Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Wzgórze św. Bronisławy

 
Informacja dot. dofinansowania ze środoków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1.Informacja

W związku z uaktywnieniem się osuwisk  w rejonie Wzgórza św. Bronisławy, tj w obrębie samego stożka Kopca Kościuszki i w jego otoczeniu, jak również na zboczu w rejonie ul. Sawickiego, w dniu 04.07.2011r. zostało zwołane spotkanie z inicjatywy Komitetu Kopca Kościuszki i w jego siedzibie przy alei Waszyngtona 1 przy udziale przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Marszałkowskiego oraz  władz dzielnicy VII.

Zgodnie z ustaleniami Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa złożył dwa wnioski do Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu zawarcia umowy o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac geologicznych na Wzgórzu św. Bronisławy w Krakowie  w rejonie Kopca Kościuszki oraz zbocza w rejonie ul. Sawickiego w ramach programu priorytetowego „Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska”.

Złożone wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez NFOŚiGW i po przeprowadzonych negocjacjach została w dniu 14.02.2012 r. podjęta uchwała Zarządu Narodowego Funduszu w sprawie udzielenia dofinansowania w formie dotacji : 

  1. do kwoty 1 356 690,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Wykonanie badań i prac geologicznych w okolicach Wzgórza Św. Bronisławy w Krakowie (Kopiec Kościuszki)”,
  2. do kwoty 406 601,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Wykonanie badań i prac geologicznych w okolicach Wzgórza Św. Bronisławy w Krakowie (ul. J. Sawickiego)”

Finansowanie obejmuje wykonanie: prac geodezyjnych, projektu prac geologicznych zwierającego inwentaryzację terenu wraz z analizą dotychczas wykonanych prac (w ujęciu historycznym), z oceną nieskutecznie przeprowadzonych działań naprawczych na kopcu, prac i badań geologicznych oraz geofizycznych, założenie monitoringu powierzchniowego i na zboczu przy ul. J. Sawickiego monitoringu wgłębnego oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z określeniem geotechnicznych warunków posadowienia, zakończonej wnioskami co do przyszłej stabilizacji osuwisk, z orientacyjnymi kosztami zabezpieczenia  i analizą rozwiązań  projektowych. Wykonawcy zostaną wyłonieni  w drodze przetargu publicznego.

Wykonanie prac w tym robót geologicznych pozwoli na rozpoznanie warunków geologicznych i geologiczno-inżynierskich celem trwałego zabezpieczenia kopca przed ruchami grawitacyjnymi oraz umożliwi obserwacje aktywności osuwiska przy ul. Sawickiego z  określeniem możliwości jego stabilizacji.

Badania te będą również pomocne dla potrzeb planowania przestrzennego oraz oceny ewentualnych zagrożeń wynikających z planów inwestycyjnych dla badanego rejonu.

Kwota przyznanej dotacji obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych, planowany termin zakończenia przedsięwzięcia został ustalony na 31.12.2013 rok.

Obustronne podpisanie umowy o dofinansowanie w formie dotacji nastąpiło w dniu 29.03.2012r 

  1. Tytuł Projektu:  Wykonanie badań i prac geologicznych w okolicach Wzgórza Św. Bronisławy w Krakowie (Kopiec Kościuszki)
  2. Koszt całkowity przedsięwzięcia: 1 356 690,00 zł
  3. Wysokość dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:   1 356 690,00 zł. tj. 100%
  4. Terminzakończenia realizacji przedsięwzięcia:   31.12.2013r.

II.

  1. Tytuł Projektu:  Wykonanie badań i prac geologicznych w okolicach Wzgórza Św. Bronisławy w Krakowie (ul. J. Sawickiego)
  2. Koszt całkowity przedsięwzięcia:    406 601,00 zł
  3. Wysokość dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:   406 601,00 zł. tj. 100%
  4. Terminzakończenia realizacji przedsięwzięcia:   31.12.2013r.

 2.Realizacja wykonania wniosków pozytywnie zaopiniowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dniu 27.04.2012 zgodnie z ustawą PZP wyłoniono wykonawcę na wykonanie prac wstępnych w rejonie kopca a to prace geodezyjne i wykonanie projektu prac geologicznych zawierających inwentaryzację terenu wraz z analizą dotychczas wykonanych prac geologicznych , zabezpieczających            i prowadzonego monitoringu powierzchniowego i wgłębnego.

Wykonawcą tych prac jest Instytut Konsultacyjno Badawczy GEOCONTROL  Sp. z.o.o  ul. Balicka 56   30 – 149 Kraków.

W dniu 1.06.2012 zgodnie z ustawą PZP wyłoniono wykonawcę na wykonanie prac wstępnych , badań geologicznych i geofizycznych oraz opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej zakończonej wnioskami co do przyszłej stabilizacji osuwiska od strony ulicy J. Sawickiego.

Wykonawcą tych prac jest Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A.  Al. Kijowska 16a  30 -  079 Kraków.

W  dniu 04.09.2012 podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym zgodnie z ustawą PZP na wykonanie prac i badań geologicznych oraz geofizycznych w okolicach Wzgórza  św. Bronisławy  w Krakowie oraz opracowaniu dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.

Przedmiot umowy będzie w całości finansowany z dotacji NFOŚ i GW.

Wykonawcą tych prac jest Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A.  Al. Kijowska 16a  30-079 Kraków.

Termin wykonania tych prac i dokumentacji to 22.02.2013.

 

W dniu 23.11.2012 komisyjnie dokonano odbioru wykonanych prac, których zakres obejmował wykonanie prac i badań geologicznych oraz geofizycznych.

Prace wykonane  pozytywnie odebrano w całości.

Koszt wykonanych prac w całości finansowany  przez NFOŚiGW wyniósł 808 110,00 PLN.

 

W marcu 2013 Przedsiębiorstwo Geologiczne na podstawie prac i badań polowych, laboratoryjnych i prac geologicznych wykonało dokumentację geologiczno – inżynierską w której sformułowano:

a. Wnioski co do przyszłej stabilizacji osuwiska

b. Wyliczono orientacyjne koszty zabezpieczenia osuwiska

c. Określono geotechniczne warunki posadowienia

d. Przedstawiono analizę rozwiązań projektowych

pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK STAPUREWICZ
Podmiot publikujący: Wydział Kształtowania Środowiska
Data publikacji: 2012-07-02
Data aktualizacji: 2013-04-10
Powrót