonii komórkowej na sąsiednie nieruchomości w przypadku znacznego (nawet o ponad 800 proc.) zwiększania mocy zainstalowanych anten, ani też w przypadkach zwiększania ich liczby. Oddziaływanie anten na sąsiedztwo analizowano jedynie dla nowo powstających stacji telefonii komórkowej. Niejasne przepisy w tym zakresie sprawiały, że nie było podstaw do weryfikowania, czy stacje komórkowe o zwiększającej się mocy nie wpłyną w niedopuszczalny sposób na sąsiednie tereny, w tym także na możliwość ich przyszłego zagospodarowania.

Prezes NIK wskazał na niejednolitą wykładnię przepisów w tym zakresie przez sądy administracyjne, a także na dopuszczanie przez wojewodów i organy nadzoru budowlanego stosowania wobec stacji bazowych telefonii komórkowej procedury uproszczonej (czyli dopuszczanie do budowy stacji bazowych telefonii komórkowej w oparciu o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych). w ocenie NIK niejasne przepisy prawa w tym obszarze mogą sprzyjać dowolności postępowania organów, a tym samym zwiększają ryzyko korupcji. w związku z ustaleniami kontroli NIK, Prezes podkreślił, że ubolewa, iż wniosek pilnego podjęcia inicjatywy legislacyjnej, aby jednoznacznie i kategorycznie doprecyzować procedury budowy stacji telefonii komórkowych i określić warunki ich powstawania, zwłaszcza pod kątem szeroko rozumianego bezpieczeństwa ludzi i środowiska nie został zrealizowany, mimo, iż od kontroli minęły już dwa lata.

Materiał wideo w języku polskim:

pem krkKrzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, „Postępowania administracyjne związane z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej”

Vidéo en français:

Krzysztof Kwiatkowski, Président de la Chambre suprême de contrôle, « Procédures administratives relatives à la construction et au fonctionnement des stations de base des télécommunications mobiles »

Video in English:

Krzysztof Kwiatkowski, President of Supreme Audit Office, “Administrative procedures related to cell towers construction and operation”

 

„Wyniki pomiarów PEM z wykorzystaniem osobistych dozymetrów w Krakowie” przedstawiła dr Barbara Gałdzińska-Calik z Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa realizującego zadania miasta w tym zakresie. w prezentacji przypomniano jakimi narzędziami pomiarowymi dysponuje już Miasto Kraków oraz zaprezentowano syntetycznie wyniki z 24h pomiarów u mieszkańców oraz z pilotażowych pomiarów wykonanych w szkołach podstawowych w Krakowie.

Materiał wideo w języku polskim:

Dr Barbara Gałdzińska-Calik, „Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych z wykorzystaniem osobistych, przenośnych mierników w Krakowie”

Vidéo en français:

Dr Barbara Gałdzińska-Calik, « Résultats de mesures de champs électromagnétiques au moyen des dosimètres personnels à Cracovie »

Video in English:

Dr Barbara Gałdzińska-Calik, ”Results of EMF measurements including the results obtained from personal dosimeters in Krakow”

 

pem krkMarta Patena, Radna Miasta Krakowa na zakończenie konferencji podsumowała krótko kierunki działań projektu „Bądźmy EkoCyfrowi” i dodatkowo na koniec forum wraz z prelegentami rozdała nagrody laureatom konkursu „Wyślij pocztówkę zamiast smsa”. Radna podkreśliła, że nauczyliśmy się segregować śmieci, oszczędzać wodę, szanować zieleń. Teraz czas na ochronę środowiska przed najnowszym zagrożeniem – falami elektromagnetycznymi. Musimy wyłączać sprzęty, których nie używamy, przede wszystkim w nocy, w czasie snu – tak, by zmniejszyć oddziaływanie pola elektromagnetycznego na nasze życie.

 

W linku szczegółowy program konferencji pt. „II Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Ochrona Dzieci” (link).

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK STAPUREWICZ
Podmiot publikujący: Wydział Kształtowania Środowiska
Data publikacji: 2017-12-08
Data aktualizacji: 2018-01-19
Powrót