Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2023

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór zgłoszeń kandydatur do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2023”. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca tego roku.

Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 20233
Fot. Otwarty Kraków

Celem konkursu jest docenienie osób indywidualnych oraz organizacji pozarządowych, instytucji, firm i grup nieformalnych, które działają na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie.

Przyznawanie tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” jest wyrazem wspierania działalności oraz inicjatyw mających na celu promowanie zróżnicowania kulturowego, etnicznego, wyznaniowego oraz integracją mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców.

Zgodnie z uchwałą nr LXXXV/2418/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” wyróżnienie może być przyznawane osobom indywidualnym lub podmiotom, takim jak: organizacja pozarządowa, instytucja, firma, grupa nieformalna.

Honorowy tytuł przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Kapituły Wielokulturowości, corocznie za poprzedni rok kalendarzowy.

W tym roku tytuł „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” będzie przyznawany po raz szósty.

Kapituła Wielokulturowości opiniująca kandydatury do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2023” zostanie powołana odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.

Przy wyborze kandydatur do tytułu Kapituła uwzględnia w szczególności:

 1. okres prowadzonej działalności na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie;
 2. efekty i zakres działań;
 3. działania innowacyjne i wykraczające poza cele statutowe;
 4. różnorodność podejmowanych działań.

Zgłoszenia kandydatury do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2023” należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przekazanie go w następujący sposób:

 • dostarczenie podpisanego wniosku do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK – ul. Dekerta 24, 30–703 Kraków – III piętro, sekretariat – pokój nr 08/segment B, lub
 • przesłanie skanu podpisanego wniosku wraz z wersją edytowalną dokumentu na adres e-mail Wydziału: sz.umk@um.krakow.pl (wpisując w temacie wiadomości: „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2023”), lub
 • w formie elektronicznej – poprzez ePUAP (pismo ogólne do urzędu z załączonym wypełnionym formularzem zgłoszeniowym);
 • tradycyjnie, przesyłając zgłoszenie pocztą na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Referat ds. Wielokulturowości, Projektów Społecznych i Polityki Równościowej – ul. Dekerta 24, 30–703 Kraków z dopiskiem „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2023” (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, a nie data umieszczenia pisma w skrzynce nadawczej, jeżeli data stempla placówki operatora będzie późniejsza).

Termin składania zgłoszeń kandydatur upływa 30 czerwca br.

Dodatkowe informacje o konkursie, a także formularze zgłoszeniowe są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu: 12 616 78 08, 12 616 78 09.

Laureaci tytułu otrzymują wyróżnienie „Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości”, według wzoru zaakceptowanego przez Kapitułę Wielokulturowości i mogą być dodatkowo uhonorowani wymienianiem ich jako posiadaczy tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” w wydawnictwach Miasta dotyczących działalności na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie.

Uwagi:

 • Każdy kto uzna za zasadne, ma prawo do zgłaszania kandydatur do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D.2023”.
 • Zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem do tytułu.
 • Do zgłoszenia kandydatury może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac Kapituły Wielokulturowości.
 • Wszystkie pola formularza zgłoszeniowego powinny być wypełnione, a kategoria, w której dokonywane jest zgłoszenie wyraźnie zaznaczona, zgonie z instrukcją we wniosku- poprzez zakreślenie odpowiadającej kategorii litery: A lub B.
 • Formularz musi zawierać zgodę kandydata/kandydatki/reprezentanta podmiotu do tytułu Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2023 na udział w konkursie.

Formularz zgłoszeniowy kandydata/kandydatki lub podmiotu do tytułu

„Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2023”

pokaż metkę
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2024-06-04
Data aktualizacji: 2024-06-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź